Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

เมนู

หน้าแรก

16 Sep 2021
12 Sep 2021

เร่งรัด ติดตาม ความคืบหน้า จศป.

สรุปผลการเร่งรัด ติดตาม ความคืบหน้า การบรรจุแต่งตั้ง จศป.(เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม)
โดย....รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล อ่านจดหมายเปิดผนึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเร่งรัด ติดตาม ความคืบหน้า การบรรจุแต่งตั้ง จศป. (เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม) ตามบทเฉพากาล ข้อ 58 แห่งข้อบังคับ กศป. ว่าด้วย กบป. พ.ศ.2563 และการอนุมัติเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามมาตรา 12 (7) แห่ง พ.ร.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562
ท่าน รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ให้ข้อคิดเห็นในส่วนกฎหมายตาม พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2564 เท่านั้น
1. คณะกรรมการต้องออกกฎหมายอนุบัญญัติประกอบให้ครบทุกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ (มาตรา 12) ตามหลักเกณฑ์ที่ให้วัดมีสิทธิจัดตั้งสถานศึกษาพระปริยัติธรรมได้ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกำหนด เช่น
a. การอนุมัติการใช้หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
b. การกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา 18 เกี่ยวกับกำหนดตำแหน่ง อัตรากำลัง เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เป็นต้น
c. ออกข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศ เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานศึกษา
d. ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งบัญชีและจำหน่ายทรัพย์จากบัญชีเป็นสูญ
2. ส่วนที่กรรมการตามมาตรา 12 ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ แล้วนั้น เช่น
a. ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยโครงสร้างบริหารงานและจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและสถานศึกษาพระปริยัติธรรมพ.ศ.2563
b. ประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ฉบับที่ 1) เรื่อง หน้าที่และอำนาจของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
c. ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2563
3. ส่วนคณะกรรมาธิการ จะรับเรื่องการเร่งรัด ติดตามกฎหมายอนุบัญญัติ ตาม พ.ร.บ. เพื่อบรรจุเข้าสู่ตำแหน่งให้ทันเดือนตุลาคม นี้
4. การบรรจุแต่งตั้ง จศป. นั้น ทางคณะสงฆ์ได้ติดตามให้อยู่แล้ว และเรื่องนี้กำลังเข้าสู่การพิจารณา แล้วด้วย
5. วันพฤหัสบดี ทางคณะกรรมาธิการประชุม หลังจากประชุมเสร็จ ขอให้นักวิชาการ (ปรัชญาวิชญ์) โทรหา รศ.ดร.รงค์ เพื่อติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง
6. ประสานงานทางเลขานุการแล้ว แจ้งว่าในส่วนรัฐบาลจะไม่มีปัญหาการให้งบประมาณ เพียงดำเนินการข้อกฎหมายอนุบัญญัติให้ครบถ้วน และครอบคลุมทุกข้อกฎหมายก็จะได้ครบตามงบประมาณที่จะจัดสรรให้ และจะให้ทันในเดือนตุลาคม เมื่อเรื่องผ่านนายกรัฐมนตรีแล้ว ก็สามารถอนุมัตินำงบประมาณมาใช้ได้
หมายเหต: ข้อสรุปนี้เป็นการสรุปจากการปรึกษาและเสนอแนะของท่าน รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ และท่านรับเรื่องติดตามให้ด้วย
สรุปสาระประเด็นสำคัญในการยื่นจดหมายเปิดผนึก
โดย....นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล
10 กันยายน 2564
3 Sep 2021

ประชุมคณะทำงาน จศป.

ประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล จศป.
และผู้แทนสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 1-14 ณ ห้องประชุมผ่านระบบ Video Conferrence Google Meet
วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. ผู้เข้าประชุม จำนวน ๓๘ รูป/คน

พระครูสุวรรณสรานุกิจ ประธานคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล จศป. เป็นประธานการประชุม

สรุปประเด็นข้อหารือการเร่งรัดติดตามความคืบหน้า จศป.
1. รายชื่อ จศป.ส่งมอบให้สมเด็จพระธีรญาณมุนี ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ลงนามตามรายชื่อการบรรจุแต่งตั้ง จศป.ตามข้อ 30 แห่งข้อบังคับ กศป. ว่าด้วย กบป. พ.ศ.2563 ลงนามเรียบร้อย
2. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่งรายชื่อให้กระทรวงการคลังเพื่อรับรองเห็นชอบเกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินวิทยฐานะ ตามมาตรา 12 (7) แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 โดยกระทรวงการคลังให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่งเอกสารเพิ่มเติม และต้องหารือกับ ก.พ. เพื่อหามาตรการขับเคลื่อนต่อไป
3. ร่างประกาศ กบป. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้ผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ก่อน จศป.
สรุปภารกิจการดำเนินการโดยสรุปความสำคัญ
1. การดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน เพื่อให้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้
a. ทำหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกองพุทธศาสนศึกษา เพื่อสอบถามความคืบหน้า จศป.
b. ทำหนังสือและมอบหมายคณะทำงานที่ใกล้ชิด เข้าพบท่าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
c. ทำหนังสือและมอบหมายคณะทำงานที่ใกล้ชิดเข้าพบท่านตวง อันทะไชย และท่านปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
d. ทำหนังสือและมอบหมายคณะทำงานเข้าพบกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
e. ทำหนังสือและมอบหมายคณะทำงานเข้าพบกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
f. ทำหนังสือและมอบหมายคณะทำงานเข้าพบกรรมาธิการและสมาชิกวุฒิสภา
g. แจ้งความคืบหน้าให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทราบต่อไป
h. คณะจัดทำ จศป. จัดทำ Roadmap เพื่อปรึกษาและหารือกับคณะที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ ต่อไป
i. คณะจัดทำ จศป. และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมติดตามงานการบรรจุแต่งตั้ง จศป. จากกระทรวงการคลัง ด้วยกันในโอกาสต่อไป
2. การดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป
a. วางแผนการบริหารจัดทำงบประมาณสำรองจ่ายและงบประมาณจ่ายย้อนหลังให้ จศป. กรณีความล้าช้าของงบประมาณประจำปี 2565
b. จัดทำข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไป
c. ร่วมจัดทำและวางแผนงบประมาณประจำปี 2566 แต่แรกเริ่มไตรมาสที่ 1 ต่อไป
3. การดำเนินการผลักดันเพื่อให้ทันงบประมาณ 2565
a. การให้ความเห็นชอบของ กบป.
b. ความชัดเจนเกี่ยวกับการเงินเดือนจากกระทรวงการคลัง
c. การติดตามการเคลื่อนไหวและความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด
d. ความคาดหวังงบเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งให้แล้วก่อน 1 ตุลาคม 2564
e. การประกาศบรรจุแต่งตั้ง และรายงานตัวต่อไป
f. ประสานงานและให้ความสำคัญหน่วยงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา คณะกรรมการ กบป. คณะจัดทำ จศป. สำนักเขต 1-14 และโรงเรียน ร่วมกันประสานสัมพันธ์ และคอยติดตามข่าวสารเป็นระยะๆ ต่อไป

สรุปประเด็นสาระสำคัญ โดย...นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล
3 กันยายน 2564

30 Jun 2021

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.สมเด็จพระวันรัต ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ครั้งที่ 2/2564 ณ อาคารฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ”อนุมัติ” วาระสำคัญ ประกอบด้วย….

1. อนุมัติร่างประกาศ กบป.(คณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม)ว่าด้วย “อัตรากำลัง”ของ จศป.(เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม)ของ กองบาลีสนามหลวง, กองธรรมสนามหลวง, การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา, ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

ทั้งนี้เพื่อเสนอสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เพื่ออนุมัติงบประมาณ มาดำเนินการการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม(เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป)

2.อนุมัติร่างประกาศเรื่อง กำหนดหน้าที่และอำนาจและหลักเกณฑ์การบริหารงาน ของ แม่กองบาลีสนามหลวง, แม่กองธรรมสนามหลวง, ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

3. อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม

การดำเนินงานด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม ตาม พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ได้ดำเนินการและมีความก้าวหน้าไปตามแผนปฏิบัติการ ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง.. จิรัง ติฏฐะตุ พุทธะสาสะนัง เทอญ…..


สรุปการประชุม กศป. ครั้งที่ 2/2564  

1. ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษา พระปริยัติธรรมว่า ด้วยโครงสร้างการบริหารงาน และการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม (ฉ.2)

2. ประกาศ กศป. เรื่องกำหนดหน้าที่และอำนาจและหลักเกณฑ์การบริหารงาน

3. ประกาศ กศป. เรื่องกำหนดตำแหน่งอื่นทีมิให้นำ ข้อ 50 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับ

4. ประกาศ กบป. ว่าด้วยอัตรากำลังของ จศป.

5. ประกาศ กบป. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนเป็น จศป.

6. การอนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม

7. การกำหนดวันที่ให้ปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประโยคบาลีสนามหลวง

8. การขอย้ายสถานที่ตั้ง ร.ร.ปริยัติ สามัญ และขอเปลี่ยนชื่อ ร.ร.ปริยัติ สามัญ


สำหรับมติที่ประชุม ขอโอกาสนำเสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุม เพื่อจะได้เผยแพร่ในโอกาสต่อไป


30 Jun 2021

ประชุม กบป.ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 เมื่อเวลา 13.30 น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ รองประธานกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล การศึกษาพระปริยัติธรรม (กบป.) ครั้งที่ 2/2564 พร้อมคณะฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โดยการประชุมมีการพิจารณา เรื่องดังต่อไปนี้
    ▪️ร่างประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม 
    ▪️กำหนดตำแหน่งอื่นที่มิให้การเกษียณอายุราชการมาบังคับใช้ 
    ▪️ ร่างประกาศ กบป. ว่าด้วยอัตรากำลังของ จศป. พ.ศ. ... 
    ▪️ ร่างประกาศ กบป. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนเป็น จศป.
    ▪️ กระทรวงการคลังขอข้อมูลเพิ่มเติมและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ภาพ / ข่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สามารถติดตามข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ที่
• ยูทูบ : youtube.com/c/สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
• เฟซบุ๊ก : httpสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผนที่การเดินทางมายัง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ พุทธมณฑล ถนน พุทธมณฑลสาย ๔ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม https://goo.gl/maps/26XBMGhmUPtVjZa46
24 May 2021

ประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากร สศป.ปส.เขต 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขต 2 (ภาคใต้) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม จศป.สศป.ปส.2 ผ่านออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams โดย พระครูสิริวินัยบรรหาร รักษาการประธานเขตการศึกษพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 58 รูป/คน
9 Apr 2021
งานทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษา ปส.2 ครั้งที่ 11
งานทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษา ปส.2 ครั้งที่ 11

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษา ปส.2 "ปริยัติสามัญ ตามพรลิงค์วิชาการ" ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563

                   การจัดแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้) ปริยัติสามัญ ตามพรลิงค์วิชาการ 

กลุ่มสาระ ทั้ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้

 1. วิชาภาษาไทย            23 รูป
 2. วิชาคณิตศาสตร์        22 รูป
 3. วิชาวิทยาศาสตร์        22 รูป
 4. วิชาสังคมศึกษา         22 รูป
 5. วิชาพระพุทธศาสนา   21 รูป
 6. วิชาสุขศึกษา              25 รูป
 7. วิชาศิลปะ                   24 รูป
 8. วิชาการงานอาชีพ       23 รูป
 9. วิชาภาษาอังกฤษ         20 รูป
 10. วิชาภาษาบาลี              20 รูป

รวมทั้งหมด                    222 รูป

โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งนี้ ประกอบด้วย

 1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน            จำนวน 8    รูป
 2. โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา                   จำนวน 20  รูป
 3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง         จำนวน 20  รูป
 4. โรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่             จำนวน 20 รูป
 5. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม          จำนวน 20 รูป
 6. โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัญญาทีปวิทยานุสรณ์   จำนวน 8   รูป
 7. โรงเรียนพระบรมธาตุไชยาวิทยา                      จำนวน 10 รูป
 8. โรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย                             จำนวน 20 รูป
 9. โรงเรียนพุทธวิทยา                                        จำนวน  20 รูป
 10. โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา                  จำนวน  8  รูป
 11. โรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา                  จำนวน 10 รูป
 12. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว                  จำนวน 20 รูป
 13. โรงเรียนธรรมจักรวิทยา                                   จำนวน 10 รูป
 14. โรงเรียนสิทธิธรรม                                          จำนวน 20 รูป
 15. พระปริยัติธรรมสามัญวัดเมืองยะลา                    จำนวน 8 รูป

 

พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้) ประธานในพิธีเปิด แข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้) ปริยัติสามัญ ตามพรลิงค์วิชาการ 

การจัดกิจกรรมการจัดงานมหกรรมทักษะวิชาการฯ ครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และกระบวนการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง เพราะเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และตัดสินใจด้วยตนเอง ตลอดทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้น าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการด เนินชีวิตของตนเองให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2554 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวินัย และเพื่อนำผลการทดสอบ ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ และเพื่อให้ผลการทดสอบ สามารถสะท้อนภาพของการจัดการศึกษาได้ การบริหารการทดสอบที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม และมีมาตรฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 136 รูป และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 86 รูป ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่  2  รวมจำนวน 222  รูป
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 15  รูป
 3. ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ 103 รูป/คน
 4. กรรมการคุมสอบ            20 รูป/คน

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน  1 วัน  วันที่ 8 เมษายน  2564 แข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้) ปริยัติสามัญ ตามพรลิงค์วิชาการ

ประธานอำนวยการ

โดย พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้)

สถานที่การจัดสอบ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย        พระครูพรหมเขตคณารักษ์         ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง และหัวหน้าสนามสอบ

สถานที่พัก         โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา วัดพระนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย        พระครูเหมเจติยาภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา

สนับสนุน             สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

3 Apr 2021

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและสรรหาบุคลากร เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระราชปริยัติสุนทร ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและสรรหาบุคลากร เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ พร้อมคณะกรรมการ ได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยที่ประชุมได้พิจารณาคุณสมบัติและการสรรหา เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลทั่วไปของบุคลากร เพื่อรวบรวมและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 
27 Mar 2021

ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการศึกษาคณะสงฆ์ไทย กำลังดำเนินการไปอย่างเป็นระบบและเข้มข้นต่อเนื่อง.. หลังจากมี”พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม”....(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 50 ก เมื่อ 16 เมษายน 2562)...
วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส พระพรหมบัณฑิต ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติประกอบ พ.ร.บ.
ได้เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหลักฐานและข้อมูล(เพิ่มเติม)ที่ “กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง”ขอมาก่อนพิจารณาอนุมัติงบ(เริ่มใช้งบประมาณตาม พ.ร.บ. 1 ตุลาคม 2564)
ข้อมูลเพิ่มเติมและเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย...
1/ ข้อบังคับ..ว่าด้วยการบริหารบุคคล
2/ จำนวนสำนักเรียน/ สำนักศาสนศึกษา/โรงเรียน/ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ทั้งหมดทั่วประเทศ
3/อัตรากำลัง(กำลังคนที่มีอยู่จริง)ณ สำนักเรียน/ สำนักศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา/ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ ทั้งหมดทั่วประเทศ
4/ ภาระงบประมาณสำหรับการจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักเรียน/ สำนักศาสนศึกษา/โรงเรียน/ศูนย์พระปริยัตินิเทศก็ทั้งหมดทั่วประเทศ
5/แผนผังโครงสร้างองค์กรและแผนผังบริหารงานบุคคล
6/ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของ จศป.(เจ้าหน้าที่/ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งหมดทั่วประเทศ)
การประชุมสำเร็จลงด้วยความดีงามเรียบร้อยทุกประการ .. จิรัง ติฏฐะตุ พุทธะสาสะนัง ..ขอบวรพระพุทธศาสนาได้สถิตรุ่งเรืองในแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน เทอญ...
27 Mar 2021

ประชุมชี้แจง จศป. ส่วนงาน สศป. ปส.2

การชี้แจงการจัดทำฐานข้อมูล จศป. ใน สศป. แผนกสามัญศึกษา และความคืบหน้าของขั้นตอนการจัดทำอนุบัญญัติประกอบณ โรงแรมร้อยเกาะ ตำบลมะข้ามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 15.30 น.โดย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๒ (ภาคใต้) สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจำนวน 20 โรง 86 รูปคน 1. เวลา 10.00 น.ประเด็นถามตอบข้อปัญหา ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จศป.2. เวลา 11.30 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และผู้เข้าร่วมประชุมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน ณ.ห้องอาหารไข่เค็ม โรงแรมร้อยเกาะ3. เวลา 12.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรูปคนพร้อมกัน ณ.ห้องประชุมนางยวน4.ประธานพิธีเดินทางมาถึงยังห้องประชุมพระครูปริยัติคุณาวุธ รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยตัวแทนสำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ ถวายพานพุ่มสักการะประธานดังนี้ พระครูวิริยกิจโสภิต รองประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เขต 2,พระครูปริยัติธำรงคุณ เจ้าคณะตำบลคลองน้อย, พระมหาสัญญา ธีรสญฺญโม , ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์, นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี,นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล นักวิชาการศาสนศึกษา สำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เขต 2 และนายศุภโชค มณีโชติ ตัวแทนกองพุทธศาสนศึกษา 5. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม พระครูวิริยกิจโสภิต รองประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 26. ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและเปิดการประชุมพระครูปริยัติคุณาวุธ รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และมอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจำนวน 20 โรง7. กล่าวต้อนรับ โดยนางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี8.เวลา 13.00 – 15.30 น. ประชุมชี้แจงจัดทำอนุบัญญัติฯคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติฯ และคณะทำงาน ประกอบด้วยพระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา ม.มจร.ชมพระมหาอินสอน คุณวุฑฺโฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์นายเกรียงไกร ทองแจ้น นักวิชาการศานนศึกษา สำนักเขตการศึกษา ปส.5นายสมชาย บุญตัน ครู โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา ม.มจร.ชม.คณะทำงาน ชี้แจงประเด็นดังต่อไปนี้- โครงสร้างของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ (กศป. กบป. และ อบป.) - โครงสร้างของ สศป. แผนกสามัญศึกษา- สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ส่วนกลาง)- สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ส่วนภูมิภาค)- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา- หน้าที่และอำนาจของ สศป. แผนกสามัญศึกษา- การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ จศป. (๓๕ ตำแหน่ง)- การจัดทำกรอบอัตรากำลัง จศป. ตามโครงสร้างของ สศป. แผนกสามัญศึกษา- การกำหนดเกณฑ์การนับอายุการปฏิบัติงาน จศป.- การจัดทำข้อมูลบัญชี จศป. ตามข้อ 58 แห่งข้อบังคับ กศป. ว่าด้วย กบป. พ.ศ. 2563- เกณฑ์การจัดวาง จศป. ตามกรอบอัตรากำลังใหม่ใน สศป. แผนกสามัญศึกษา- เกณฑ์การคำนวณอัตราเงินเดือนเริ่มต้น จศป.- การจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ “2565” เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2564- เกณฑ์การยืมตัว จศป. จากโรงเรียน มาปฏิบัติงานชั่วคราวในสำนักงานและสำนักเขตการศึกษาฯ- ความคืบหน้าของขั้นตอนการจัดทำอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 25629. เวลา 15.10 – 15.30 น. พิธีปิดพระครูวิริยกิจโสภิต รองประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2กล่าวปิดประธานพิธีปิดพระครูขันตยารัต ผู้จัดการโรงเรียนพุทธวิทยา มอบถวายเหรียญบูชาหลวงปู่ทวด ให้ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงทุกรูป/คน ขอบคุณเจ้าภาพการจัดการประชุม : โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ ร่วมกับสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เขต 2

การประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (จศป.)วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564ณ โรงแรมร้อยเกาะ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโดย...สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1. สถานศึกษา 20 โรง จำนวน 9 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 82 รูป/คน ดังนี้1 พระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน นครศรีธรรมราช ,2 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา นครศรีธรรมราช , 3 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง นครศรีธรรมราช 4 พระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 5 พระปริยัติธรรมสามัญวัดไตรวิทยาราม นครศรีธรรมราช 6 พระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม กระบี่ 7 พระปริยัติธรรมปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 8 แสงธรรมพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 9 พระบรมธาตุไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี 10 พระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม สุราษฎร์ธานี 11 พระปริยัติธรรมวัดตโปทาราม ระนอง 12 พุทธรังษีพิทยาลัย ชุมพร 13 พุทธวิทยา สงขลา 14 แสงทองวิทยาธรรม สงขลา 15 วัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา สงขลา 16 หลวงพ่อเดิมประสิทธิวิทยา สงขลา 17 พระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว สงขลา 18 ธรรมจักรวิทยา สตูล 19 สิทธิธรรม ตรัง 20 พระปริยัติธรรมสามัญวัดเมืองยะลา ยะลา 2. ผู้บริหาร สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 6 รูป/คน3. วิทยากรและคณะจัดทำอนุบัญญัติฯ จำนวน 4 รูป/คน4. บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 คน5. ตัวแทนจากกองพุทธศาสนศึกษา จำนวน 1 คน  
  นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล นักวิชาการศึกษาสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเขต 2 สรุปรายงานการประชุม    
9 Mar 2021

ประชุมพิจารณาอนุบัญญัติ จศป.

สรุปการประชุมประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเพื่อพิจารณาข้อมูล จศป.ในสำนักงานการศึกษาพระธรรม แผนกสามัญศึกษา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ พิเศษ /2564 วันที่ 6-7 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพุทธชินสีห์วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 1. สรุปการประชุม ดังนี้ 
  1. ร่างประกาศ มีดังนี้
  1.1 ร่างประกาศ กบป.เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน จศป. พ.ศ. ....
  1.2 ร่างประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เรื่องคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ......
  1.3 ร่างประกาศ กบป.เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ จศป.พศ....
  1.4 ร่างประกาศ จศป. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของ จศป 
  1.5 ร่างประกาศ กบป. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และพิจารณาเรื่องรับเรื่องร้องทุกข์ของ จศป พ.ศ....
  1.6 ร่างประกาศ อบป. สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา จศป. พ.ศ.....
  1.7 ร่างประกาศ กศป. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์เลขทะเบียนนาเรื่องอุทธรณ์ของ จศป. พ.ศ....
  1.8 ร่างประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เรื่องการสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ....
  1.9 ร่างระเบียบ กศป. ว่าด้วยการจัดการการเงินการบัญชีทรัพย์สินการตรวจสอบภายในและการพัสดุของสถานศึกษาพระปริยัติธรรมและสำนักงานพระปริยัติธรรม พ.ศ.....
  1.10 ร่างรายชื่อ อบป. สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจำนวน 15 รูปหรือคน
  1.11 ร่างประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เรื่องหน้าที่และอำนาจการบริหารงาน ในสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ....
  2. บัญชีรายชื่อ จศป 
  2.1 จศป. ส่วนกลาง กำหนดอายุ 10 ปีขึ้นไป เป็น ผอ.กอง, กำหนดอายุ 7 ปีขึ้นไปเป็น ผอ. กลุ่ม, กำหนดอายุ 5 ปีขึ้นไปเป็นนักวิชาการศาสนา, กำหนดอายุ 3 ปีขึ้นไปเป็นเจ้าพนักงานศาสนา
  2.2 จศป. ส่วนสำนักเขต กำหนดอายุ 7 ปีขึ้นไป เป็น ผอ.กอง, กำหนดอายุ 5 ปีขึ้นไปเป็น ผอ. กลุ่ม, กำหนดอายุ 3 ปีขึ้นไปเป็นนักวิชาการศาสนา, กำหนดอายุ 2 ปีขึ้นไปเป็นเจ้าพนักงานศาสนา
  2.3 สำหรับเจ้าพนักงานศาสนา ให้ยืมตัวจากโรงเรียน ที่มีวุฒิ ตำกว่า ป.ตรี มีระดับ ม.6 - อนุปริญญา เท่านั้น
  2.4 โรงเรียนครูมีวุฒิการศึกษา ม.6 ไม่ได้
  2.5 โรงเรียนมีนักวิชาการศาสนา มากกว่า กำหนดไม่ได้ ขนาดใหญ่ 3 คน ขนาดกลาง 2 คน และขนาดเล็ก 1 คน
  2.6 โรงเรียนมีอัตราเกินต้องเฉลี่ย และกำหนดมาตรญ่นตำแหน่งตามภาระงาน
  3. การปรับตำแหน่งในส่วนสำนักเขต (เฉพาะเขต 2)
  3 1 ประธานบริหาร ประกอบด้วย ประธาน 1 รูป รอง 2 รูป เลขา 1 รูป (คงเดิม)
  3 2. ผอ.กอง 5 รูป/คน ปรับ 18 ก.พ.64 (ไม่มี ผอ.รร.) คงเดิม
  3.3 ผอ.กลุ่ม 13 รูป/คน ปรับ 18 ก.พ.64 (ไม่มี ผอ.รร.) ตำแหน่งคงเดิม
  3.4. นักวิชาการศาสนา 13 รูป/คน ปรับ 18 ก.พ.64 ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป คงเดิม
  3.5. เจ้าพนักงานศาสนา วุฒิ ม.6-ปวส. ปรับใหม่ทั้งหมด 7 มี.ค. 64 เนื่องจากเดือนน้อยกว่า ป.ตรี อยู่ รร.เงินเดือนมากกว่า ฉะนั้นโรงเรียนที่เสนอรายชื่อเมื่อ 15.ก.พ.64 เฉพาะเจ้าพนักงานศาสนา ในระดับเขต จำเป็นต้องปรับใหม่หมด
  ทั้งนี้ เป็นไปตามมติ อนุ จศป. ประชุม 6 ก.พ.64 โดย พระครูสุวรรณสรานุกิจ ประธาน อนุฯ
  3.6 ระดับโรงเรียน วุฒิ ม.6 ปรับเป็นเจ้าพนักงานศาสนา, นักวิชาการศาสนศึกษา เกินจำนวนที่กำหนด ปรับให้เป็นครูไปพลางก่อน และนักวิชาการศาสนศึกษา ปรับตามกำหนด (ขนาดใหญ่ 3 รูป/คน, ขนาดกลาง 2 รูป/คน และขนาดเล็ก 1 รูป/คน)  ทั้งนี้ เป็นไปตามมติ อนุ จศป. ประชุม 6 ก.พ.64 โดย พระครูสุวรรณสรานุกิจ ประธาน อนุฯ
  4. การประชุมชี้แจง จศป.โดยคณะทำงาน พ.ม.สมเกียรติ/พ.ม.อินสอน และคณะทำงานฯ
  4.1 เขต 2 กำหนด จำนวน 20 โรง วันที่ 23 มี.ค. สุราษฎร์ธานี
  4.2 เขต 1,3,12,13 และ 14 กำหนด 22 มี.ค. จำนวน 52 โรง วัดชูจิตฯ อยุธยา
  4.3 เขต 4,5,6 จำนวน 128 โรง กำหนด 21 มี.ค. แพร่นครา
  4 4. เขต 7,8,9,10,11 จำนวน 208 โรง กำหนด 25 มี.ค. ร้อยเอ็ด
  5. การใช้จ่ายการประชุม
  5.1 ค่าสถานจัดประชุม อาหาร และเครื่องดื่ม โรงเรียนสนับสนุนรายหัวของบุคคลเจ้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม (กำหนดอีกครั้ง)
  5.2 สถานที่พักครูและบุคลากร โรงเรียนสนับสนุน
  5.3 ค่าพาหนะการเดินทางครูและบุคลากร โรงเรียนสนับสนุน
  5.4 คณะทำงานอนุกรรมการฯ เบิกจ่ายจากงบสนับสนุน ที่ร่วมกันสมทบแล้ว 
  จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ
  ปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล สรุปประชุม (7 มีนาคม 2564)
17 Feb 2021

ประชุมอนุบัญญัติ (กฎหมายลูก)

17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร คณะทำงานกลั่นกรองร่างอนุบัญญัติประกอบ พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2563 ได้ประชุมจัดทำ 1.)ร่างข้อบังคับ กศป. ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.... 2.) ร่างประกาศ กศป. เรื่อง กำหนดตำแหน่งอื่นที่มิให้นำการเกษียณอายุมาบังคับใช้ พ.ศ... 3.) ร่าง ประกาศ กบป. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ก่อนเป็น จศป. และ 4.) จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ### (รอบนอกการประชุม) ใน สศป. แผนกสามัญศึกษา ให้จัดทำบัญชี จศป. ที่อยู่ก่อนตามบทเฉพาะกาลข้อ 58 แห่งบังคับ กศป. ว่าด้วย กบป. โดยให้เทียบ จศป. ประเภท ตำแหน่ง ระดับ และชื่อเฉพาะตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตามคำรับรองของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งได้ไม่เกินอัตรากำลังที่ กบป. กำหนด โดยความเห็นชอบ กศป. ##ทั้งนี้ให้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จศป. เข้าสู่อัตรากำลังให้แล้วเสร็จอย่างเร่งด่วน (เน้นอย่างเร่งด่วน) เพื่อจะได้สิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนตามกฎหมายกำหนด ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ 
The Show must Go on : หลายวันก่อน(2/2/64) บอร์ดใหญ่การศึกษาคณะสงฆ์ ได้อนุมัติ @ บัญชีกำหนดตำแหน่งจำนวนทั้งหมด 35 ตำแหน่ง@ บัญชีเงินประจำตำแหน่ง@ บัญชีเงินเดือน .. เพื่อนำเสนอกระทรวงการคลัง ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว..
@@@@@ 17/2/64 เวลา 09.00-14.00 น. ณ วัดหงส์รัตนาราม พระเทพปริยัติมุนี เป็นประธานประชุมพิจารณา..(ร่าง)อนุบัญญัติ(กฎหมายลูก) เพื่อประกอบ พ.ร.บ. ประกอบด้วย...
1/(ร่าง)ประกาศ”กำหนดมาตรฐานตำแหน่ง”
@@@ ชื่อตำแหน่ง
@@@ หน้าที่ผู้ดำรงตำแหน่ง
@@@ คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง
2/ (ร่าง)ประกาศ... หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ปนะจำอยู่ก่อน... เป็น ..จศป.
3/(ร่าง) ประกาศ...การกำหนดตำแหน่งอื่นที่มิให้นำการเกษียณอายุมาบังคับใช้ พ.ศ....
การใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. พระปริยัติธรรม 2562 ใกล้เข้าทุกขณะ(1 ตุลาคม 2564) ขอให้สำนักเรียน/ สำนักศาสนศึกษา/ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้เตรียมการ เรื่องต่างๆ ไว้ให้พร้อม.. 
สำหรับ....
@@@ เกณฑ์การจัดตั้งสำนักเรียน/ สำนักศาสนศึกษา
@@@เกณฑ์การแต่งตั้งและถอดถอนครูสอนพระปริยัติธรรม
@@@ แบบคำขอการจัดตั้งสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษา
ให้ดำเนินการ ขอจัดตั้ง/ยกเครื่อง/ปรับปรุง/ ตาม” ประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลี พ.ศ. 2555”เท่านั้น..
ส่วน....โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้ ดำเนินการตาม”ประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 2553..”
ขอให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการ (ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่/อำนาจ)ได้เตรียมการ/ ดำเนินการ จัดการพันธกิจ”ด้านศาสนศึกษา”ของคณะสงฆ์ เพื่อรองรับ พ.ร.บ. พระปริยัติธรรม 2562 ..อย่างเร่งด่วนต่อไป
17 Feb 2021

การจัดสรรบุคลากรลงตำแหน่ง ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ นักวิชาการศาสนา และเจ้าพนักงานศาสนา

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้จัดทำข้อมูลประเภทผู้สนับสนุนการศึกษา ประกอบด้วย บริหาร ผู้อำนวยการ นักวิชาการศาสนา และเจ้าพนักงานการศาสนา เพื่อจัดบัญชีการจัดบุคลากร ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กบป. กำหนดตามประกาศสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เรื่อง การกำหนดตำแหน่งบุคลากรของส่วนงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๓ ครั้งที่ประชุมผู้บริหารคณะกรรมการบริหารเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ วันจันทร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ผู้บริหารเขตฯ ได้เสนอรายชื่อผู้บริหาร ครู และบุคลากร ลงตามตำแหน่งความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทำงาน จำนวน ๕๐ รูป/คน

1 - 2 - 3 - 4