Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

เมนู

หน้าแรก

2 Feb 2021
10 Dec 2020
ปริยัติสามัญสมิหลาวิชาการ
ปริยัติสามัญสมิหลาวิชาการ

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษา ปส.2 ครั้งที่ 11

การจัดงานทักษะวิชาการ ระดับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึษา เขต 2 (ภาคใต้) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 "ปริยัติสามัญสมิหลาวิชาการ" วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม วัดหัวป้อมใน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จัดโดย...โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม รวมกับสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
19 Nov 2020

ประชุมประธานกลุ่ม (ภาคบ่าย)

การประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่ 2) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ภาคบ่าย)

พระโสภณพุทธิธาดา ประธานเขต 8 เป็นประธานการประชุม

สรุปดังนี้

 1. การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) นักวิชาการศาสนศึกษาผู้รับผิดชอบ รวบรวมรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ในรูปแบบ pdf ปีการศึกษา 2562 ส่งให้ครบทุกโรงเป็นระบบ e-SAR ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดย สมศ.เตรียมให้หน่วยประเมินภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จากนั้นผู้ประเมินจากประเมินภายนอก ภายในเดือนมกราคม - สิงหาคม 2564
 2. การจัดทำระบบทะเบียนนักเรียนครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (teaching and education Zones) ประกอบด้วยระบบย่อย 9 ระบบ ดังนี้ 1)บริหารจัดการทั่วไปภายในโรงเรียน 2)ระบบบริหารจัดการข้อมูลครูและบุคลากร 3)ระบบบริหารจัดการหลักสูตรและแผนการเรียน 4)ระบบการบริหารจัดการรับสมัคร มอบตัว และเทียบโอน 5)ระบบบริหารจัดการทะเบียนนักเรียน 6)ระบบบริหารจัดการผลการเรียน 7)ระบบบริหารจัดการเอกสารการศึกษา 8)ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 9)ระบบบริหารจัดการสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2564 ภาคเรียนที่ 1 เป็นต้นไป
 3. การสำรวจข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 ส่งรายงานวันที่ 10 ธันวาคม 2563
 4. การจัดทำข้อมูลนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยระบบ g code
 5. การจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ. 3)
 6. การดำเนินการขับเคลื่อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา และจัดทำรายงานผลการดำเนินการปีการศึกษา่ ส่งกองพุทธศาสนศึกษาเพื่อจัดทำเป็นข้อมูลส่งให้สำนักงานปปช.ต่อไป
 7. สถานที่ตั้งสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (ส่วนกลาง) จัดตั้ง ณ อาคารหอสมุดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 8. การเตรียมความพร้อมเรื่อง จศป. เสนอดังนี้ 1)เสนอชื่อตั้ง อบป.ประจำสำนักงานการศึกษาแผนกสามัญศึกษา 2)ประชุมร่วมกัน 4 ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายบาลี, ฝ่ายธรรม,ฝ่ายสามัญ,ปริยัตินิเทศก์ 3) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดรวบรวมฐานข้อมูล จศป. ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 9. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:00 น ประชุม ณ ห้องประชุมวัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร ประชุมเรื่อง ประชุมการวิพากษ์เสนอในข้อคิดเห็น ร่างแผนการศึกษาพระปริยัติธรรม และแผนงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม

ปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล สรุปประเด็นสำคัญ

18 Nov 2020

การประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

การประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณห้องประชุมชั้น 3 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่ 2) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สรุปการประชุมภาคเช้า ดังนี้
การประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทำงบประมาณโดย...นายชุมพล เด็จดวง ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ ด้านการบริหารสำนักงบประมาณ
 1. เจตนารมณ์ให้โรงเรียนปริยัติธรรม ขยายโอกาสทางการศึกษา บรรลุเป้าหมาย บทบาทชัดเจนครู เกษียณอายุ ครูผู้เชี่ยวชาญ อำนาจการบริหารราชการครู เจ้าอาวาสเป็นผู้ควบคุมกำกับสั่งการหรือไม่ ถ้าเป็นราชการก็จะมีกฎหมายการศึกษารองรับบรรจุแต่งตั้งชัดเจน ยึดแบบผลของการจบของครูจบอะไรมาใน 8 กลุ่มสาระ วิชาครู การกำหนดมาตรฐาน การบรรจุ การงบประมาณ
 2. การนำบุคคล 12 คน ก้าวสู่ตำแหน่งได้อย่างไรใน 8 กลุ่มสาระ เช่น ครูสามัญ 8 คน ครูบาลี 2 คน ครูธรรม 2 คน ต้องบอกบัญชีที่อยู่อย่างชัดเจน ต้องมีคำสั่งบรรจุแต่งตั้งที่มั่นคง ต้องบริหารงบประมาณในการเป็นผู้กำกับดูแลรับผิดชอบ เงินเดือนครู รับค่ารักษาพยาบาล อำนาจหน้าที่อยู่ที่ผู้จัดการหรือเจ้าอาวาส ถ้าเป็นส่วนราชการก็เป็นระบบของการวางระบบบริหารจัดการ
 3. การใช้ระบบบริหารจัดการ เช่น โรงเรียนขนาดใหญ่สามารถรับบุคลากรตามกำหนดได้ แต่โรงเรียนขนาดเล็กรับบุคลากรตามที่กำหนดไม่ได้ทำอย่างไรกับปัญหานี้ จึงต้องทำให้เป็นส่วนงานราชการ จึงต้องวางแผนจัดทำบริหารบุคลากรที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ อาจจะรวมเป็นโรงเรียนที่อยู่ในอำเภอจังหวัดเดียวกัน
 4. การดำเนินการของโรงเรียนั กิจกรรมหลายส่วนเช่นส่วนบาลี ส่วนธรรม ส่วนสามัญ และส่วนปริยัตินิเทศก์ อาจจะเพิ่มในส่วนของเทคโนโลยี งานวิชาการ องค์ความรู้ต่างๆ การแยกส่วนทั้งสพฐ. และเอกชนนั้น ต้องการเป็นอิสระในการบริหารด้านการเงิน การหาคนผู้ควบคุมดูแลด้านการบริหารจัดการโดยอาจจะไม่ขึ้นอยู่กับเจ้าอาวาส หรือผู้จัดการ อาจจะขึ้นอยู่กับเขตการศึกษา เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่ โดยจัดตั้งผู้ที่ดูแลรับผิดชอบจากส่วนกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 5. เป้าหมายหลักของโรงเรียนพระปริยัติธรรม นั้นเพื่อสร้างศาสนทายาท ความมีคุณภาพ หลักสูตรโดดเด่น และชัดเจน โดยโรงเรียนขนาดเล็กใชัมาตรฐานควบคุมบังคับ ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่ใช้คุณภาพตามมาตรฐาน กรอบในการพัฒนาความเป็นอิสระ ควรใช้ระบบอย่างเช่น มมร. หรือ มจร. หรือไม่ หรือกองทุนเอกชน หรือกองทุนประกันสังคม
 6. สรุปต้นเดือนมกราคม 2563 ก็เสนอจัดทำแผนงบประมาณให้แล้วเสร็จ ในด้านบุคลากร การปรับปรุงโรงเรียน เหลือเวลาอีก 2 เดือน จึงเสนอแนวทางที่ควรจัดคือ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นศูนย์กลาง เพื่อยื่นเสนอและประสานงาน 4 ส่วน ตั้งแต่ส่วนบาลี ส่วนธรรม ส่วนสามัญ และส่วนปริยัตินิเทศก์ โดยจัดทำแผนคน จัดทำแผนงาน จัดทำแผนการเงิน ขึ้นให้แล้วเสร็จ ส่วนธรรม-บาลี ยังไม่เสร็จสมบรูณ์
 7. โรงเรียนพระปริยัติธรรม ถ้านิติบุคคล ขึ้นต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เงินเดือนจ่ายได้ตรงเลย แต่โรงเรียนพระปริยัติธรรมไม่เป็นนิติบุคคล ก็จัดทำงบแยกส่วน อาจจะเป็นส่วนฝ่ายที่ขึ้นต่อ ม.มจร. หรือ ม.มมร. โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางจัดงบบุคลากร ให้โดยตรง และแผนบุคลากร ต้องแยกแผนให้ชัดเจน ป้องกันตั้งบรรจุแต่ย้ายไปหน่วยงานอื่น ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ จึงเสนอให้ ม.มจร. หรือ ม.มมร. ทำญานข้อมูลบุคคลากร ในส่วนโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

สรุป การจัดทำแผนและกรอบการทำงาน ต้องคำนึงถึง คุณภาพ, มาตรฐาน และ งบประมาณ

พระเทพปวรเมธี ผู้แทนส่วนงานพระปริยัตินิเทศ สรุป ดังนี้

เมื่ออนุบัญญัติแล้ว ครูยังเป็นลูกจ้างของวัด จึงเสนอเพิ่มเติมเพื่อให้ครูนั้น เป็นบุคลากรเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานของรัฐ อย่างเต็มตัว จึงว่าด้วยการเพิ่มภาระงาน, ว่าด้วยโครงสร้าง ว่าด้วยการพัฒนาครู ว่าด้วยพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ต่อไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมสนับสนุนส่งเสริมงานด้านวิชาการ ความรู้ด้านงบประมาณ การศึกษาดูงานใน ม.มจร.ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

พระเทพเวที ผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปดังนี้

ส่วนข้อบังคับ, อำนาจหน้าที่, บุคลากรได้เรียบร้อยแล้ว เพียงรอการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ และ ครม.อนุมัติ แต่โรงเรียนพระปริยัติธรรมต้องมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง เปรียบส่วนสามัญเป็นผู้ผลิต, ส่วนบาลีเข้มแข็ง, ส่วนธรรมยังยืน และตอนนี้ได้อนุบัญญัติแล้ว 2 ฉบับ ที่เป็นส่วนของโครงสร้างอำนาจหน้าที่ั และบุคลากร จึงต้องมีแผนการจัดการศึกษา และแผนจดทำงบประมาณจัดทำให้เสมือนกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งในฝ่ายของบรรพชิตและฝ่ายของคฤหัสถ์

ท่านสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

สรุปดังนี้

 1. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 จัดทำแผนงบประมาณ 3 แผนให้แล้วเสร็จก่อนรอร่วมจัดทำอนุบัญญัติ และเสนอคณะกรรมการอนุบัญญัติ สิ้นเดือนพฤศจิกายน
 2. วันที่ 1-5 ธันวาคม 2563 เสนอกระทรวงการคลัง
 3. วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เสนอคณะกรรมการบอร์ดใหญ่ลงนาม
 4. วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ลงแถลงการณ์คณะสงฆ์
 5. วันที่ 25 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบอร์ดใหญ่
 6. วันที่ 1 มกราคม 2564 ตั้งงบประมาณ

ทามไลน์นี้ ปรับเปลี่ยนได้ตามภาระงานเร่วด่วน

ปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล สรุปการประชุมภาคเช้า

13 Nov 2020

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ คสช.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้การกำกับของนายกรฐมนตรี มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพภายใต้อาชีพ เละการให้การรับรองสมรรถนะ เพื่อย้ำความเป็นมืออาชีพที่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด เป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแนวทางที่เป็นสากล รวมถึงเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังพลของประเทศ ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินองค์กร่" ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยงานรับรองบุคลากร ISO/IEC 17024 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8:30 น. - 17:00 น. ณโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร
26 Oct 2020

เสนอ จศป. ต่อ ตัวแทน สนง. ก.พ.

แจ้งความคืบหน้าคณะทำงานฯ โดยมอบให้ท่าน พม.สมเกียรติ สิริอรุโณ เป็นตัวแทนคณะทำงานฯ เข้าร่วมกับคณะทำงานฝ่ายบาลี และฝ่ายธรรม การเข้าพบ จนท.สนง.ก.พ. และมีท่านพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ที่ปรึกษานายกฯ ผู้ตรวจ สนง.พศ. ผอ.กลุ่มฯ สามัญ และผอ.กลุ่มฯ บาลีและธรรม และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เข้าร่วมหารือและฟังการชี้แจงแนะนำเรื่องต่าง ๆ พอสรุปดังนี้
 1. ข้อมูล จศป. สามัญ ได้นำเสนอทาง ก.พ. โดยมีความเห็นว่าสามัญมีความชัดเจน และเห็นชอบตามกรอบอัตรากำลังและตำแหน่งทางสามัญฯ ที่เสนอขอตาม พรบ.ทั้งหมด
 2. ทางแผนกธรรม บาลี ข้อมูลยังไม่ชัดเจน ในส่วน จศป. รายบุคคล ซึ่งทางคณะทำงานและ ก.พ. กำหนดให้เดตไลน์วันที่ 30 ต.ค. 63 เท่านั้น (เพื่อให้ทันกรอบงบประาณปี 65)
 3. ทางคณะทำงาน สามัญ มอบข้อมูล จศป. ให้กับ ผู้ตรวจ พศ. 
 4. สรุปภาพรวม และเชิงลึก และบรรยากาศการเข้าหารือกับ สนง.ก.พ. ท่าน พม.สมเกียรติ จะนำเสนออีกครั้งครับ..


จากการเข้าพบที่ปรึกษานายก(ท่านพงศ์พร)และกพ.วันนี้มีเรื่องแจ้ง ดังนี้

 1. จศป.ของสามัญศึกษาทั้งหมด จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งทั้งหมด
 2. ตำแหน่งประธานกลุ่มเดิมั จะเป็นตำแหน่งรักษาการประธานเขตตามขัอบังคบใหม่
 3. สำนักงานกลางของสามัญศึกษา ที่ขอใช้สถานที่ตอนนี้มีหนังสืออนุญาตให้ใช้ได้แล้ว 
 4. ข้อมูล จศป. ของสามัญศึกษาได้มอบให้ท่านผู้ตรวจสิทธา และรอข้อมูลของบาลีนักธรรมซึ่งจะเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ เมื่อเสร็จแล้วจะดำเนินการพร้อมกันคาดการณ์ต้นเดือนหน้านี้

ชื่อของคุณ :
ความคิดเห็น :
21 Oct 2020

การประชุมจัดทำฐานข้อมูล จศป. ครั้งที่ 2

การประชุมจัดทำฐานข้อมูล จศป.่ ใน จศป.แผนกสามัญศึกษา เพื่อเข้าสู่อัตราตำแหน่ง ตามข้อแนะนำของผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ครั้งที่ 2 โดยคณะทำงานฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาิ แผนกสามัญศึกษา ณ ห้องประชุมพุทธชินสีห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิษณุโลก ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2563

พระเดชพระคุณ พระราชสิทธิเมธี ผช.ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม โดย พระครูสุวรรณสรานุกิจ เป็นประธานการประชุม โดย...พระมหาสมเกียรติ และพระมหาอินสอน เป็นวิทยากร 

สรุปดังนี้

 1. แผนภูมิอัตราสำนักการศึกษาพระธรรมส่วนกลางส่วนภูมิภาคและสถานศึกษาพระปริยัติธรรม
 2. กำหนดเลขรหัสประจำตำแหน่งตัวเลข 8 หลัก
 3. แยกประเภทอัตราที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์
 4. เทียบบัญชีอายุการปฏิบัติงานกับอัตราเงินเดือนเริ่มต้น
 5. ฐานข้อมูล จศป. สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม และสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
 6. ฐานข้อมูลสถานศึกษาพระปริยัติธรรม ตามบัญชี 1 นับได้ไม่เกิน 15 ปี ระดับชำนาญงาน,ชำนาญการและชำนาญการพิเศษ, บัญชี 2 นับได้ไม่เกิน 5 ปีระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน และบัญชี 3 นับได้ 1 ปี ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน


ทุกเขตการศึกษาได้เริ่มต้นในการจับนับการแต่งตั้งจากโรงเรียนโดยเอกสารประกอบคือ จศป. 1 และ จศป. 2 เพื่อนำลงไปใน จศป. 3-19 ตามลำดับโดยกรอกข้อมูลความถูกต้องลงในช่อง ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู นักวิชาการศาสนศึกษาประจำโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ทั่วไปตามตำแหน่ง จนแล้วเสร็จ และตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเพื่อนำเสนองานในวันที่ 22 ต.ค. ของทุกเขตการศึกษา

12 Oct 2020

ประชุมคณะจัดทำฐานข้อมูล จศป.

ประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล จศป. สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 14 เขต ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชลเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 มติที่ประชุมในคราวประชุมวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยผู้แทนคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้เข้าประชุมรับฟังข้อปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง จศป. จากผู้แทนส่วนงาน ก.พ. และมีมติที่ประชุมให้ปฏิบัติดังนี้ ทั้งนี้ เมื่อได้จัดทำข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ให้นำกลับมาเสนอในที่ประชุมเพื่อให้ผู้แทนจากส่วนงาน
ก.พ. ได้รับทราบในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ก่อนนำเข้าที่ประชุม กบป. ต่อไป
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. โดย พระครูสุนทรพิมลศีล ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5 เป็นประธานการประชุม และท่านพระมหาอดิศร และพระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ เป็นวิทยากร
สรุป โดยรวมดังนี้
1. จศป. เป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประเภท 1
2. จศป. จัดให้เข้าบัญชีทั้งหมด โดยเริ่มจัดทำบัญชี 1 ถึง บัญชี 3
3. การจัดทำปริมาณงาน-ค่างาน ตามมาตรฐานตำแหน่งที่กำหนด เช่น มาตราฐานตำแหน่ง บริหาร, อำนวยการ, ครู, ปริยัตินิเทศก์, วิชาการ และทั่วไป
4. การจัดเทียบอายุการปฏิบัติงานของ จศป. กับภาระงานและระดับตำแหน่ง เช่น อายุงาน 1-3 ปี ระดับ ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน, อายุงาน 6-10 ปี ระดับ ชำนาญการ/ชำนาญงาน และ อายุงาน 11 ปีขึ้นไป ระดับชำนาญการพิเศษ 
5. จัดทำเทียบบัญชีอายุการปฏิบัติงานกับอัตราเงินเดือนเริ่มต้น ในตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/ครู/ปริยัตินิเทศก์/นักวิชาการศาสนศึกษา/เจ้าพนักงานศาสนศึกษา ตามโครงสร้าง จศป. การศึกษาพระปริยัติธรรมสามัญส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษา โดยแยกอัตราที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ ตามบัญชีที่ 1 บัญชีที่ 2 และบัญชีที่ 3 ทุกตำแหน่ง ตามข้อเสนอแนะส่วนงาน ก.พ./ท่านที่ปรึกษานายกฯ เป็นต้น
6. มาตรฐานตำแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะและระดับตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
7. สำนักเขต 1-14 รวบรวมจัดทำทุกบัญชีแล้วเสร็จในวันนี้ ซึ่งมีความสอดคล้องในทุกประเด็นแล้ว

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ทุกเขตการศึกษานำเสนอการจัดทำมาตรฐานการเข้าสู่ตำแหน่ง ทุกบัญชี ทุกรายการ ทุกวิทยฐานะ ทุกเงินประจำตำแหน่ง แล้วเสร็จ มติการประชุมมีการตั้งข้อเสนอแนะเพิ่ม เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมทุกรายการ โดยให้ทุกเขตการศึกษานำเอกสาร จศป.1 ทุกคน มาเทียบเป็นรายบุคคลอีกครั้ง ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดพิษณุโลก
6 Oct 2020

สรุปการจัดทำ(ร่าง)อนุบัญญัติ ครั้งที่ 3/2563

พระเทพปริยัติมุนี ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการศึกษาพระปริยัติธรรม มาตรฐานสถานศึกษาพระปริยัติธรรม และแผนงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นประธานในการประชุมฯครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวัดหงส์รัตนาราม โดยได้มีอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างประกอบไปด้วย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการพระพุทธศาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และคณะเลขานุการ ในการนี้ ดร.วัชรวิทย์ กีรติดุสิตโรจน์ (พิสัณฑ์ นุ่นเกลี้ยง) อนุกรรมการ และผู้จัดทำแผนการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษาพระปริยัติธรรม และแผนงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมได้สรุป แผนการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ และได้สรุปข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอต่อ คณะอนุกรรมการต่อไป

5 ตุลาคม 2563 ผู้แทนคณะจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้เข้าพบที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา (พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์) เพื่อรายงานการจัดทำข้อมูลในส่วนแผนกสามัญศึกษา ได้แก่

1) ข้อมูล จศป. ที่ปฏิบัติงานประจำ แยกเป็นบัญชี 1 บัญชี 2 บัญชี 3

2) ข้อมูลอัตรากำลัง จศป. ตามโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2563

3) ข้อมูลการกำหนดขนาดสถานศึกษาพระปริยัติธรรม

4) ข้อมูลการจัดทำมาตรฐานตำแหน่ง จศป. ทุกตำแหน่ง

5) ข้อมูลการเทียบอายุงาน จศป. กับอัตราเงินเดือน

6) ข้อมูลงบประมาณ ...

ประเด็นสำคัญคือท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ได้ให้แนวปฏิบัติว่าต้องดำเนินการบรรจุ แต่งตั้ง จศป. ที่ปฏิบัติงานประจำซึ่งมีจำนวน 4,933 อัตราก่อน และสามารถของบประมาณกลางได้ กรณีเข้าสู่ตำแหน่งก่อนกำหนดปีงบประมาณที่ตั้งไว้ เพราะฉะนั้นในปี พ.ศ. 2564 นี้ คงเห็นความมั่นคงแห่งวิชาชีพครูปริยัติฯ อย่างแน่แท้ ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมา ณ โอกาสนี้

6 ตุลาคม 2563 คณะทำงานแผนกบาลี แผนกธรรมแผนกสามัญศึกษา และศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ใต้ร่วมประชุม ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีผู้แทนจากส่วนงาน ก.พ. ได้มาชี้แจงให้แนวปฏิบัติแก่คณะทำงาน ดังนี้ 

1) ให้จัดทำปริมาณงานค่างานของมาตรฐานตำแหน่งให้ครบทุกต่าแหน่ง
2) ให้จัดทำกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างของส่วนงาน 
3) ให้จัดแยกอัตรากำลังที่เป็นบรรพชิต คฤหัสถ์
อย่างชัดเจน 
4) ให้แยกอัตรากำลังที่เป็นประเภทประจำ มีวาระอัตราจ้าง ชั่วคราว จ้างเหมา เป็นต้น 
5) ให้จัดทำการเทียบอายุงานของ จศป. ที่ปฏิบัติงานมาก่อน และที่ประชุมได้กำหนดให้นำข้อมูลที่ผู้แทนส่วนงาน ก.พ. ให้ดำเนินการนั้นกลับมานำเสนอในวันที่ 9 พ.ย 2563 เพื่อจะได้กรอบอัตรากำลังที่ชัดเจน ถูกต้อง โดยผ่านความเห็นชอบของผู้แทนส่วนงาน ก.พ. ทั้งนี้ เพื่อนำไปตั้งงบประมาณให้ปีงบประมาณ 2565

ทามไลน์การจัดทำอนุบัญญัติฯ ตามที่ท่านพระอาจารย์ประธานฯ(พระครูสิริวินัยบรรหาร) ปรึกษากับท่านที่ปรึกษานายกฯ (พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์) และเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากส่วนงาน ก.พ. ดังนั้นการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 12-13 ต.ค. ณ จ.เชียงใหม่ จัดทำเพิ่มตามที่ท่านที่ปรึกษานายกฯ เสนอแนะ และตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่จากตัวแทนส่วนงาน ก.พ. และ วันที่ 9 พ.ย. ทั้ง 4 แผนก จัดประชุมคณะกรรมการอนุบัญญัติฯ อีกครั้ง ฯลฯ จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ

1 - 2 - 3 - 4 - 5