sd main logo

Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

เมนู

หน้าแรก

17 Feb 2021

ประชุมอนุบัญญัติ (กฎหมายลูก)

17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร คณะทำงานกลั่นกรองร่างอนุบัญญัติประกอบ พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2563 ได้ประชุมจัดทำ 1.)ร่างข้อบังคับ กศป. ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.... 2.) ร่างประกาศ กศป. เรื่อง กำหนดตำแหน่งอื่นที่มิให้นำการเกษียณอายุมาบังคับใช้ พ.ศ... 3.) ร่าง ประกาศ กบป. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ก่อนเป็น จศป. และ 4.) จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ### (รอบนอกการประชุม) ใน สศป. แผนกสามัญศึกษา ให้จัดทำบัญชี จศป. ที่อยู่ก่อนตามบทเฉพาะกาลข้อ 58 แห่งบังคับ กศป. ว่าด้วย กบป. โดยให้เทียบ จศป. ประเภท ตำแหน่ง ระดับ และชื่อเฉพาะตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตามคำรับรองของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งได้ไม่เกินอัตรากำลังที่ กบป. กำหนด โดยความเห็นชอบ กศป. ##ทั้งนี้ให้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จศป. เข้าสู่อัตรากำลังให้แล้วเสร็จอย่างเร่งด่วน (เน้นอย่างเร่งด่วน) เพื่อจะได้สิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนตามกฎหมายกำหนด ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ 
The Show must Go on : หลายวันก่อน(2/2/64) บอร์ดใหญ่การศึกษาคณะสงฆ์ ได้อนุมัติ @ บัญชีกำหนดตำแหน่งจำนวนทั้งหมด 35 ตำแหน่ง@ บัญชีเงินประจำตำแหน่ง@ บัญชีเงินเดือน .. เพื่อนำเสนอกระทรวงการคลัง ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว..
@@@@@ 17/2/64 เวลา 09.00-14.00 น. ณ วัดหงส์รัตนาราม พระเทพปริยัติมุนี เป็นประธานประชุมพิจารณา..(ร่าง)อนุบัญญัติ(กฎหมายลูก) เพื่อประกอบ พ.ร.บ. ประกอบด้วย...
1/(ร่าง)ประกาศ”กำหนดมาตรฐานตำแหน่ง”
@@@ ชื่อตำแหน่ง
@@@ หน้าที่ผู้ดำรงตำแหน่ง
@@@ คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง
2/ (ร่าง)ประกาศ... หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ปนะจำอยู่ก่อน... เป็น ..จศป.
3/(ร่าง) ประกาศ...การกำหนดตำแหน่งอื่นที่มิให้นำการเกษียณอายุมาบังคับใช้ พ.ศ....
การใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. พระปริยัติธรรม 2562 ใกล้เข้าทุกขณะ(1 ตุลาคม 2564) ขอให้สำนักเรียน/ สำนักศาสนศึกษา/ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้เตรียมการ เรื่องต่างๆ ไว้ให้พร้อม.. 
สำหรับ....
@@@ เกณฑ์การจัดตั้งสำนักเรียน/ สำนักศาสนศึกษา
@@@เกณฑ์การแต่งตั้งและถอดถอนครูสอนพระปริยัติธรรม
@@@ แบบคำขอการจัดตั้งสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษา
ให้ดำเนินการ ขอจัดตั้ง/ยกเครื่อง/ปรับปรุง/ ตาม” ประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลี พ.ศ. 2555”เท่านั้น..
ส่วน....โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้ ดำเนินการตาม”ประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 2553..”
ขอให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการ (ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่/อำนาจ)ได้เตรียมการ/ ดำเนินการ จัดการพันธกิจ”ด้านศาสนศึกษา”ของคณะสงฆ์ เพื่อรองรับ พ.ร.บ. พระปริยัติธรรม 2562 ..อย่างเร่งด่วนต่อไป
17 Feb 2021

การจัดสรรบุคลากรลงตำแหน่ง ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ นักวิชาการศาสนา และเจ้าพนักงานศาสนา

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้จัดทำข้อมูลประเภทผู้สนับสนุนการศึกษา ประกอบด้วย บริหาร ผู้อำนวยการ นักวิชาการศาสนา และเจ้าพนักงานการศาสนา เพื่อจัดบัญชีการจัดบุคลากร ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กบป. กำหนดตามประกาศสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เรื่อง การกำหนดตำแหน่งบุคลากรของส่วนงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๓ ครั้งที่ประชุมผู้บริหารคณะกรรมการบริหารเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ วันจันทร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ผู้บริหารเขตฯ ได้เสนอรายชื่อผู้บริหาร ครู และบุคลากร ลงตามตำแหน่งความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทำงาน จำนวน ๕๐ รูป/คน

11 Feb 2021

ประชุมประธานเขตการศึกษาฯ 1-14 ครั้งที่ 1/2564

แจ้งสรุปการประชุม... 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีประชุม ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑ – ๑๔ ร่วมกับกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม #ผลประชุมดังนี้
๑/ พิจารณาเสนอชื่อ จศป. ตามข้อ 58 แห่งข้อบังคับ กศป. ว่าด้วย กบป. ให้ดำรงตำแหน่งรองประธาน กก.กศ.ปส. จำนวน ๒ รูป ผู้ช่วยประธาน กก.กศ.ปส. จำนวน ๒ รูป เลขานุการประธาน กก.กศ.ปส. จำนวน ๑ รูป และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงาน กศ.ปส. จำนวน ๑ รูป
๒/ พิจารณาเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อบป. สำนักงาน กศ.ปส. จำนวน ๕ รูป/คน
๓/ คัดเลือกผู้แทนประธานเขต กศ.ปส. จำนวน ๔ รูป เป็น อบป. สำนักงาน กศ.ปส.
๔/ ให้ที่ประชุมประธานเขต กศ.ปส. ทั้ง ๑๔ เขต ได้พิจารณาเสนอคัดเลือก ู้ผู้ที่สมควรเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งในระดับผอำนวยการกอง, ผู้อำนวยการกลุ่ม, นักวิชาการศาสนา, เจ้าพนักงานการศึกษา ให้ครบทุกตำแหน่งตามโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของส่วนงาน 
๕/ ให้ดำเนินการด่วน สำหรับการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อ จศป. สำนักงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (สำนักเขต) โดยให้แล้วเสร็จวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. และให้นำส่งข้อมูลรายชื่อ จศป. มายังคณะทำงานฐานข้อมูล จศป. ทันนี้ ทั้งนี้เพราะจะต้องนำเข้าที่ประชุม ของคณะทำงานกลั่นกรองจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบ พ.ร.บ. ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นข้อมูลแสดงตัวตน จศป. ที่ปฏิบัติงานตามข้อ 58 แห่งข้อบังคับ กศป. ว่าด้วย กบป. ให้ตรงกับตัวเลขกรอบอัตรากำลังที่ตั้งคำของบประมาณ “๖๕”
9 Feb 2021

การเข้าสู่ตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ

ขออนุญาตแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ... ประเด็นที่จะนำมาพิจารณาจัดบุคคล เข้าสู่ตำแหน่งตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทาง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ก่อนเป็น จศป. ตามข้อ ๕๘ แห่งข้อบังคับ กศป. ในส่วนงานของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดังนี้...
๑.) ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ประจำ ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับ กศป. ใช้บังคับ
๒.) ตำแหน่งที่ดำรงหรือหน้าที่ปฏิบัติ ในปัจจุบันเทียบได้กับ จศป. ประเภท ตำแหน่ง ระดับ และชื่อเฉพาะตำแหน่งใดตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ซึ่งกำหนดโดย กบป. โดยความเห็นชอบของ กศป. ทั้งนี้ตามคำรับรองของผู้มีอำนาจ สั่งบรรจุ และแต่งตั้ง (ข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับ กศป.) โดยความเห็นชอบของ กบป.
๓.) ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ และแต่งตั้งเป็น จศป. ประเภทตำแหน่ง ระดับ และชื่อเฉพาะตำแหน่งนั้น โดยไม่เกินอัตรากำลังที่ กบป. กำหนดโดยความเห็นชอบของ กศป. 
พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ถึงคลังแล้ว
2 Feb 2021
สมเด็จพระวันรัต
สมเด็จพระวันรัต

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ครั้งที่ 1/2564

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ครั้งที่ 1/2564 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมมีมติ”เห็นชอบ”
1/ ประกาศ.. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม
2/ ประกาศ...ว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม...
ทั้งนี้ให้นำเสนอ “กระทรวงการคลัง”เพื่ออนุมัติ ต่อไป
(การดำเนินการให้รัฐ อุดหนุนงบประมาณแผ่นดินในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมคณะสงฆ์ ตาม พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 จะเริ่มเป็นปีแรก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป...

จากการประชุม กศป. วันนี้ ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบประกาศ ๒ ฉบับ ได้แก่ ประกาศ กบป. เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จศป. และประกาศ กบป. เรื่องเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จศป. ตามที่ กบป. เสนอ  
## ขั้นตอนต่อไป ให้แต่ละแผนกดำเนินการดังนี้... 
๑.) จัดทำค่างาน/ปริมาณงาน แต่ละตำแหน่งของแต่ละแผนกตามประกาศ กบป. เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จศป. เพื่อให้สอดคล้องกับเงินประจำตำแหน่งที่กำหนดในประกาศ กบป. เรื่องเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จศป. (ทั้ง ๒ ประกาศ ที่ กศป. เห็นชอบ)
๒.) จัดทำลำดับสายงานตามตำแหน่งเพื่อให้เห็นความแตกต่างของค่างาน/ปริมาณงาน โดยให้สอดคล้องกับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งที่ กบป. ประกาศกำหนด
๓.) จัดทำบัญชี จศป. เข้าสู่ตำแหน่งตามบทเฉพาะกาลข้อ ๕๘ แห่งข้อบังคับ กศป. ว่าด้วย กบป. พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกตำแหน่งที่ กบป. ประกาศกำหนด  
๔.) ให้ประชุมแต่ละแผนก เพื่อเสนอแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานประจำในแต่ละแผนกตามบทเฉพาะกาลข้อ ๕๘ แห่งข้อบังคับ กศป. ว่าด้วย กบป. พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ดำรงตำแหน่งรองประธาน กก.ปส., ผู้ช่วยประธาน กก.ปส., เลขานุการประธาน กก.ปส., ผอ.สำนักอำนวยการ, และพิจารณาคัดเลือกผู้แทนประธานเขตการศึกษา ปส., และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่ง อบป. สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามข้อ ๑๐, ข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับ กศป. ว่าด้วย กบป. พ.ศ. ๒๕๖๓
๕.) กำหนดให้แล้วเสร็จ และส่งข้อมูลในวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
2 Feb 2021
สมเด็จพระพุฒาจารย์
สมเด็จพระพุฒาจารย์

ประชุมคณะกรรมการ กบป.

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล การศึกษาพระปริยัติธรรม ชื่อย่อ”กบป.”เป็นประธานการประชุม กบป. ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ สำคัญ คือ
1/ การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน และการพ้นจากหน้าของ จศป.
2/ การกำหนด อัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น ของ จศป.

จศป. คือ เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมหรือผู้ปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาพระปริยัติธรรมรวมถึงผู้ปฏิบัตงานใน สศป. ประกอบด้วย
1/ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
2/ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
3/ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
4/ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
5/ผู้ปฏิบัติงานสอนใน สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา ศูนย์การเรียน โรงเรียน
6/ผู้สนับสนุนการศึกษาในสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา ศูนย์การเรียน โรงเรียน

การอุดหนุนงบประมาณจากภาครัฐ ตามสิทธิของ พ.ร.บ. พระปริยัติธรรม ฉบับนี้ จะเริ่มเป็นปีแรก ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล การศึกษาพระปริยัติธรรม หรือ กบป. สรุปผลการประชุมดังนี้ ##เรื่องที่ ๑ เห็นชอบหลักการร่างประกาศ กบป. ว่าด้วยมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ศ.... (ชี้แจงเฉพาะส่วนแผนกสามัญศึกษา เท่านั้น) ได้แก่ตำแหน่ง (๑) ที่ปรึกษาประธาน กก.กศ.ปส. (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ (๓) ประธาน กก.กศ.ปส. (๔) รองประธาน กก.กศ.ปส. (๕) ประธานเขต กศ.ปส. (๖) ผู้ช่วยประธาน กก.กศ.ปส. (๗) เลขานุการประธาน กก.กศ.ปส. (๘) รองประธานเขต กศ.ปส. (๙) เลขานุการประธานเขต กศ.ปส. (๑๐) ผอ.สำนักอำนวยการ (๑๑) ผู้จัดการ ร.ร.ปส. (๑๒) ผอ.กอง (๑๓) ผู้อำนวยการ ร.ร.ปส. (๑๔) รอง ผอ.ร.ร.ปส. (๑๕) ผอ.กลุ่ม (๑๖) นักวิชาการศาสนา (๑๗) ครูสอน ร.ร.ปส. และ (๑๘) เจ้าพนักงานการศาสนา ##เรื่องที่ ๒ เห็นชอบหลักการร่างประกาศ กบป. ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.... (ชี้แจงเฉพาะส่วนแผนกสามัญศึกษา เท่านั้น) ได้แก่ (๑) ที่ปรึกษาประธาน กก.กศ.ปส. เงินประจำตำแหน่ง ๒๕,๐๐๐ บาท (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ เงินประจำตำแหน่ง ๒๐,๐๐๐ บาท (๓) ประธาน กก.กศ.ปส. เงินประจำตำแหน่ง ๓๐,๐๐๐ บาท (๔) รองประธาน กก.กศ.ปส. เงินประจำตำแหน่ง ๒๐,๐๐๐ บาท (๓) ประธานเขต กศ.ปส. เงินประจำตำแหน่ง ๒๐,๐๐๐ บาท (๔) ผู้ช่วยประธาน กก.กศ. เงินประจำตำแหน่ง ปส. ๑๔,๕๐๐ บาท (๕) เลขานุการประธาน กก.กศ.ปส. เงินประจำตำแหน่ง ๑๐,๐๐๐ บาท (๖) รองประธานเขต กศ.ปส. เงินประจำตำแหน่ง ๑๐,๐๐๐ บาท (๗) เลขานุการประธานเขต กศ.ปส. เงินประจำตำแหน่ง ๑๐,๐๐๐ บาท (๘) ผอ.สำนักอำนวยการ เงินเดือน ๓๒,๘๕๐ บาท เงินประจำตำแหน่ง ๑๐,๐๐๐ บาท (๙) ผู้จัดการ ร.ร.ปส. เงินเดือน ๓๒,๘๕๐ บาท เงินประจำตำแหน่ง ๑๐,๐๐๐ บาท (๑๐) ผอ.กอง เงินเดือน ๒๖,๖๖๐ บาท เงินประจำตำแหน่ง ๕,๖๐๐ บาท (๑๑) ผอ. ร.ร.ปส. เงินเดือน ๒๖,๖๖๐ บาท เงินประจำตำแหน่ง ๕,๖๐๐ บาท (๑๒) รอง ผอ. ร.ร.ปส. เงินเดือน ๒๖,๖๖๐ บาท เงินประจำตำแหน่ง ๕,๖๐๐ บาท (๑๓) ผอ.กลุ่ม เงินเดือน ๒๒,๑๔๐ บาท เงินประจำตำแหน่ง ๓,๕๐๐ บาท (๑๔) ครู ร.ร.ปส. เงินเดือน ๑๕,๔๔๐ บาท (๑๔) นักวิชาการศาสนา เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท (๑๕) เจ้าพนักงานการศาสนา เงินเดือน ๑๑,๒๐๐ บาท ##ก่อนนำเสนอที่ประชุม กศป. พิจารณาต่อไป (วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
2 Feb 2021
10 Dec 2020
ปริยัติสามัญสมิหลาวิชาการ
ปริยัติสามัญสมิหลาวิชาการ

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษา ปส.2 ครั้งที่ 11

การจัดงานทักษะวิชาการ ระดับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึษา เขต 2 (ภาคใต้) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 "ปริยัติสามัญสมิหลาวิชาการ" วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม วัดหัวป้อมใน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จัดโดย...โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม รวมกับสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
19 Nov 2020

ประชุมประธานกลุ่ม (ภาคบ่าย)

การประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่ 2) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ภาคบ่าย)

พระโสภณพุทธิธาดา ประธานเขต 8 เป็นประธานการประชุม

สรุปดังนี้

 1. การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) นักวิชาการศาสนศึกษาผู้รับผิดชอบ รวบรวมรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ในรูปแบบ pdf ปีการศึกษา 2562 ส่งให้ครบทุกโรงเป็นระบบ e-SAR ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดย สมศ.เตรียมให้หน่วยประเมินภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จากนั้นผู้ประเมินจากประเมินภายนอก ภายในเดือนมกราคม - สิงหาคม 2564
 2. การจัดทำระบบทะเบียนนักเรียนครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (teaching and education Zones) ประกอบด้วยระบบย่อย 9 ระบบ ดังนี้ 1)บริหารจัดการทั่วไปภายในโรงเรียน 2)ระบบบริหารจัดการข้อมูลครูและบุคลากร 3)ระบบบริหารจัดการหลักสูตรและแผนการเรียน 4)ระบบการบริหารจัดการรับสมัคร มอบตัว และเทียบโอน 5)ระบบบริหารจัดการทะเบียนนักเรียน 6)ระบบบริหารจัดการผลการเรียน 7)ระบบบริหารจัดการเอกสารการศึกษา 8)ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 9)ระบบบริหารจัดการสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2564 ภาคเรียนที่ 1 เป็นต้นไป
 3. การสำรวจข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 ส่งรายงานวันที่ 10 ธันวาคม 2563
 4. การจัดทำข้อมูลนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยระบบ g code
 5. การจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ. 3)
 6. การดำเนินการขับเคลื่อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา และจัดทำรายงานผลการดำเนินการปีการศึกษา่ ส่งกองพุทธศาสนศึกษาเพื่อจัดทำเป็นข้อมูลส่งให้สำนักงานปปช.ต่อไป
 7. สถานที่ตั้งสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (ส่วนกลาง) จัดตั้ง ณ อาคารหอสมุดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 8. การเตรียมความพร้อมเรื่อง จศป. เสนอดังนี้ 1)เสนอชื่อตั้ง อบป.ประจำสำนักงานการศึกษาแผนกสามัญศึกษา 2)ประชุมร่วมกัน 4 ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายบาลี, ฝ่ายธรรม,ฝ่ายสามัญ,ปริยัตินิเทศก์ 3) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดรวบรวมฐานข้อมูล จศป. ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 9. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:00 น ประชุม ณ ห้องประชุมวัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร ประชุมเรื่อง ประชุมการวิพากษ์เสนอในข้อคิดเห็น ร่างแผนการศึกษาพระปริยัติธรรม และแผนงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม

ปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล สรุปประเด็นสำคัญ

18 Nov 2020

การประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

การประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณห้องประชุมชั้น 3 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่ 2) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สรุปการประชุมภาคเช้า ดังนี้
การประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทำงบประมาณโดย...นายชุมพล เด็จดวง ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ ด้านการบริหารสำนักงบประมาณ
 1. เจตนารมณ์ให้โรงเรียนปริยัติธรรม ขยายโอกาสทางการศึกษา บรรลุเป้าหมาย บทบาทชัดเจนครู เกษียณอายุ ครูผู้เชี่ยวชาญ อำนาจการบริหารราชการครู เจ้าอาวาสเป็นผู้ควบคุมกำกับสั่งการหรือไม่ ถ้าเป็นราชการก็จะมีกฎหมายการศึกษารองรับบรรจุแต่งตั้งชัดเจน ยึดแบบผลของการจบของครูจบอะไรมาใน 8 กลุ่มสาระ วิชาครู การกำหนดมาตรฐาน การบรรจุ การงบประมาณ
 2. การนำบุคคล 12 คน ก้าวสู่ตำแหน่งได้อย่างไรใน 8 กลุ่มสาระ เช่น ครูสามัญ 8 คน ครูบาลี 2 คน ครูธรรม 2 คน ต้องบอกบัญชีที่อยู่อย่างชัดเจน ต้องมีคำสั่งบรรจุแต่งตั้งที่มั่นคง ต้องบริหารงบประมาณในการเป็นผู้กำกับดูแลรับผิดชอบ เงินเดือนครู รับค่ารักษาพยาบาล อำนาจหน้าที่อยู่ที่ผู้จัดการหรือเจ้าอาวาส ถ้าเป็นส่วนราชการก็เป็นระบบของการวางระบบบริหารจัดการ
 3. การใช้ระบบบริหารจัดการ เช่น โรงเรียนขนาดใหญ่สามารถรับบุคลากรตามกำหนดได้ แต่โรงเรียนขนาดเล็กรับบุคลากรตามที่กำหนดไม่ได้ทำอย่างไรกับปัญหานี้ จึงต้องทำให้เป็นส่วนงานราชการ จึงต้องวางแผนจัดทำบริหารบุคลากรที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ อาจจะรวมเป็นโรงเรียนที่อยู่ในอำเภอจังหวัดเดียวกัน
 4. การดำเนินการของโรงเรียนั กิจกรรมหลายส่วนเช่นส่วนบาลี ส่วนธรรม ส่วนสามัญ และส่วนปริยัตินิเทศก์ อาจจะเพิ่มในส่วนของเทคโนโลยี งานวิชาการ องค์ความรู้ต่างๆ การแยกส่วนทั้งสพฐ. และเอกชนนั้น ต้องการเป็นอิสระในการบริหารด้านการเงิน การหาคนผู้ควบคุมดูแลด้านการบริหารจัดการโดยอาจจะไม่ขึ้นอยู่กับเจ้าอาวาส หรือผู้จัดการ อาจจะขึ้นอยู่กับเขตการศึกษา เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่ โดยจัดตั้งผู้ที่ดูแลรับผิดชอบจากส่วนกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 5. เป้าหมายหลักของโรงเรียนพระปริยัติธรรม นั้นเพื่อสร้างศาสนทายาท ความมีคุณภาพ หลักสูตรโดดเด่น และชัดเจน โดยโรงเรียนขนาดเล็กใชัมาตรฐานควบคุมบังคับ ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่ใช้คุณภาพตามมาตรฐาน กรอบในการพัฒนาความเป็นอิสระ ควรใช้ระบบอย่างเช่น มมร. หรือ มจร. หรือไม่ หรือกองทุนเอกชน หรือกองทุนประกันสังคม
 6. สรุปต้นเดือนมกราคม 2563 ก็เสนอจัดทำแผนงบประมาณให้แล้วเสร็จ ในด้านบุคลากร การปรับปรุงโรงเรียน เหลือเวลาอีก 2 เดือน จึงเสนอแนวทางที่ควรจัดคือ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นศูนย์กลาง เพื่อยื่นเสนอและประสานงาน 4 ส่วน ตั้งแต่ส่วนบาลี ส่วนธรรม ส่วนสามัญ และส่วนปริยัตินิเทศก์ โดยจัดทำแผนคน จัดทำแผนงาน จัดทำแผนการเงิน ขึ้นให้แล้วเสร็จ ส่วนธรรม-บาลี ยังไม่เสร็จสมบรูณ์
 7. โรงเรียนพระปริยัติธรรม ถ้านิติบุคคล ขึ้นต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เงินเดือนจ่ายได้ตรงเลย แต่โรงเรียนพระปริยัติธรรมไม่เป็นนิติบุคคล ก็จัดทำงบแยกส่วน อาจจะเป็นส่วนฝ่ายที่ขึ้นต่อ ม.มจร. หรือ ม.มมร. โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางจัดงบบุคลากร ให้โดยตรง และแผนบุคลากร ต้องแยกแผนให้ชัดเจน ป้องกันตั้งบรรจุแต่ย้ายไปหน่วยงานอื่น ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ จึงเสนอให้ ม.มจร. หรือ ม.มมร. ทำญานข้อมูลบุคคลากร ในส่วนโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

สรุป การจัดทำแผนและกรอบการทำงาน ต้องคำนึงถึง คุณภาพ, มาตรฐาน และ งบประมาณ

พระเทพปวรเมธี ผู้แทนส่วนงานพระปริยัตินิเทศ สรุป ดังนี้

เมื่ออนุบัญญัติแล้ว ครูยังเป็นลูกจ้างของวัด จึงเสนอเพิ่มเติมเพื่อให้ครูนั้น เป็นบุคลากรเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานของรัฐ อย่างเต็มตัว จึงว่าด้วยการเพิ่มภาระงาน, ว่าด้วยโครงสร้าง ว่าด้วยการพัฒนาครู ว่าด้วยพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ต่อไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมสนับสนุนส่งเสริมงานด้านวิชาการ ความรู้ด้านงบประมาณ การศึกษาดูงานใน ม.มจร.ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

พระเทพเวที ผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปดังนี้

ส่วนข้อบังคับ, อำนาจหน้าที่, บุคลากรได้เรียบร้อยแล้ว เพียงรอการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ และ ครม.อนุมัติ แต่โรงเรียนพระปริยัติธรรมต้องมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง เปรียบส่วนสามัญเป็นผู้ผลิต, ส่วนบาลีเข้มแข็ง, ส่วนธรรมยังยืน และตอนนี้ได้อนุบัญญัติแล้ว 2 ฉบับ ที่เป็นส่วนของโครงสร้างอำนาจหน้าที่ั และบุคลากร จึงต้องมีแผนการจัดการศึกษา และแผนจดทำงบประมาณจัดทำให้เสมือนกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งในฝ่ายของบรรพชิตและฝ่ายของคฤหัสถ์

ท่านสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

สรุปดังนี้

 1. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 จัดทำแผนงบประมาณ 3 แผนให้แล้วเสร็จก่อนรอร่วมจัดทำอนุบัญญัติ และเสนอคณะกรรมการอนุบัญญัติ สิ้นเดือนพฤศจิกายน
 2. วันที่ 1-5 ธันวาคม 2563 เสนอกระทรวงการคลัง
 3. วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เสนอคณะกรรมการบอร์ดใหญ่ลงนาม
 4. วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ลงแถลงการณ์คณะสงฆ์
 5. วันที่ 25 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบอร์ดใหญ่
 6. วันที่ 1 มกราคม 2564 ตั้งงบประมาณ

ทามไลน์นี้ ปรับเปลี่ยนได้ตามภาระงานเร่วด่วน

ปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล สรุปการประชุมภาคเช้า

13 Nov 2020

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ คสช.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้การกำกับของนายกรฐมนตรี มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพภายใต้อาชีพ เละการให้การรับรองสมรรถนะ เพื่อย้ำความเป็นมืออาชีพที่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด เป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแนวทางที่เป็นสากล รวมถึงเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังพลของประเทศ ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินองค์กร่" ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยงานรับรองบุคลากร ISO/IEC 17024 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8:30 น. - 17:00 น. ณโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร
26 Oct 2020

เสนอ จศป. ต่อ ตัวแทน สนง. ก.พ.

แจ้งความคืบหน้าคณะทำงานฯ โดยมอบให้ท่าน พม.สมเกียรติ สิริอรุโณ เป็นตัวแทนคณะทำงานฯ เข้าร่วมกับคณะทำงานฝ่ายบาลี และฝ่ายธรรม การเข้าพบ จนท.สนง.ก.พ. และมีท่านพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ที่ปรึกษานายกฯ ผู้ตรวจ สนง.พศ. ผอ.กลุ่มฯ สามัญ และผอ.กลุ่มฯ บาลีและธรรม และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เข้าร่วมหารือและฟังการชี้แจงแนะนำเรื่องต่าง ๆ พอสรุปดังนี้
 1. ข้อมูล จศป. สามัญ ได้นำเสนอทาง ก.พ. โดยมีความเห็นว่าสามัญมีความชัดเจน และเห็นชอบตามกรอบอัตรากำลังและตำแหน่งทางสามัญฯ ที่เสนอขอตาม พรบ.ทั้งหมด
 2. ทางแผนกธรรม บาลี ข้อมูลยังไม่ชัดเจน ในส่วน จศป. รายบุคคล ซึ่งทางคณะทำงานและ ก.พ. กำหนดให้เดตไลน์วันที่ 30 ต.ค. 63 เท่านั้น (เพื่อให้ทันกรอบงบประาณปี 65)
 3. ทางคณะทำงาน สามัญ มอบข้อมูล จศป. ให้กับ ผู้ตรวจ พศ. 
 4. สรุปภาพรวม และเชิงลึก และบรรยากาศการเข้าหารือกับ สนง.ก.พ. ท่าน พม.สมเกียรติ จะนำเสนออีกครั้งครับ..


จากการเข้าพบที่ปรึกษานายก(ท่านพงศ์พร)และกพ.วันนี้มีเรื่องแจ้ง ดังนี้

 1. จศป.ของสามัญศึกษาทั้งหมด จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งทั้งหมด
 2. ตำแหน่งประธานกลุ่มเดิมั จะเป็นตำแหน่งรักษาการประธานเขตตามขัอบังคบใหม่
 3. สำนักงานกลางของสามัญศึกษา ที่ขอใช้สถานที่ตอนนี้มีหนังสืออนุญาตให้ใช้ได้แล้ว 
 4. ข้อมูล จศป. ของสามัญศึกษาได้มอบให้ท่านผู้ตรวจสิทธา และรอข้อมูลของบาลีนักธรรมซึ่งจะเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ เมื่อเสร็จแล้วจะดำเนินการพร้อมกันคาดการณ์ต้นเดือนหน้านี้

ชื่อของคุณ :
ความคิดเห็น :
1 - 2 - 3