sd main logo

Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

เมนู

หน้าแรก

การนิเทศงานประะกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง 

การนิเทศงานประะกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดย..พระครูพรหมเขตคณารักษ์,ดร. ผู้อำนวยการ และครู-บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง (17 ธันวาคม 2562 ภาคบ่าย)

การส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2562 ณ ชลพฤษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก

ระบบสารสนเทศด้วยโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้วยโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562 ณโรงแรมคำแสดรีเวอร์แคว รีสอร์ท ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

19. การนิเทศงานประะกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย

การนิเทศงานประะกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย วัดราชบุรณะ ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดย..พระครูสิริวินัยบรรหาร ผู้อำนวยการ และครู-บุคลากรโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง (28 พฤศจิกายน 2562 ภาคเช้า)

18. การนิเทศงานประะกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม

การนิเทศงานประะกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดย..พระครูสุจิณธรรมโสภิต,ดร. ผู้จัดการและผู้อำนวยการ และครู-บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง (22 พฤศจิกายน 2562 ภาคบ่าย)

17. การนิเทศงานประะกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่

การนิเทศงานประะกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดย..พระครูพิศาลเขตคณารักษ์,ดร. ผู้จัดการ, พระครูโสภณธรรมประดิษฐ์,ดร. ผู้อำนวยการ และครู-บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง (22 พฤศจิกายน 2562 ภาคเช้า)

16. การนิเทศงานประกันโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา

การนิเทศงานประะกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดย..พระเดชพระคุณ พระราชวิสุทธิกวี ผู้จัดการ, พระครูเหมเจติยาภิบาล ผํูอำนวยการ และครู-บุคลากรโรงเรียนพระบรมธาติพิทักษ์วิทยา ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง (20 พฤศจิกายน 2562 ภาคบ่าย)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7