Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

เมนู

หน้าแรก

14 Jan 2022
เส้นทางสำเร็จสู่ตำแหน่ง จศป.สามัญศึกษา
เส้นทางสำเร็จสู่ตำแหน่ง จศป.สามัญศึกษา

เส้นทางความสำเร็จสู่ตำแหน่ง จศป.สามัญศึกษา

การเสวนาเส้นทางความสำเร็จการเข้าสู่ตำแหน่ง จศป.สามัญศึกษา

เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (จศป.) ทั่วประเทศ เข้าร่วมการเสวนาเส้นทางสู่ความสำเร็จการเข้าสู่ตำแหน่ง จศป.สามัญศึกษา 
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

โดย...พระครูสุวรรณสรานุกิจ รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2, ประธานคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเส้นทางสำเร็จการเข้าสู่ตำแหน่ง จศป.สามัญศึกษา
 
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป การเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนสู่เส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่ง จศป.สามัญศึกษา ให้สำเร็จตามเป้าประสงค์
 โดย..
1.ดร.คม พวงนะ 
นักวิชาการศาสนศึกษา เขต 7
2.นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล 
นักวิชาการศาสนา เขต 2
3.นายชินภัทร พิมลา 
นักวิชาการศาสนศึกษา เขต 11 
ร่วมเป็นวิทยากร
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ จศป.สามัญศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็น

สรุปผลประชุมดังนี้
ประเด็นเสวนา
1. การดำเนินการส่งเรื่อง จศป.สามัญศึกษา เรียบร้อยในโรงเรียน ระดับเขตการศึกษา ระดับหน่วยงานต้นสังกัด
2. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่องการกำหนดเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของสถานศึกษาพระปริยัติธรรม จากการส่งเรื่องของกรมบัญชีกลาง จึงตั้งข้อประเด็นพิจารณา 3 ประเด็น กล่าวคือ 1. กระทรวงการคลังมีอำนาจในการให้ความเห็นชอบ 2.กระทรวงการคลังพิจารณากำหนดตำแหน่ง 3. พิจารณาผู้ไม่ได้กำหนดดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา ประเด็นเหล่านี้ควรทำอย่างไร
3. หน่วยงานต้นสังกัด ประชุมชี้แจงกระทรวงการคลัง มีข้อคำถาม และขอเอกสารเพิ่มเติม ใช้เวลาในการพิจารณา 3 เดือน

สรุปประเด็นคำตอบและแนวทางสู่ความสำเร็จ
1. ตีความกฎหมายให้ชัดเจน แล้วขอยื่นถามประเด็นที่เป็นข้อห่วงใย และจะเพิ่มเอกสารประกอบเพิ่มเติมคืออะไรบ้าง
2. หน่วยงานต้นสังกัด ต้องมีความใกล้ชิดรับข่าวสารพร้อมเปิดกว้าง มีกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน
3. ต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนสู่พลังที่เข้มแข็ง  
4. ให้กำลังใจคณะทีมงาน และจุดตะเกียงให้เกิดแสงสว่างมากในขึ้นในองค์กรนั่นๆ
5. จัดให้มีการเยียวยาย้อนหลังของ จศป.ทั่วประเทศ
6. ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนงบประมาณ 2566 ในรูปแบบใกล้ชิดติดตาม เสนอสนองงานให้บ่อยมากยิ่งขึ้น
7. กลับคืนสู่การพิจารณาบรรจุแต่งตั้งก่อนรับงบประมาณเพื่อเป็นกลไก การให้ได้รับบรรจุตามข้อพิจารณาเห็นชอบแล้วมากกว่า 99 เปอร์เซ็นต์
8. ขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติการ(ล่าง)สู่ระดับการผู้มีอำนาจสั่งการ(บน)
9. เห็นพ้องร่วมผลักดันและขับเคลื่อนสู่หน่วยงานอื่น ๆ บ้างที่เกี่ยวข้องเป็นกรณี ๆ
10. หน่วยงานเดิมที่เห็นชอบแล้ว ควรเข้าไปพบอีกครั้ง เช่น กรรมาธิการศาสนาฯ หรือสำนักงบประมาณ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
11. ให้ความสำคัญในองค์กร หน่วยงาน เล็กไป เพิ่มความสำคัญเพื่อผลักดันในระดับประเทศต่อไป
12. สร้างกำลังใจต่อกันและกัน เพิ่มเสริมแรงสู้เป้าหมายความสำเร็จอย่างไม่ย้อท้อต่อไป

จศป.สามัญศึกษา
21 Nov 2021

ความคืบหน้า จศป.

ความคืบหน้า จศป. นายศิลป์บวร แก้วงาม รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า คณะทำงานกระบวนการกลั่นกรอง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม มาตรา 12 (7) กรณีการของบประมาณ ผ่านร่างบุคลากรจากสำนักงบประมาณ ต้องผ่านการเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ดังนั้น ต้องปฏิบัติดังนี้
1. จำนวนบุคลากรครบถูกต้อง ยื่นเสนอไปกระทรวงการคลัง ตามคำแนะนำของสำนักงบประมาณ
2. ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมรวมเสนอกระทรวงการคลังเพื่อความเห็นชอบ
3. รวมรวมแผนงานโครงการฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นเสนอในปีงบประมาณต่อไปด้วย
สำเร็จเป้าหมายอย่างแน่แท้
จึงนมัสการ/เรียนมาด้วยความนับถือ
7 Nov 2021

การประชุมพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของ จศป. พ.ศ. ...

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของ จศป. พ.ศ. ... โดยนางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ก.ค.ศ. และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของ จศป. พ.ศ. ... ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

24 Oct 2021

ประชุมขับเคลื่อนความก้าวหน้า จศป.สามัญศึกษา

การประชุมชี้แจงขับเคลื่อนความก้าว จศป.สามัญศึกษา ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Video Conferences
ผู้เข้าประชุมผ่าน Zoom จำนวน 201 รูป/คน ผู้เข้าประชุมผ่าน Facebook จำนวน 165 รูป/คน รวมทั้งหมด จำนวน 366 รูป/คน
เปิดประชุมเวลา 13.30 น.
พระครูสุุวรรณสรานุกิจ ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 10 , ประธานคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงาน การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานการประชุม
กล่าวเปิดการประชุม : คณะทำงานส่งรายชื่อ จศป.ไปส่วนกลาง ในส่วนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ชี้แจงประเด็นต่าง ๆ แล้ว ในส่วนการประชุมประธานเขตฯ นั้น ได้แจ้งคณะนักวิชาการ เพื่อนำข่าวสารการประชุมจากกองพุทธศาสนศึกษา เพื่อแจ้งข่าวให้ได้รับรู้และเข้าใจตรงกัน เพื่อให้ จศป. รับรู้ด้วยกัน เพื่อสื่อสารตรงกัน ฉะนั้นการประชุมแต่ละครั้ง เป็นการหลอมรวมข่าวสารให้สมาชิกรับทราบตรงกัน
 นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล : กล่าววัตถุประสงค์ของการประชุม ดังนี้
• เพื่อนำนโยบายของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ส่วนกลาง) ไปสู่การปฎิบัติ
เพื่อนำนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไปสู่การปฎิบัติ
• นำมติประชุมระดับประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สู่การปฏิบัติ
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นำขั้นตอน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ จากส่วนการสู่การปฏิบัติ
• บอกเล่านำความรู้จากข้อมูลที่ได้ สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา เพื่อปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
จศป. รับรู้ เข้าใจ เข้าถึง ร่วมพัฒนา สถานศึกษา
• ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ให้เข้าใจถึงแนวนโยบาย การปฏิบัติงาน เพื่อความก้าวหน้าในงานหน้าที่รับผิดชอบต่อไป
• สร้างระบบดูแลบุคลากรให้เข้มแข็ง
o การรู้จัก จศป. รายบุคคล
o การคัดกรอง จศป.
o การส่งเสริมและพัฒนา
o การป้องกันและแก้ปัญหา
o การส่งต่อภายในและภายนอก
• การสร้างกัลยณมิตร ให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้เป็นเนื้อเดียวกัน
• การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม สานงานต่อเป็นศูนย์กลาง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ
ดร.คม พวงยะ : กล่าวว่า
การประชุมเพื่อการสื่อสารระดับประเทศ รับข่าวสารถูกต้องไปด้วยกัน
• ประชุมวันที่ 29-30 กันยายน ท่านพงศ์พร กล่าวว่า การเข้าสู่ตำแหน่งได้นั้นต้องรอกระทรวงการคลังอนุมัติ
• ทุกเขตการศึกษา มีการปรับแก้ตามคำแนะนำของกองพุทธศาสนศึกษา
o กรณี จศป.ประสงค์ยืนยันการเข้าสู่ตำแหน่ง 99.77%
o กรณี จศป.ไม่ยืนยันประสงค์การเข้าสู่ตำแหน่ง .23%
• วันที่ 11 ตุลาคม ประธานเขตฯ มีการประชุม
o จศป.ไม่ประสงค์เข้าสู่ตำแหน่งทำเป็นหนังสือแสดงเจตน์จำนงไม่เข้าสู่ตำแหน่ง
o ส่วน จศป.ที่ประสงค์เข้าสู่ตำแหน่ง ไม่ต้องทำหนังสือแสดงเจตน์จำนงแล้ว
• การบรรจุแต่งตั้ง จศป.เข้าสู่ตำแหน่งนั้น ต้องลงลายมือชื่อส่งให้เขตการศึกษาฯ เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป
• การประชุมคณะทำงานโดยประธานเขต รองประธานเขต นักวิชาการ พระมหาอินสอน พระมหาสมเกียรติ เห็นพ้องต้องกันว่าให้ทำอย่างเร็วที่สุด
• คณะกรรมาธิการ กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมประชุมชี้แจงประเด็นต่าง ๆ โดยกรรมาธิการเป็นคนกลางเพื่อประสานให้เกิดความเข้าใจในประเด็นข้อซักถามที่เกี่ยวข้องนั้น ต้องรับฟังจากคนที่เข้าไปฟังด้วย
อ.สิทธิเณศ กล่าวว่า:
• การพูดคุยระดับประธานเขตฯ นักวิชาการ และครู เพื่อเร่งรัดกระทรวงการคลัง ถึงความคืบหน้าเรื่องเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินนิตยภัต ของ จศป.จะได้เมื่อไร
• วันที่ 14 ตุลาคม มีที่ปรึกษานายกฯ, นักกฎหมาย, กรรมาธิการ, กรมบัญชีกลาง, ตัวแทนแม่กองธรรม, ตัวแทนแม่กองบาลี และตัวแทนประธานสามัญ เข้าชี้แจงว่าทำไมล้าช้าเพราะอะไร ตัวแทนครูเข้ารับฟังด้วย
• คณะครูฯ ร่วมความหลากหลายเพื่อให้ทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน จศป.ทั้งหมด เข้าสู่ตามวัตถุประสงค์ เพื่อความสวยงามอันหลากหลาย เพื่อสนับสนุนเขตการศึกษา นักวิชาการ เพื่อนครู สำนักงานพระพุทธฯ และหวังให้กรรมาธิการฯ เป็นสะพานเชื่อมให้งาน จศป.สำเร็จลุล่างด้วยดี
• ท่านที่ปรึกษาฯ พงศ์พร พรามณ์เสน่ห์ ท่านทำหน้าทีได้ดีเยี่ยม ในอาทิตย์หน้า ท่านจะเข้าชี้แจง กฤษฎีกา ปลัดกระทรวงการคลัง จึงต้องให้กำลังใจท่านที่ปรึกษาฯ
• กรรมาธิการฯ จะเยียวยา จศป.สามัญ ได้อย่างไร ต้องคุยกับสำนักงานพระพุทธฯ เรื่อง ม.12 (7) ตำแหน่งเงินเดือน/ค่าตอบแทน พรุ่งนี้ กระทรวงการคลัง, กรรมาธิการฯ จะประชุมหาข้อยุติ
• กรรมาธิการให้เวลา 15 วัน สำนักงบฯ กรรมาธิการ กระทรวงการคลัง สำนักงานพระพุทธฯ และจะได้เข้าสู่ตำแหน่งเพื่อขอรับงบประมาณในเร็วๆนี้
ครูเบิ้ม : กล่าวว่า
 กรรมาธิการ ถาม ความเดือดร้อนของครู ต้องการการเยียวยาในรูปแบบไหน
 ท่านที่ปรึกษาพงศ์พร ตอบ เล่าความเป็นมาของ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมฯ ว่าขั้นตอนมาได้อย่างไร และมีหน่วยงานที่เข้าเกี่ยวข้องนั้น เช่น ก.พ., กฤษฎีกา, สำนักงบประมาณ, กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตอบคำถาม 3 ประเด็น อย่างชัดแจ้ง คลายความสงสัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น
 กรรมาธิการ ถาม วัตถุประสงค์ ม.7 วรรค 2 เหมาะสมอย่างไร เรื่องเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง วิทยฐานะ
 ท่านที่ปรึกษาพงศ์พร ตอบ กำหนดให้รัฐสมทบให้ตามความเหมาะสมและจำเป็น หมายถึง เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ
 กรรมาธิการ ถาม ประเด็นความซ้ำซ้อน เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ซ้ำซ้อนเงินนิตยภัต หรือไม่
 ท่านที่ปรึกษาพงศ์พร ตอบ กรณีนี้ โครงสร้างเงินเดือนตามมาตรฐานข้าราชการ เงินเดือนซ้ำซ้อนหรือไม่นั้น ต้องเลือกรับเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง รับเงินอย่างเดียวเท่านั้น จึงไม่ซ้ำซ้อน
 ปัญหางบประมาณ กรมบัญชีกลางเห็นด้วย
o สวัสดิการพิจารณาทีหลัง
o เงินเดือนต้องพิจารณาให้ก่อน
 กรรมาธิการ สรุป 3 ประเด็นที่แย้งกัน
o กฎหมายมี ก.พ.
o การร่างและออกอนุบัญญัติ เป็นไปตาม พ.ร.บ. นี้
o กระทรวงการคลัง ไม่มีปัญหา ถ้า พศ. ส่งหนังสือด่วน
 ท่านที่ปรึกษาพงศ์พร ตอบ ร่างเสร็จเรียบร้อยเพียงรอวันที่ยืนยันชัดเจนพร้อมส่งได้ทันที
 แม่กองบาลี-ธรรม : ช่วยเร่งรัดบรรเทาความเดือดร้อนของครูสามัญ ส่วนครูฝ่ายธรรม ฝ่ายบาลี และศูนย์ปริยัตินิเทศก์ รอได้
 กรรมาธิการ : ปรึกษารายละเอียดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครู และจะนัดพบกันอีก ประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากนี้
 ท่านที่ปรึกษานายกฯ กล่าว การได้เจอกันจะได้เป็นเวทีกลาง ถ้ารอความพร้อมหลังจากสถานการณ์โรค COVID-19 ไม่รู้เมืิ่อไรจะมีความพร้อม จึงขอขอบคุณและฝากให้กำลังใจผู้บริหาร ครูบุคลากร ทั่วประเทศ ด้วย
ดร.คม พวงยะ กล่าวสรุป
• สำนักงานพระพุทธฯ โดยท่านที่ปรึกษานายกฯ ตอบคำถาม 3 ประเด็น ได้อย่างชัดเจน
• กรรมาธิการ บอกว่า ไม่ต้องตีความหมายแล้ว ชัดเจนตามข้อกฎหมายและผู้เกี่ยวข้องแล้ว ฉะนั้น ต้องให้เงิน จศป.ที่เข้าสู่ตำแหน่งให้เร็วที่สุด
• ส่วน กองธรรม,กองบาลี และศูนย์ปริยัตินิเทศก์ ต่องบประมาณในปีต่อไปได้
• ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความยินดีช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่
อ.ชินภัทร พิมลา : กล่าว
• บัญชีมีการปรับแก้ตามคำสั่งกองพุทธฯ เช่น เพิ่มชื่อ นามสกุล ของฐานันดรศักดิ์ของพระคุณเจ้า และ ตัดบุคคลเกษียณอายุ ตาย ลาออก ได้ ให้คงตำแหน่งจริงไว้เท่านั้น
• เขตการศึกษาฯ ที่ไม่พึงประสงค์การเข้าสู่ตำแหน่ง ต้องรายงานให้สำนักพุทธฯ ทราบ และกำหนดหนังสือยืนยันนั้นด้วย
พระครูสุวรรณสรานุกิจ ประธานกล่าวปิดการประชุม
สำหรับ จศป.ที่่ประสงค์เข้าสู่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องทำหนังสือชี้แจ้งแล้ว ส่วน จศป.ไม่ประสงค์เข้าสู่ตำแหน่งสามารถทำเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน จึงขอกล่าวสรุปว่าให้ทุกท่านตั้งใจขับเคลื่อนงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต่อไป และเป็นกำลังใจให้ทุกรูปทุกท่าน จงประสบความสำเร็จเทอญ
ปิดการประชุม เวลา 14.45 น.
ผู้สรุปประเด็นการประชุม
นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล
24 ตุลาคม 2564

นายประมวล ริมี
ขอเป็นกำลังใจให้คณะทำงานทุกท่าน
นายประมวล ริมี
ขอเป็นกำลังใจให้คณะทำงานทุกท่าน
นายประมวล ริมี
ขอเป็นกำลังใจให้ท่านพงศธร
นายประมวล ริมี
ขอเป็นกำลังใจให้คณะทำงานทุกๆท่านครับ
นายประมวล ริมี
เป็นกำลังใจครับ
นางสุทธนิภา แจ่มจรัส ครูปส 2
ขอขอบคุณทุกๆฝ่ายท่ีให้ความช่วยเหลือครู เห็นถึงความเดือดร้อนของครู
นายวสันต์ มาพรม
ชัดเจนแจ่มแจ้ง..สมปราถนา สมหวังทุกประการเทอญ
พระมหาสยาม​ ปภสฺสโร​/ คล้ายสาย
เป็นผลการสรุปการประชุมที่ดีมาก​ และขอเป็นกำลังใจให้ท่านที่ปรึกษานายกด้านพระพุทธศาสนา​ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้เกี่ยวข้องเดินหน้าจนสำเร็จผล​ แก่​ จศป.ทุกรูป/คนครับ
ทัศนวิทย์ สิทธิโท
ขออนุญาต คัดลอกข้อความไปเผยแพร่ ได้หรือเปล่าครับ
ชื่อของคุณ :
ความคิดเห็น :
24 Oct 2021

ประชุมชุมยืนยันตัวตน จศป.ปส.2

พระครูสิริวินัยบรรหาร รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 เป็นประธานการประชุม ยืนยันตัวตนเข้าสู่ตำแหน่ง จศป.ปส.2 รายบุคคล เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ผ่านออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 195 รูป/คน
14 Oct 2021

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมาย  พันตำรวจโท พงษ์พร  พราหมณ์เสน่ห์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านศาสนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อชี้แจงแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริการงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของ จศป.  พ.ศ…. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการขอรับงบประมาณเพื่ออุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมตามกฎหมายจากกระทรวงการคลัง ในการนี้ มีพระธรรมวัชรบัณฑิต ผู้แทนสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง พระราชสารสุธี ผู้แทนแม่กองสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และ พระเทพโมลี ผู้แทนสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมชี้แจงด้วย ผลการประชุมได้มีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตอบประเด็นข้อสังเกตและส่งเอกสารให้กระทรวงการคลังและเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
7 Oct 2021

เสนอความคิดเห็นเห็นชอบ จศป.เพื่อเสนอ กบป.สามัญศึกษา

การประชุมสัมมนา "โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ" ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท จ.ข่อนแก่น วันที่ 29-30 กันยายน 2564 จัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7 และเสนอความคิดเห็นและเห็นชอบแต่งตั้ง จศป.ทั่วประเทศ
7 Oct 2021

ประชุม จศป.เพื่อเสนอให้ความเห็นชอบ

ประชุม จศป.สามัญศึกษา ว่าด้วยการเห็นชอบและแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งตาม อนุบัญญัติประกอบ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 ในวันที่ 24 กันยายน 2564 ผ่าน Zoom Video conferencing ขอความเห็นชอบจาก จศป.ทั่วประเทศ และให้ความคิดเห็นโดย พระมหาอินสอน และพระมหาสมเกียรติ
7 Oct 2021

ประชุมเพื่อลงมติแต่งตั้ง จศป.ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานเขต-นักวิชาการสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต1-14 (ทั่วประเทศ) ร่วมประชุมปรึกษาประชุมชี้แจงและการเสนอการบรรจุ จศป. เข้าสู่ตำแหน่งเพื่อให้ได้สิทธิ์ตามกฎหมาย และอนุบัญญัติ ประชุมผ่านออนไลน์ Zoom Video conferences โดย พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
16 Sep 2021
12 Sep 2021

เร่งรัด ติดตาม ความคืบหน้า จศป.

สรุปผลการเร่งรัด ติดตาม ความคืบหน้า การบรรจุแต่งตั้ง จศป.(เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม)
โดย....รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล อ่านจดหมายเปิดผนึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเร่งรัด ติดตาม ความคืบหน้า การบรรจุแต่งตั้ง จศป. (เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม) ตามบทเฉพากาล ข้อ 58 แห่งข้อบังคับ กศป. ว่าด้วย กบป. พ.ศ.2563 และการอนุมัติเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามมาตรา 12 (7) แห่ง พ.ร.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562
ท่าน รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ให้ข้อคิดเห็นในส่วนกฎหมายตาม พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2564 เท่านั้น
1. คณะกรรมการต้องออกกฎหมายอนุบัญญัติประกอบให้ครบทุกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ (มาตรา 12) ตามหลักเกณฑ์ที่ให้วัดมีสิทธิจัดตั้งสถานศึกษาพระปริยัติธรรมได้ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกำหนด เช่น
a. การอนุมัติการใช้หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
b. การกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา 18 เกี่ยวกับกำหนดตำแหน่ง อัตรากำลัง เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เป็นต้น
c. ออกข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศ เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานศึกษา
d. ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งบัญชีและจำหน่ายทรัพย์จากบัญชีเป็นสูญ
2. ส่วนที่กรรมการตามมาตรา 12 ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ แล้วนั้น เช่น
a. ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยโครงสร้างบริหารงานและจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและสถานศึกษาพระปริยัติธรรมพ.ศ.2563
b. ประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ฉบับที่ 1) เรื่อง หน้าที่และอำนาจของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
c. ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2563
3. ส่วนคณะกรรมาธิการ จะรับเรื่องการเร่งรัด ติดตามกฎหมายอนุบัญญัติ ตาม พ.ร.บ. เพื่อบรรจุเข้าสู่ตำแหน่งให้ทันเดือนตุลาคม นี้
4. การบรรจุแต่งตั้ง จศป. นั้น ทางคณะสงฆ์ได้ติดตามให้อยู่แล้ว และเรื่องนี้กำลังเข้าสู่การพิจารณา แล้วด้วย
5. วันพฤหัสบดี ทางคณะกรรมาธิการประชุม หลังจากประชุมเสร็จ ขอให้นักวิชาการ (ปรัชญาวิชญ์) โทรหา รศ.ดร.รงค์ เพื่อติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง
6. ประสานงานทางเลขานุการแล้ว แจ้งว่าในส่วนรัฐบาลจะไม่มีปัญหาการให้งบประมาณ เพียงดำเนินการข้อกฎหมายอนุบัญญัติให้ครบถ้วน และครอบคลุมทุกข้อกฎหมายก็จะได้ครบตามงบประมาณที่จะจัดสรรให้ และจะให้ทันในเดือนตุลาคม เมื่อเรื่องผ่านนายกรัฐมนตรีแล้ว ก็สามารถอนุมัตินำงบประมาณมาใช้ได้
หมายเหต: ข้อสรุปนี้เป็นการสรุปจากการปรึกษาและเสนอแนะของท่าน รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ และท่านรับเรื่องติดตามให้ด้วย
สรุปสาระประเด็นสำคัญในการยื่นจดหมายเปิดผนึก
โดย....นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล
10 กันยายน 2564
3 Sep 2021

ประชุมคณะทำงาน จศป.

ประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล จศป.
และผู้แทนสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 1-14 ณ ห้องประชุมผ่านระบบ Video Conferrence Google Meet
วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. ผู้เข้าประชุม จำนวน ๓๘ รูป/คน

พระครูสุวรรณสรานุกิจ ประธานคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล จศป. เป็นประธานการประชุม

สรุปประเด็นข้อหารือการเร่งรัดติดตามความคืบหน้า จศป.
1. รายชื่อ จศป.ส่งมอบให้สมเด็จพระธีรญาณมุนี ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ลงนามตามรายชื่อการบรรจุแต่งตั้ง จศป.ตามข้อ 30 แห่งข้อบังคับ กศป. ว่าด้วย กบป. พ.ศ.2563 ลงนามเรียบร้อย
2. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่งรายชื่อให้กระทรวงการคลังเพื่อรับรองเห็นชอบเกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินวิทยฐานะ ตามมาตรา 12 (7) แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 โดยกระทรวงการคลังให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่งเอกสารเพิ่มเติม และต้องหารือกับ ก.พ. เพื่อหามาตรการขับเคลื่อนต่อไป
3. ร่างประกาศ กบป. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้ผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ก่อน จศป.
สรุปภารกิจการดำเนินการโดยสรุปความสำคัญ
1. การดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน เพื่อให้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้
a. ทำหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกองพุทธศาสนศึกษา เพื่อสอบถามความคืบหน้า จศป.
b. ทำหนังสือและมอบหมายคณะทำงานที่ใกล้ชิด เข้าพบท่าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
c. ทำหนังสือและมอบหมายคณะทำงานที่ใกล้ชิดเข้าพบท่านตวง อันทะไชย และท่านปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
d. ทำหนังสือและมอบหมายคณะทำงานเข้าพบกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
e. ทำหนังสือและมอบหมายคณะทำงานเข้าพบกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
f. ทำหนังสือและมอบหมายคณะทำงานเข้าพบกรรมาธิการและสมาชิกวุฒิสภา
g. แจ้งความคืบหน้าให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทราบต่อไป
h. คณะจัดทำ จศป. จัดทำ Roadmap เพื่อปรึกษาและหารือกับคณะที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ ต่อไป
i. คณะจัดทำ จศป. และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมติดตามงานการบรรจุแต่งตั้ง จศป. จากกระทรวงการคลัง ด้วยกันในโอกาสต่อไป
2. การดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป
a. วางแผนการบริหารจัดทำงบประมาณสำรองจ่ายและงบประมาณจ่ายย้อนหลังให้ จศป. กรณีความล้าช้าของงบประมาณประจำปี 2565
b. จัดทำข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไป
c. ร่วมจัดทำและวางแผนงบประมาณประจำปี 2566 แต่แรกเริ่มไตรมาสที่ 1 ต่อไป
3. การดำเนินการผลักดันเพื่อให้ทันงบประมาณ 2565
a. การให้ความเห็นชอบของ กบป.
b. ความชัดเจนเกี่ยวกับการเงินเดือนจากกระทรวงการคลัง
c. การติดตามการเคลื่อนไหวและความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด
d. ความคาดหวังงบเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งให้แล้วก่อน 1 ตุลาคม 2564
e. การประกาศบรรจุแต่งตั้ง และรายงานตัวต่อไป
f. ประสานงานและให้ความสำคัญหน่วยงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา คณะกรรมการ กบป. คณะจัดทำ จศป. สำนักเขต 1-14 และโรงเรียน ร่วมกันประสานสัมพันธ์ และคอยติดตามข่าวสารเป็นระยะๆ ต่อไป

สรุปประเด็นสาระสำคัญ โดย...นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล
3 กันยายน 2564

30 Jun 2021

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.สมเด็จพระวันรัต ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ครั้งที่ 2/2564 ณ อาคารฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ”อนุมัติ” วาระสำคัญ ประกอบด้วย….

1. อนุมัติร่างประกาศ กบป.(คณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม)ว่าด้วย “อัตรากำลัง”ของ จศป.(เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม)ของ กองบาลีสนามหลวง, กองธรรมสนามหลวง, การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา, ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

ทั้งนี้เพื่อเสนอสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เพื่ออนุมัติงบประมาณ มาดำเนินการการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม(เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป)

2.อนุมัติร่างประกาศเรื่อง กำหนดหน้าที่และอำนาจและหลักเกณฑ์การบริหารงาน ของ แม่กองบาลีสนามหลวง, แม่กองธรรมสนามหลวง, ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

3. อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม

การดำเนินงานด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม ตาม พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ได้ดำเนินการและมีความก้าวหน้าไปตามแผนปฏิบัติการ ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง.. จิรัง ติฏฐะตุ พุทธะสาสะนัง เทอญ…..


สรุปการประชุม กศป. ครั้งที่ 2/2564  

1. ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษา พระปริยัติธรรมว่า ด้วยโครงสร้างการบริหารงาน และการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม (ฉ.2)

2. ประกาศ กศป. เรื่องกำหนดหน้าที่และอำนาจและหลักเกณฑ์การบริหารงาน

3. ประกาศ กศป. เรื่องกำหนดตำแหน่งอื่นทีมิให้นำ ข้อ 50 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับ

4. ประกาศ กบป. ว่าด้วยอัตรากำลังของ จศป.

5. ประกาศ กบป. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนเป็น จศป.

6. การอนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม

7. การกำหนดวันที่ให้ปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประโยคบาลีสนามหลวง

8. การขอย้ายสถานที่ตั้ง ร.ร.ปริยัติ สามัญ และขอเปลี่ยนชื่อ ร.ร.ปริยัติ สามัญ


สำหรับมติที่ประชุม ขอโอกาสนำเสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุม เพื่อจะได้เผยแพร่ในโอกาสต่อไป


1 - 2 - 3 - 4 - 5