www.debsecond.org

www.debsecond.org

เมนู

หน้าแรก

12 Aug 2023
ขอถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ชื่อของคุณ :
ความคิดเห็น :
28 Jul 2023

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์

ชื่อของคุณ :
ความคิดเห็น :

ศึกษาวิถีปฏิบัติแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ "สังฆศาลา" วัดห้วยยอด จ.ตรัง

สังฆศาลา วัดห้วยยอด จ.ตรัง
สังฆศาลา วัดห้วยยอด จ.ตรัง

พระสมุห์กฤษฎา ขนฺติกโร เจ้าอาวาสวัดห้วยยอด ผู้ก่อตั้งกองทุนชายผ้าเหลือง ศูนย์ฟักฟื้นสังฆศาลา วัดห้วยยอด จ.ตรัง ได้เป็นวิทยากรพิเศษ ภาคีเครือข่าย ร่วมสนับสนุนกับโรงพยาบาลห้วยยอด เพื่อฟักฟื้นพระภิกษุผู้อาพาธ และดูแลผู้สูงอายุ โดยคณะศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธ ร่วมศึกษาเรียนรู้วิถีปฏิบัติ ด้วยความยินดียิ่ง

การพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธ

การพัฒนาศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธ
การพัฒนาศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธ

เสวนาวงกลม สรุปข้อพบเห็นจากการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไก ศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธประจำภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธ ในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรสงฆ์ และชุมชน สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธในการจัดทำฐานข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลไกศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจัดการความรู้และขยายผล ในการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชน ในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน นั้น ในการนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธ ในการพัฒนา และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ เพื่อเสริมสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชนในระดับพื้นที่ ประจำภาคใต้ กำหนดตัวแทนเข้าร่วมประจำศูนย์ฯ ไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ ในการพัฒนา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 โดยบุคลากรเข้าประชุม เชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมราชาวดี ณ ภูผายอดรีสอร์ท 190 ถนนเพชรเกษม ตำบลปากคม ตำบลห้วยยอด จังหวัดตรังโ ดยพื้นที่ภาคใต้ นำโดยวิทยากร พระมหาประยูร โชติโร ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต ,ผศ.ดร.มาฆวินทร์ ปริสุตตฺโม รองอธิการบดี มมร., พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์, ผศ.ดร.ปฏืธรรม สำเนียง, พระเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทุกรูปท่าน ทุกพื้นที่ศูนย์ประสานงานสุขภาพวิถีพุทธ  กัลยาณมิตรทุกหน่วยงาน

ประชุมศนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธ ภาคใต้

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธประจำภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชน สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธในการจัดทำฐานข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลไกศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจัดการความรู้และขยายผลในการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชนในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน นั้น ในการนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธในการพัฒนา และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ เพื่อเสริมสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชนในระดับพื้นที่ ประจำภาคใต้ กำหนดตัวแทนเข้าร่วมประจำศูนย์ฯ ไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ ในการพัฒนา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 โดยบุคลากรเข้าประชุม เชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมราชาวดี ณ ภูผายอดรีสอร์ท 190 ถนนเพชรเกษม ตำบลปากคม ตำบลห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประชุมศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธ ภาคใต้
ประชุมศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธ ภาคใต้

เลื่อนสมณศักดิ์ พระเทพวชิรปฏิภาณ

พระเทพวชิรปฏิภาณ
พระเทพวชิรปฏิภาณ

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 ขอถวายความเคารพ ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระราชวิจิตรปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร วัดราชบูรณะ พระอารามหลวง ผู้จัดการโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวชิรปฎิภาณ โดยจัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 ณ วัดราชบูรณะ พระอารามหลวง

พระเทพปวรเวที รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ส่วนกลาง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลการติดตามปฏิบัติงานในหน้าที่ของปริยัตินิเทศก์ 5 หน โดย...พระธรรมวิสุทธาจารย์ รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ คณะธรรมทูต, พระธรรมวชิรเมธี รศ.ดร. รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ หนกลาง, พระเทพวิสุทธิคุณ,ดร  รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ หนตะวันออก, พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศ หนเหนือ, พระราชวรเวที,ดร. รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ หนใต้, ดำเนินรายการโดย พระเทพปวรเวที รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ส่วนกลาง ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันที่ 15 กรกฎาคม 2566

พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง

บรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการคุณภาพทางการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี โดยพระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง และกรรมการมหาเถรสมาคม และ การตอบสนองยุทธศาสตร์ว่าด้วยยกระดับการประกันคุณภาพทางการศึกษา โดย ดร อินทพร จันทร์เอี่ยม รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการประชุมโครงการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ณ ประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

พระพรหมบัณฑิต
พระพรหมบัณฑิต

สานเสวนา "ทิศทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม" โครงการประชุมสัมมนาพระปริตรนิเทศและผู้เกี่ยวข้อง วันที่ 14 กรกฎาคม 2566  ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องระดับประเทศ

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ พระเด็จมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมพระปริยัตินิเทศ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ 2566 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Prashyavish Numnual
การตั้งค่าคุกกี้
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)