Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

เมนู

หน้าแรก

12 Oct 2020

ประชุมคณะจัดทำฐานข้อมูล จศป.

ประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล จศป. สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 14 เขต ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชลเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 มติที่ประชุมในคราวประชุมวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยผู้แทนคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้เข้าประชุมรับฟังข้อปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง จศป. จากผู้แทนส่วนงาน ก.พ. และมีมติที่ประชุมให้ปฏิบัติดังนี้ ทั้งนี้ เมื่อได้จัดทำข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ให้นำกลับมาเสนอในที่ประชุมเพื่อให้ผู้แทนจากส่วนงาน
ก.พ. ได้รับทราบในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ก่อนนำเข้าที่ประชุม กบป. ต่อไป
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. โดย พระครูสุนทรพิมลศีล ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5 เป็นประธานการประชุม และท่านพระมหาอดิศร และพระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ เป็นวิทยากร
สรุป โดยรวมดังนี้
1. จศป. เป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประเภท 1
2. จศป. จัดให้เข้าบัญชีทั้งหมด โดยเริ่มจัดทำบัญชี 1 ถึง บัญชี 3
3. การจัดทำปริมาณงาน-ค่างาน ตามมาตรฐานตำแหน่งที่กำหนด เช่น มาตราฐานตำแหน่ง บริหาร, อำนวยการ, ครู, ปริยัตินิเทศก์, วิชาการ และทั่วไป
4. การจัดเทียบอายุการปฏิบัติงานของ จศป. กับภาระงานและระดับตำแหน่ง เช่น อายุงาน 1-3 ปี ระดับ ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน, อายุงาน 6-10 ปี ระดับ ชำนาญการ/ชำนาญงาน และ อายุงาน 11 ปีขึ้นไป ระดับชำนาญการพิเศษ 
5. จัดทำเทียบบัญชีอายุการปฏิบัติงานกับอัตราเงินเดือนเริ่มต้น ในตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/ครู/ปริยัตินิเทศก์/นักวิชาการศาสนศึกษา/เจ้าพนักงานศาสนศึกษา ตามโครงสร้าง จศป. การศึกษาพระปริยัติธรรมสามัญส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษา โดยแยกอัตราที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ ตามบัญชีที่ 1 บัญชีที่ 2 และบัญชีที่ 3 ทุกตำแหน่ง ตามข้อเสนอแนะส่วนงาน ก.พ./ท่านที่ปรึกษานายกฯ เป็นต้น
6. มาตรฐานตำแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะและระดับตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
7. สำนักเขต 1-14 รวบรวมจัดทำทุกบัญชีแล้วเสร็จในวันนี้ ซึ่งมีความสอดคล้องในทุกประเด็นแล้ว

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ทุกเขตการศึกษานำเสนอการจัดทำมาตรฐานการเข้าสู่ตำแหน่ง ทุกบัญชี ทุกรายการ ทุกวิทยฐานะ ทุกเงินประจำตำแหน่ง แล้วเสร็จ มติการประชุมมีการตั้งข้อเสนอแนะเพิ่ม เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมทุกรายการ โดยให้ทุกเขตการศึกษานำเอกสาร จศป.1 ทุกคน มาเทียบเป็นรายบุคคลอีกครั้ง ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดพิษณุโลก
6 Oct 2020

สรุปการจัดทำ(ร่าง)อนุบัญญัติ ครั้งที่ 3/2563

พระเทพปริยัติมุนี ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการศึกษาพระปริยัติธรรม มาตรฐานสถานศึกษาพระปริยัติธรรม และแผนงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นประธานในการประชุมฯครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวัดหงส์รัตนาราม โดยได้มีอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างประกอบไปด้วย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการพระพุทธศาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และคณะเลขานุการ ในการนี้ ดร.วัชรวิทย์ กีรติดุสิตโรจน์ (พิสัณฑ์ นุ่นเกลี้ยง) อนุกรรมการ และผู้จัดทำแผนการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษาพระปริยัติธรรม และแผนงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมได้สรุป แผนการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ และได้สรุปข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอต่อ คณะอนุกรรมการต่อไป

5 ตุลาคม 2563 ผู้แทนคณะจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้เข้าพบที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา (พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์) เพื่อรายงานการจัดทำข้อมูลในส่วนแผนกสามัญศึกษา ได้แก่

1) ข้อมูล จศป. ที่ปฏิบัติงานประจำ แยกเป็นบัญชี 1 บัญชี 2 บัญชี 3

2) ข้อมูลอัตรากำลัง จศป. ตามโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2563

3) ข้อมูลการกำหนดขนาดสถานศึกษาพระปริยัติธรรม

4) ข้อมูลการจัดทำมาตรฐานตำแหน่ง จศป. ทุกตำแหน่ง

5) ข้อมูลการเทียบอายุงาน จศป. กับอัตราเงินเดือน

6) ข้อมูลงบประมาณ ...

ประเด็นสำคัญคือท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ได้ให้แนวปฏิบัติว่าต้องดำเนินการบรรจุ แต่งตั้ง จศป. ที่ปฏิบัติงานประจำซึ่งมีจำนวน 4,933 อัตราก่อน และสามารถของบประมาณกลางได้ กรณีเข้าสู่ตำแหน่งก่อนกำหนดปีงบประมาณที่ตั้งไว้ เพราะฉะนั้นในปี พ.ศ. 2564 นี้ คงเห็นความมั่นคงแห่งวิชาชีพครูปริยัติฯ อย่างแน่แท้ ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมา ณ โอกาสนี้

6 ตุลาคม 2563 คณะทำงานแผนกบาลี แผนกธรรมแผนกสามัญศึกษา และศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ใต้ร่วมประชุม ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีผู้แทนจากส่วนงาน ก.พ. ได้มาชี้แจงให้แนวปฏิบัติแก่คณะทำงาน ดังนี้ 

1) ให้จัดทำปริมาณงานค่างานของมาตรฐานตำแหน่งให้ครบทุกต่าแหน่ง
2) ให้จัดทำกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างของส่วนงาน 
3) ให้จัดแยกอัตรากำลังที่เป็นบรรพชิต คฤหัสถ์
อย่างชัดเจน 
4) ให้แยกอัตรากำลังที่เป็นประเภทประจำ มีวาระอัตราจ้าง ชั่วคราว จ้างเหมา เป็นต้น 
5) ให้จัดทำการเทียบอายุงานของ จศป. ที่ปฏิบัติงานมาก่อน และที่ประชุมได้กำหนดให้นำข้อมูลที่ผู้แทนส่วนงาน ก.พ. ให้ดำเนินการนั้นกลับมานำเสนอในวันที่ 9 พ.ย 2563 เพื่อจะได้กรอบอัตรากำลังที่ชัดเจน ถูกต้อง โดยผ่านความเห็นชอบของผู้แทนส่วนงาน ก.พ. ทั้งนี้ เพื่อนำไปตั้งงบประมาณให้ปีงบประมาณ 2565

ทามไลน์การจัดทำอนุบัญญัติฯ ตามที่ท่านพระอาจารย์ประธานฯ(พระครูสิริวินัยบรรหาร) ปรึกษากับท่านที่ปรึกษานายกฯ (พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์) และเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากส่วนงาน ก.พ. ดังนั้นการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 12-13 ต.ค. ณ จ.เชียงใหม่ จัดทำเพิ่มตามที่ท่านที่ปรึกษานายกฯ เสนอแนะ และตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่จากตัวแทนส่วนงาน ก.พ. และ วันที่ 9 พ.ย. ทั้ง 4 แผนก จัดประชุมคณะกรรมการอนุบัญญัติฯ อีกครั้ง ฯลฯ จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ

1 Oct 2020

งานเกษียณ คุณครูประทีป ชุมพงศ์

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง โดย...ผู้อำนวยการ พระครูพรหมเขตคณารักษ์,ดร. ,คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดงานเกษียณ "เรือจ้างพาย สายใจแห่งรัก" ให้แด่คุณครูประทีป ชุมพงศ์ ครูเกษียณอายุราชการ
24 Sep 2020

การจัดทำข้อมูล จศป. ทั่วประเทศ

การประชุมคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารพระธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 วันที่ 23 - 24 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี สรุปความคืบหน้าการประชุมดังนี้ 1. ส่งไฟล์ข้อมูล จศป..3-19 ให้ศูนย์ประสานงาน วันที่ 24 ก.ย. /2. วันที่ 25 ก.ย. ลงประกาศแถลงการณ์ออนไลน์อนุบัญญัต 5 ฉบับ/ 3.วันที่ 27 ก.ย ส่งเอกสารพร้อมไฟล์ให้ศูนย์ประสานงานกลาง /4.วันที่ 5 ต.ค. ประชุมแผนจัดงบประมาณ ณ วัดหงส์ฯ โดย คณะกรรมการอนุญัติฯ ร่วมประชุมด้วย และ ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง วิทยากร
19 Sep 2020

ประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) อนุบัญญัติ ครั้งที่ 3/2563

ประชุมคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 18 ถึง 19 กันยายน 2563 หน้าห้องอิ่มบุญ 4 โรงแรมบ้านสวนคุณตา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
สรุปการประชุม ดังนี้
1. สรุปการจัดทำบัญชีประเภทบัญชี 1 บัญชี 2 และบัญชี 3
2. สรุปการออกแบบใบทะเบียนประวัติจศป. แบบ จศป. 1 ถึงแบบ จศป.19 และการขึ้นทะเบียนประวัติ จศป. ทั่วประเทศ
3. สรุปการจัดทำกรอบอัตรากำลัง จศป. แผนระยะที่ 1 แผนระยะที่ 2 และระยะที่ 3
4. สรุปหลักเกณฑ์วิธีการนับอายุการปฏิบัติงาน จศป.ทุกประเภทตำแหน่ง
5. สรุปฐานคำนวณบัญชีเงินเดือนเทียบเคียงอายุปฏิบัติงาน จศป.
6. สรุปขั้นตอนการได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง จศป.
7. สรุปขั้นตอนการสรรหาวางตัวบุคคลที่เหมาะสม ดำรงตำแหน่งในสำนักงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
8. สรุปการจัดทำแผนงบประมาณเป็นระยะที่ 1 แผนระยะที่ 2 และแผนระยะที่ 3
9. การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาประจำเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และอบป.ประจำสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
แผนดำเนินการกำหนดทามไลน์ ดังนี้
  • วันที่ 21 กันยายน โรงเรียน ส่งข้อมูล ศศป.1-2 ถึงกลุ่มฯ ให้เสร็จทุกโรง
  • วันที่ 22 กันยายน กลุ่มฯ รวบรวมเอกสาร/ตรวจสอบ และจัดทำ จศป.3-19 แล้วเสร็จ
  • วันที่ 23-24 กันยายน ประชุมหลอมรวมครั้งสุดท้ายที่ จ.อุดรธานี
  • วันที่ 25 กันยายน เข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรองอนุบัญญัติ
13 Sep 2020

ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน ปส.2 ครั้งที่ 3/2563

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 (ภาคใต้) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ วัดเมืองยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดย พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุม, พระเดชพระคุณ พระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดเมืองยะลา ถวายการต้อนรับ, พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 กล่าวรายงาน และแนะนำผู้บริหารทั้ง 20 โรง, บรรยายพิเศษโดย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา และ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา จากนั้นนำเข้าสู่วาระประชุม

ระเบียบวาระการประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 3 / 2563 วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดเมืองยะลา ตำบล.สะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดย... สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 (ภาคใต้)

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 1.1    เรื่อง ที่ประธานแจ้ง (ถ้ามี)

วาระที่ 1.2    เรื่อง ที่เลขานุการฯ แจ้ง

โครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…..

สำรวจความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

การรับสมัครสามเณรเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2563

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน (G-Code )เพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับ ผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

การรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

การส่งรายชื่อข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (ฺB-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th 

การส่งรายชื่อข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ฺ๐-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2

การจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล e-Citizen

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน ปส.2 ครั้งที่ 2/2563

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่อง สืบเนื่อง 

วาระที่ 3.1     การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนขับเคลื่อนการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ และการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่มที่ 2 

วาระที่ 3.2     การจัดทำคำสั่งโครงสร้างบริหาร 4 ฝ่าย ภายในสถานศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังความคิดเห็น

วาระที่ 4.1    การจัดทำรายงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่อง นโยบาย 

วาระที่ 5.1     การนิเทศติดตามโรงเรียนโดยใช้มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

วาระที่ 5.2    ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2563

ระเบียบวาระที่ 6    เรื่อง พิจารณา 

วาระที่ 6.1    โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

วาระที่ 6.2    การใช้สื่อเทคโนโลยี ในการเรียนการสอนของครู และการใช้แผนการสอนด้วย Active Learning

ระเบียบวาระที่ 7    เรื่อง อื่น ๆ 

7 Sep 2020

คณะจัดทำฐานข้อมูล​ จศป.ทั่วประเทศ

การประชุมศูนย์ประสานงานกลาง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แห่งประเทศไทย วันที่ 7​-8 กันยายน 2563 ณ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

พระครูสุวรรณสรานุกิจ ในนามประธานคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการยริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้มอบหมายให้ พระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ คณะทำงานได้นำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา จึงสรุปได้ดังนี้

1 เรื่อง จัดทำฐานข้อมูลประวัติ จศป. ทั่วประเทศ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุการปฏิบัติงาน ประเด็นที่จะนำมานับอายุการปฏิบัติงาน ใบทะเบียนประวัติ จศป, บัญชีเทียบอายุการปฏิบัติงานกับอัตราเงินเดือน
1.1 สำหรับการนับปีของจศป.เข้าสู่ตำแหน่งนั้น สรุปมี 3 เรื่อง
1.1.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนั้น ให้นับจากการแต่งตั้งครั้งแรก เป็นฐานข้อมูล
1.1.2 เจ้าหน้าที่ที่เปลี่ยนเป็นครู ก็ให้นับตั้งแต่เจ้าหน้าที่
1.2.3 ครูพระภิกษุที่ลาสิกขาแล้ว มาเป็นโรงเรียนเดิม 
1.2.4 กรณีผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ที่มาจากหลายโรง ให้นับต่อเนื่องได้ แต่ต้องนับไม่เกิน 5 ปี
1.2.5 เอกสารหลักฐานมายืนยันแห่งข้อมูลเท็จจริง ได้แก่ คำสั่งแต่งตั้งให้เป็นครูอัตราจ้าง, หนังสือสัญญาจ้าง, หลักฐานการจ่ายเงินเดือนประจำ, หลักฐานการรายงานข้อมูล จ.3 ตั้งแต่ปีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูอัตราจ้าง, สมุดลงเวลาปฏิบัติงาน (ขอดูหลักฐานบางปีการศึกษา), หลักฐานการจ่ายเงินปีกันสังคมสำหรับครูคฤหัสถ์ และ อื่นๆ
1.2 ทะเบียนประวัติ จศป.พร้อมหลักฐานที่ต้องแนบ หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบทะเบียนประวัติ จศป.
1.2.1 สำเนาหนังสือ หรือคำสั่งแต่งตั้ง ให้เป็นผู้จัดการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู นักวิชาการศาสนศึกษา และเจ้าพนักงานศาสนศึกษา แล้วแต่กรณี
1.2.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่ยังไม่หมดอายุ
1.2.3ีสำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา
1.2.4. สำเนาทะเบียนบ้าน
1.2.5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
1.2.6. สำเนาหนังสือสุทธิ (กรณีเป็นบรรพชิต)
1.2.7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
1.3. บัญชีเทียบอายุการปฏิบัติงาน กับอัตราเงินเดือนของ จศป 
2. ขั้นตอนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม หรือ จศป. ในส่วนสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, ในส่วนสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 1-14, ในส่วนสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และในอัตราตำแหน่ง จศป. ตามขนาดของสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสถานศึกษาขนาดเล็ก, ขนาดกลาง, ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ
3. ขั้นเตรียมการวางตัว จศป. เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง ในสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในส่วนสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และในส่วนสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
4. แผนภูมิอัตรากําลังสํานักงานการศึกษาพระธรรมแผนกสามัญศึกษา ได้แก่
4.1 สำนักการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, สำนักอำนวยการ, กองบริหารงานกลาง, กองเทคโนโลยสารสนเทศ, กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา, กองนิติการ, กองบริหารทะเบียนและวัดผล, กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน
4.2 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 14 เขต ดังนี้ึ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกษา 14 เขต, กองอำนวยการ, กองเทคโนโลยีสารสนเทศ, กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา, กองประเมินผลการจัดการศึกษา และกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
4.3 สถานศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาดังนี้ สถานศึกษาขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 50 รูป สถานศึกษาขนาดกลาง มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 51 รูปขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 รูป สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 101 รูปขึ้นไป แต่ไม่เกิน 200 รูป สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 201 รูปขึ้นไป
5. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อัตราค่าตอบแทน  กรอบอัตรากำลังของ จศป. 
6. ใบสมัครคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานศึกษาพระธรรมแผนกสามัญศึกษา และในสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
7. โครงสร้างคณะกรรมการศึกษาพระธรรม
8. โครงสร้างหน้าที่และอำนาจของส่วนงาน
9. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา จศป. ว่าด้วยหมวดทั่วไป ว่าด้วยหมวดการไปศึกษาการฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ว่าด้วยไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ ว่าด้วยหมวดการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และว่าด้วยการเปลี่ยน จศป.
10. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน จศป.
11. ว่าด้วยกองทุนเลี้ยงชีพ
12. ว่าด้วยการใช้เครื่องแบบและสัญลักษณ์
13. ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการย้าย การลา
14. แบบจัดทำบัญชีตำแหน่ง จศป. สำหรับการจัดทำ 3 บัญชี คือ บัญชี 1 ได้แก่ จศป.ที่ได้รับแต่งตั้งเมื่อปี 2514 ปี 2535 ปี 2546 และ ปี 2555 ตั้งแต่กรมการศาสนา, ผู้ว่าราชการจังหวัด และ พศจ. พศช. คุณสมบัติครบถือว่าเข้าหลักเกณฑ์บัญชี 1/ บัญชี 2 คือ จศป.มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงเรียนถือว่าอยู่ในบัญชี 2 และ บัญชี 3 จศป.ไม่มีใบแต่งตั้ง และคุณสมบัติไม่ครบ อยู่ในบัญชี 3
15. สำนักเขต 1-14 ดำเนินการให้แล้วและตรวจทาน ทั้ง 3 บัญชี ภายในวันที่ 12 ก.ย. วันที่ 15 ก.ย ตรวจทานโดยศูนย์ประสานงาน ในวันที่ 18 กันยายน  2563 ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกลั่นกรองบัญชีการเข้าสู่ตำแหน่ง จศป. ณ โรงเรียนน้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
ปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล สรุปประเด็นสำคัญ

22 Aug 2020

สรุปประเด็นการประชุม

คณะทำงานจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วันที่ 22-23  สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีปริยัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยพระครูสุวรรณสรานุกิจ  เป็นประธานประชุม นายสิทธา มูลหงษ์  ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา เป็นเลขานุการ ประธานกลุุ่มที่่่่่ 1-14 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่่่่่กองพุทธศึกษา ตัวแทนผู้อำนวยการ ตัวแทนนักวิชาการ และตัวแทนครู ร่วมประชุมตามคำสั่่งภาระงาน

1. สรุปเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้
1.1 เรื่อง การจัดทำแถลงการณ์คณะสงฆ์ฉบับออนไลน์
1.2 เรื่อง ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และสถานศึกษา
พระปริยัติธรรม พ.ศ. 2563 มติมหาเถรสมาคมครั้งที่ 14/2563 สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมมติที่ 398/2563 เรื่องการประกาศใช้ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยโครงสร้างการบริหารในแถลงการณ์คณะสงฆ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
1.3 เรื่อง ความคืบหน้าของการจัดทำอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2563 มี 5 ฉบับ ดังนี้
1.3.1 (ร่าง)ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ....
1.3.2 (ร่าง)ประกาศแม่กองบาลีสนามหลวง (ฉบับที่....) เรื่องหน้าที่และอำนาจของการบริหารงานในสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
1.3.3 (ร่าง)ประกาศแม่กองธรรมสนามหลวง (ฉบับที่....)เรื่องหน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
1.3.4 (ร่าง)ประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา(ฉบับที่....)เรื่องหน้าที่และอำนาจของส่วนงานสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
1.3.5 (ร่าง)ประกาศประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์(ฉบับที่....)เรื่องหน้าที่และอำนาจของส่วนงานในศูนย์พระเทพแห่งคณะสงฆ์
จากลงนามประกาศได้ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563
2.เพื่อพิจารณา
2.1 (ร่าง)ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรมเรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อัตราค่าตอบแทน กรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม และขนาดของสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ...
2.1.1 เรื่องบัญชีประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง
2.1.2 เรื่องบัญชีกรอบอัตรากำลัง
2.1.3. เรื่องบัญชีเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งวิทยฐานะอย่าฐานบัญชีคำนวณเงินเดือนฐานล่าง-ฐานบน
2.1.4 มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ
2.1.5 ขนาดสถานศึกษาพระปริยัติธรรม
จะพิจารณาคณะกรรมการชุดใหญ่ วันที่ 24 สิงหาคม 2563

2.2 เรื่อง การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง

2.3 เรื่อง การจัดทำแผนงบประมาณ

2.4 เรื่อง การจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กบป. กำหนด หรือ อบป. กำหนด
3. ประเด็นสำคัญที่จะเกิดตามข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ...ที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ดังนี้
3.1 แผนงบประมาณของ สศป.
3.2 กรอบอัตรากำลังของ สศป.
3.3 อบป.สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
3.4 อัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น
3.5 วัน เวลาปฏิบัติงาน และวันหยุด
3.6 เครื่องแบบของ จศป. ฝ่ายคฤหัสถ์
3.7 ประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง
3.8 มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
3.9 การสรรหา การบรรจุการแต่งตั้ง การถอดถอน การพ้นจากหน้าที่ของ จศป.
3.10 การย้าย
3.11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ จศป.
3.12 การลา
3.13 หลักเกณฑ์และวิธีการในการพัฒนา จศป.
3.14 บําเหน็จความชอบ
3.15 การลงโทษ จศป.
3.16 การสั่งพักงาน
3.17 การให้ออกจากงาน
3.18 การอุทธรณ์ การร้องทุกข์
3.19 การกระทำผิดวินัย

สรุปประเด็นสำคัญ โดย นายปรัชญาวิชญ์  นุ่มนวล

ความหมายของคำย่อ

"กศป." หมายความถึง คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรม

"กบป." หมายความถึง คณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม

"อบป." หมายความถึง คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรมประจำสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

"สศป." หมายความถึง ส่วนงานการศึกษาพระปริยัติธรรม ได้แก่ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และสถานศึกษาพระปริยัติธรรมในสังกัดสำนักงานดังกล่าว และให้หมายความรวมถึงศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ด้วย

"จศป." หมายความถึง เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้ปฏิบัติงานใน สศป. ทั้งหมดด้วย


11 Aug 2020

จ่อชง 5 อนุบัญญัติบอร์ดพระปริยัติธรรม 17 ส.ค.นี้

นายสิทธา มูลหงษ์ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติประกอบพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2563 ที่ห้องประชุม อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส โดยมีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติฯ เป็นประธานการประชุม ได้มีมติเห็นชอบ 1.ร่างข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม 2.ร่างประกาศแม่กองบาสีสนามหลวง เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง 3. ร่างประกาศแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 4 ร่างประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานการศึกษาพระปริยติธรรม แผนกสามัญศึกษา และ5. ร่างประกาศประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ โดยหลังจากนี้จะเตรียมนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดชุดใหญ่ คือคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) เจ้าอาวาสวัดบวรฯ กรรมการมส.เป็นประธาน ในวันที่ 17 ส.ค. เพื่อพิจารณาประกาศใช้ต่อไป 

         นายสิทธา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ในระหว่างการประชุม ยังได้มีการรายงานถึงเรื่องการจัดทำแถลงการณ์คณะสงฆ์ฉบับออนไลน์ ซึ่งมส.ได้เห็นชอบตามที่พระพรหมบัณฑิต ได้เสนอในที่ประชุมมส. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. เนื่องจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 12 พ.ค. สมเด็จพระวันรัต ได้ลงนามในข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งมีข้อกำหนดว่าให้มีผลบังคับใช้ใน 180 วัน นับแต่ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ ทำให้ต้องรออีกหลายเดือนกว่าจะมีผลบังคับใช้ พระพรหมบัณฑิตจึงเสนอแนวทางที่คล้ายกับราชกิจจานุเบกษา คือมีแถลงการณ์คณะสงฆ์ฉบับออนไลน์ แต่ต้องมีข้อกำหนดว่าให้อยู่ในเว็บไซต์ของพศ. งานของคณะสงฆ์จะได้ประกาศในฉบับออนไลน์ ส่วนฉบับพิมพ์ก็จะออกมาภายหลังต่อไป
1 Aug 2020

เสวนาความคิดเห็นร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

เวลา 09.00 น. - 14.00 น. วันที่ 1 สิงหาคม 2563 การเสวนารับฟังความคิดเห็น และบรรยายพิเศษการนำเสนอกรอบแนวทางกระบวนการ และขั้นตอนในการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถึงผู้การร่วมเสวนาในประเด็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... โดย นายตวง อันทะไชยประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา

คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัญญาทีโปวิทยานุสรณ์ 

นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา และประธานอนุกรรมาธิการ นายณรงณ์ สหเมธาพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาและรองประธานอนุกรรมาธิการ คนที่ 2 และคณะลงพื้นที่ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และจัดทำดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ติดตามเยี่ยมชมการเรียนการสอนของ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ (วัดบางขยาราม)ตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และรับฟังขอคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....
พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 เป็นประธานการประชุม พระอธิการภูวนาท จารุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบางขยาราม รองผู้อำนวยการฯ คณะครูบุคลากร ทางการศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บางชนะ ผู้อำนวยการ รพ.สต.ตำบลบางชนะ เครือข่ายโรงเรียนวัดประสิทธิธาราม กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ กรรมการสถานศึกษา สื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือติดตามแนวทางที่กรรมาธิการขอทราบปัญหา และอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน ภายในโรงเรียน
นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา และประธานอนุกรรมาธิการ กล่าวว่า โรงเรียนนี้ ชัดเจนที่สุด ที่จะสอนให้เด็กเป็นคนดี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการเรียนการสอนภายใต้ พ.ร.บ พระปริยัติธรรรม พ.ศ.2563 ภายหลังเข้าชมวิธีการเรียนการสอน ภายในห้องเรียนแล้ว ทราบปัญหาจากคณะผู้บริหาร/ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 4 โรงเรียน แล้วรู้สึกชื่นชมที่ คณะครู/ผู้บริหารเป็นอย่างมากที่เสียสละเวลา เป้นครูที่สมบรูณ์ สมคำว่า คุรุ ครูของแผ่นดิน ที่ช่วยเหลื่อการเรียนการสอน ของนักเรียนสามเณรให้ได้รับการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน ทั้งที่โรงเรียนไม่มีงบประมาณเพียงพอ จัดการศึกษาด้วยหลักความศรัทธา ครูไม่มีเงินเดือนตามที่รัฐกำหนด ครู 1 คน รับผิดชอบสอนทุกวิชา รายหัวที่รัฐจัดให้น้อยที่สุดในระบบการศึกษาของชาติ ไม่มีอาคารเรียน ไม่ได้รับการอุดหนุนจากท้องถิ่น คณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา เมื่อทราบปัญหาแล้วจะรีบประสานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าพบเพื่อสอบถามว่า มีวิธีเพิ่มงบอุดหนุนตามความเป็นจริงได้หรือไม่ ถ้าไม่ต้องงบประมาณตามค่ารายหัวนักเรียน เพราะเป็นโรงเรียนในระบบศาสนา วิธีใดจัดสรรครูให้เพียงพอ ได้หรือไม่ และจะนำปัญหาทั้งหมดส่งต่อให้รัฐบาลทราบต่อไป
ท่านปรีชา บัววิรัตน์เลิศ แจ้งในที่ประชุม กมธ.การศึกษา ว่า ขณะนี้ ได้ประสานประธาน กมธ.การศาสนาฯ เพื่อเร่งรัดให้สำนักพุทธฯ ออกกฎหมายรับรองต่อไป
1 - 2 - 3 - 4