www debsecond org

www debsecond org

เมนู

หน้าแรก

14 Oct 2021

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมาย  พันตำรวจโท พงษ์พร  พราหมณ์เสน่ห์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านศาสนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อชี้แจงแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริการงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของ จศป.  พ.ศ…. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการขอรับงบประมาณเพื่ออุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมตามกฎหมายจากกระทรวงการคลัง ในการนี้ มีพระธรรมวัชรบัณฑิต ผู้แทนสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง พระราชสารสุธี ผู้แทนแม่กองสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และ พระเทพโมลี ผู้แทนสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมชี้แจงด้วย ผลการประชุมได้มีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตอบประเด็นข้อสังเกตและส่งเอกสารให้กระทรวงการคลังและเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
7 Oct 2021

เสนอความคิดเห็นเห็นชอบ จศป.เพื่อเสนอ กบป.สามัญศึกษา

การประชุมสัมมนา "โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ" ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท จ.ข่อนแก่น วันที่ 29-30 กันยายน 2564 จัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7 และเสนอความคิดเห็นและเห็นชอบแต่งตั้ง จศป.ทั่วประเทศ
7 Oct 2021

ประชุม จศป.เพื่อเสนอให้ความเห็นชอบ

ประชุม จศป.สามัญศึกษา ว่าด้วยการเห็นชอบและแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งตาม อนุบัญญัติประกอบ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 ในวันที่ 24 กันยายน 2564 ผ่าน Zoom Video conferencing ขอความเห็นชอบจาก จศป.ทั่วประเทศ และให้ความคิดเห็นโดย พระมหาอินสอน และพระมหาสมเกียรติ
7 Oct 2021

ประชุมเพื่อลงมติแต่งตั้ง จศป.ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานเขต-นักวิชาการสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต1-14 (ทั่วประเทศ) ร่วมประชุมปรึกษาประชุมชี้แจงและการเสนอการบรรจุ จศป. เข้าสู่ตำแหน่งเพื่อให้ได้สิทธิ์ตามกฎหมาย และอนุบัญญัติ ประชุมผ่านออนไลน์ Zoom Video conferences โดย พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
16 Sep 2021
12 Sep 2021

เร่งรัด ติดตาม ความคืบหน้า จศป.

สรุปผลการเร่งรัด ติดตาม ความคืบหน้า การบรรจุแต่งตั้ง จศป.(เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม)
โดย....รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล อ่านจดหมายเปิดผนึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเร่งรัด ติดตาม ความคืบหน้า การบรรจุแต่งตั้ง จศป. (เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม) ตามบทเฉพากาล ข้อ 58 แห่งข้อบังคับ กศป. ว่าด้วย กบป. พ.ศ.2563 และการอนุมัติเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามมาตรา 12 (7) แห่ง พ.ร.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562
ท่าน รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ให้ข้อคิดเห็นในส่วนกฎหมายตาม พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2564 เท่านั้น
1. คณะกรรมการต้องออกกฎหมายอนุบัญญัติประกอบให้ครบทุกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ (มาตรา 12) ตามหลักเกณฑ์ที่ให้วัดมีสิทธิจัดตั้งสถานศึกษาพระปริยัติธรรมได้ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกำหนด เช่น
a. การอนุมัติการใช้หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
b. การกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา 18 เกี่ยวกับกำหนดตำแหน่ง อัตรากำลัง เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เป็นต้น
c. ออกข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศ เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานศึกษา
d. ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งบัญชีและจำหน่ายทรัพย์จากบัญชีเป็นสูญ
2. ส่วนที่กรรมการตามมาตรา 12 ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ แล้วนั้น เช่น
a. ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยโครงสร้างบริหารงานและจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและสถานศึกษาพระปริยัติธรรมพ.ศ.2563
b. ประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ฉบับที่ 1) เรื่อง หน้าที่และอำนาจของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
c. ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2563
3. ส่วนคณะกรรมาธิการ จะรับเรื่องการเร่งรัด ติดตามกฎหมายอนุบัญญัติ ตาม พ.ร.บ. เพื่อบรรจุเข้าสู่ตำแหน่งให้ทันเดือนตุลาคม นี้
4. การบรรจุแต่งตั้ง จศป. นั้น ทางคณะสงฆ์ได้ติดตามให้อยู่แล้ว และเรื่องนี้กำลังเข้าสู่การพิจารณา แล้วด้วย
5. วันพฤหัสบดี ทางคณะกรรมาธิการประชุม หลังจากประชุมเสร็จ ขอให้นักวิชาการ (ปรัชญาวิชญ์) โทรหา รศ.ดร.รงค์ เพื่อติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง
6. ประสานงานทางเลขานุการแล้ว แจ้งว่าในส่วนรัฐบาลจะไม่มีปัญหาการให้งบประมาณ เพียงดำเนินการข้อกฎหมายอนุบัญญัติให้ครบถ้วน และครอบคลุมทุกข้อกฎหมายก็จะได้ครบตามงบประมาณที่จะจัดสรรให้ และจะให้ทันในเดือนตุลาคม เมื่อเรื่องผ่านนายกรัฐมนตรีแล้ว ก็สามารถอนุมัตินำงบประมาณมาใช้ได้
หมายเหต: ข้อสรุปนี้เป็นการสรุปจากการปรึกษาและเสนอแนะของท่าน รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ และท่านรับเรื่องติดตามให้ด้วย
สรุปสาระประเด็นสำคัญในการยื่นจดหมายเปิดผนึก
โดย....นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล
10 กันยายน 2564
3 Sep 2021

ประชุมคณะทำงาน จศป.

ประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล จศป.
และผู้แทนสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 1-14 ณ ห้องประชุมผ่านระบบ Video Conferrence Google Meet
วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. ผู้เข้าประชุม จำนวน ๓๘ รูป/คน

พระครูสุวรรณสรานุกิจ ประธานคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล จศป. เป็นประธานการประชุม

สรุปประเด็นข้อหารือการเร่งรัดติดตามความคืบหน้า จศป.
1. รายชื่อ จศป.ส่งมอบให้สมเด็จพระธีรญาณมุนี ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ลงนามตามรายชื่อการบรรจุแต่งตั้ง จศป.ตามข้อ 30 แห่งข้อบังคับ กศป. ว่าด้วย กบป. พ.ศ.2563 ลงนามเรียบร้อย
2. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่งรายชื่อให้กระทรวงการคลังเพื่อรับรองเห็นชอบเกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินวิทยฐานะ ตามมาตรา 12 (7) แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 โดยกระทรวงการคลังให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่งเอกสารเพิ่มเติม และต้องหารือกับ ก.พ. เพื่อหามาตรการขับเคลื่อนต่อไป
3. ร่างประกาศ กบป. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้ผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ก่อน จศป.
สรุปภารกิจการดำเนินการโดยสรุปความสำคัญ
1. การดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน เพื่อให้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้
a. ทำหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกองพุทธศาสนศึกษา เพื่อสอบถามความคืบหน้า จศป.
b. ทำหนังสือและมอบหมายคณะทำงานที่ใกล้ชิด เข้าพบท่าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
c. ทำหนังสือและมอบหมายคณะทำงานที่ใกล้ชิดเข้าพบท่านตวง อันทะไชย และท่านปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
d. ทำหนังสือและมอบหมายคณะทำงานเข้าพบกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
e. ทำหนังสือและมอบหมายคณะทำงานเข้าพบกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
f. ทำหนังสือและมอบหมายคณะทำงานเข้าพบกรรมาธิการและสมาชิกวุฒิสภา
g. แจ้งความคืบหน้าให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทราบต่อไป
h. คณะจัดทำ จศป. จัดทำ Roadmap เพื่อปรึกษาและหารือกับคณะที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ ต่อไป
i. คณะจัดทำ จศป. และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมติดตามงานการบรรจุแต่งตั้ง จศป. จากกระทรวงการคลัง ด้วยกันในโอกาสต่อไป
2. การดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป
a. วางแผนการบริหารจัดทำงบประมาณสำรองจ่ายและงบประมาณจ่ายย้อนหลังให้ จศป. กรณีความล้าช้าของงบประมาณประจำปี 2565
b. จัดทำข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไป
c. ร่วมจัดทำและวางแผนงบประมาณประจำปี 2566 แต่แรกเริ่มไตรมาสที่ 1 ต่อไป
3. การดำเนินการผลักดันเพื่อให้ทันงบประมาณ 2565
a. การให้ความเห็นชอบของ กบป.
b. ความชัดเจนเกี่ยวกับการเงินเดือนจากกระทรวงการคลัง
c. การติดตามการเคลื่อนไหวและความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด
d. ความคาดหวังงบเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งให้แล้วก่อน 1 ตุลาคม 2564
e. การประกาศบรรจุแต่งตั้ง และรายงานตัวต่อไป
f. ประสานงานและให้ความสำคัญหน่วยงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา คณะกรรมการ กบป. คณะจัดทำ จศป. สำนักเขต 1-14 และโรงเรียน ร่วมกันประสานสัมพันธ์ และคอยติดตามข่าวสารเป็นระยะๆ ต่อไป

สรุปประเด็นสาระสำคัญ โดย...นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล
3 กันยายน 2564

30 Jun 2021

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.สมเด็จพระวันรัต ประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ครั้งที่ 2/2564 ณ อาคารฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ”อนุมัติ” วาระสำคัญ ประกอบด้วย….

1. อนุมัติร่างประกาศ กบป.(คณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม)ว่าด้วย “อัตรากำลัง”ของ จศป.(เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม)ของ กองบาลีสนามหลวง, กองธรรมสนามหลวง, การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา, ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

ทั้งนี้เพื่อเสนอสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เพื่ออนุมัติงบประมาณ มาดำเนินการการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม(เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป)

2.อนุมัติร่างประกาศเรื่อง กำหนดหน้าที่และอำนาจและหลักเกณฑ์การบริหารงาน ของ แม่กองบาลีสนามหลวง, แม่กองธรรมสนามหลวง, ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

3. อนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม

การดำเนินงานด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม ตาม พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ได้ดำเนินการและมีความก้าวหน้าไปตามแผนปฏิบัติการ ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง.. จิรัง ติฏฐะตุ พุทธะสาสะนัง เทอญ…..


สรุปการประชุม กศป. ครั้งที่ 2/2564  

1. ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษา พระปริยัติธรรมว่า ด้วยโครงสร้างการบริหารงาน และการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม (ฉ.2)

2. ประกาศ กศป. เรื่องกำหนดหน้าที่และอำนาจและหลักเกณฑ์การบริหารงาน

3. ประกาศ กศป. เรื่องกำหนดตำแหน่งอื่นทีมิให้นำ ข้อ 50 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับ

4. ประกาศ กบป. ว่าด้วยอัตรากำลังของ จศป.

5. ประกาศ กบป. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนเป็น จศป.

6. การอนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม

7. การกำหนดวันที่ให้ปริญญาบัตร และประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประโยคบาลีสนามหลวง

8. การขอย้ายสถานที่ตั้ง ร.ร.ปริยัติ สามัญ และขอเปลี่ยนชื่อ ร.ร.ปริยัติ สามัญ


สำหรับมติที่ประชุม ขอโอกาสนำเสนอคณะกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุม เพื่อจะได้เผยแพร่ในโอกาสต่อไป


30 Jun 2021

ประชุม กบป.ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 เมื่อเวลา 13.30 น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ รองประธานกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล การศึกษาพระปริยัติธรรม (กบป.) ครั้งที่ 2/2564 พร้อมคณะฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โดยการประชุมมีการพิจารณา เรื่องดังต่อไปนี้
    ▪️ร่างประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม 
    ▪️กำหนดตำแหน่งอื่นที่มิให้การเกษียณอายุราชการมาบังคับใช้ 
    ▪️ ร่างประกาศ กบป. ว่าด้วยอัตรากำลังของ จศป. พ.ศ. ... 
    ▪️ ร่างประกาศ กบป. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนเป็น จศป.
    ▪️ กระทรวงการคลังขอข้อมูลเพิ่มเติมและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ภาพ / ข่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สามารถติดตามข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ที่
• ยูทูบ : youtube.com/c/สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
• เฟซบุ๊ก : httpสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผนที่การเดินทางมายัง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ พุทธมณฑล ถนน พุทธมณฑลสาย ๔ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม https://goo.gl/maps/26XBMGhmUPtVjZa46
24 May 2021

ประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากร สศป.ปส.เขต 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขต 2 (ภาคใต้) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม จศป.สศป.ปส.2 ผ่านออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams โดย พระครูสิริวินัยบรรหาร รักษาการประธานเขตการศึกษพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 58 รูป/คน
9 Apr 2021
งานทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษา ปส.2 ครั้งที่ 11
งานทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษา ปส.2 ครั้งที่ 11

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษา ปส.2 "ปริยัติสามัญ ตามพรลิงค์วิชาการ" ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563

                   การจัดแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้) ปริยัติสามัญ ตามพรลิงค์วิชาการ 

กลุ่มสาระ ทั้ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้

 1. วิชาภาษาไทย            23 รูป
 2. วิชาคณิตศาสตร์        22 รูป
 3. วิชาวิทยาศาสตร์        22 รูป
 4. วิชาสังคมศึกษา         22 รูป
 5. วิชาพระพุทธศาสนา   21 รูป
 6. วิชาสุขศึกษา              25 รูป
 7. วิชาศิลปะ                   24 รูป
 8. วิชาการงานอาชีพ       23 รูป
 9. วิชาภาษาอังกฤษ         20 รูป
 10. วิชาภาษาบาลี              20 รูป

รวมทั้งหมด                    222 รูป

โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งนี้ ประกอบด้วย

 1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน            จำนวน 8    รูป
 2. โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา                   จำนวน 20  รูป
 3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง         จำนวน 20  รูป
 4. โรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่             จำนวน 20 รูป
 5. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม          จำนวน 20 รูป
 6. โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัญญาทีปวิทยานุสรณ์   จำนวน 8   รูป
 7. โรงเรียนพระบรมธาตุไชยาวิทยา                      จำนวน 10 รูป
 8. โรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย                             จำนวน 20 รูป
 9. โรงเรียนพุทธวิทยา                                        จำนวน  20 รูป
 10. โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา                  จำนวน  8  รูป
 11. โรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา                  จำนวน 10 รูป
 12. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว                  จำนวน 20 รูป
 13. โรงเรียนธรรมจักรวิทยา                                   จำนวน 10 รูป
 14. โรงเรียนสิทธิธรรม                                          จำนวน 20 รูป
 15. พระปริยัติธรรมสามัญวัดเมืองยะลา                    จำนวน 8 รูป

 

พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้) ประธานในพิธีเปิด แข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้) ปริยัติสามัญ ตามพรลิงค์วิชาการ 

การจัดกิจกรรมการจัดงานมหกรรมทักษะวิชาการฯ ครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และกระบวนการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง เพราะเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และตัดสินใจด้วยตนเอง ตลอดทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้น าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการด เนินชีวิตของตนเองให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2554 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวินัย และเพื่อนำผลการทดสอบ ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ และเพื่อให้ผลการทดสอบ สามารถสะท้อนภาพของการจัดการศึกษาได้ การบริหารการทดสอบที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม และมีมาตรฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 136 รูป และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 86 รูป ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่  2  รวมจำนวน 222  รูป
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 15  รูป
 3. ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ 103 รูป/คน
 4. กรรมการคุมสอบ            20 รูป/คน

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน  1 วัน  วันที่ 8 เมษายน  2564 แข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้) ปริยัติสามัญ ตามพรลิงค์วิชาการ

ประธานอำนวยการ

โดย พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้)

สถานที่การจัดสอบ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย        พระครูพรหมเขตคณารักษ์         ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง และหัวหน้าสนามสอบ

สถานที่พัก         โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา วัดพระนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย        พระครูเหมเจติยาภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา

สนับสนุน             สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

3 Apr 2021

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและสรรหาบุคลากร เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระราชปริยัติสุนทร ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและสรรหาบุคลากร เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ พร้อมคณะกรรมการ ได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยที่ประชุมได้พิจารณาคุณสมบัติและการสรรหา เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลทั่วไปของบุคลากร เพื่อรวบรวมและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6