Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

เมนู

หน้าแรก

30 Jun 2021

ประชุม กบป.ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 เมื่อเวลา 13.30 น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ รองประธานกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล การศึกษาพระปริยัติธรรม (กบป.) ครั้งที่ 2/2564 พร้อมคณะฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โดยการประชุมมีการพิจารณา เรื่องดังต่อไปนี้
    ▪️ร่างประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม 
    ▪️กำหนดตำแหน่งอื่นที่มิให้การเกษียณอายุราชการมาบังคับใช้ 
    ▪️ ร่างประกาศ กบป. ว่าด้วยอัตรากำลังของ จศป. พ.ศ. ... 
    ▪️ ร่างประกาศ กบป. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนเป็น จศป.
    ▪️ กระทรวงการคลังขอข้อมูลเพิ่มเติมและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ภาพ / ข่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สามารถติดตามข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ที่
• ยูทูบ : youtube.com/c/สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
• เฟซบุ๊ก : httpสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผนที่การเดินทางมายัง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ พุทธมณฑล ถนน พุทธมณฑลสาย ๔ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม https://goo.gl/maps/26XBMGhmUPtVjZa46
24 May 2021

ประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากร สศป.ปส.เขต 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขต 2 (ภาคใต้) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม จศป.สศป.ปส.2 ผ่านออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams โดย พระครูสิริวินัยบรรหาร รักษาการประธานเขตการศึกษพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 58 รูป/คน
9 Apr 2021
งานทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษา ปส.2 ครั้งที่ 11
งานทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษา ปส.2 ครั้งที่ 11

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษา ปส.2 "ปริยัติสามัญ ตามพรลิงค์วิชาการ" ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563

                   การจัดแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้) ปริยัติสามัญ ตามพรลิงค์วิชาการ 

กลุ่มสาระ ทั้ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้

 1. วิชาภาษาไทย            23 รูป
 2. วิชาคณิตศาสตร์        22 รูป
 3. วิชาวิทยาศาสตร์        22 รูป
 4. วิชาสังคมศึกษา         22 รูป
 5. วิชาพระพุทธศาสนา   21 รูป
 6. วิชาสุขศึกษา              25 รูป
 7. วิชาศิลปะ                   24 รูป
 8. วิชาการงานอาชีพ       23 รูป
 9. วิชาภาษาอังกฤษ         20 รูป
 10. วิชาภาษาบาลี              20 รูป

รวมทั้งหมด                    222 รูป

โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งนี้ ประกอบด้วย

 1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน            จำนวน 8    รูป
 2. โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา                   จำนวน 20  รูป
 3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง         จำนวน 20  รูป
 4. โรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่             จำนวน 20 รูป
 5. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม          จำนวน 20 รูป
 6. โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัญญาทีปวิทยานุสรณ์   จำนวน 8   รูป
 7. โรงเรียนพระบรมธาตุไชยาวิทยา                      จำนวน 10 รูป
 8. โรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย                             จำนวน 20 รูป
 9. โรงเรียนพุทธวิทยา                                        จำนวน  20 รูป
 10. โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา                  จำนวน  8  รูป
 11. โรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา                  จำนวน 10 รูป
 12. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว                  จำนวน 20 รูป
 13. โรงเรียนธรรมจักรวิทยา                                   จำนวน 10 รูป
 14. โรงเรียนสิทธิธรรม                                          จำนวน 20 รูป
 15. พระปริยัติธรรมสามัญวัดเมืองยะลา                    จำนวน 8 รูป

 

พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้) ประธานในพิธีเปิด แข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้) ปริยัติสามัญ ตามพรลิงค์วิชาการ 

การจัดกิจกรรมการจัดงานมหกรรมทักษะวิชาการฯ ครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และกระบวนการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง เพราะเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และตัดสินใจด้วยตนเอง ตลอดทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้น าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการด เนินชีวิตของตนเองให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2554 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวินัย และเพื่อนำผลการทดสอบ ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ และเพื่อให้ผลการทดสอบ สามารถสะท้อนภาพของการจัดการศึกษาได้ การบริหารการทดสอบที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม และมีมาตรฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 136 รูป และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 86 รูป ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่  2  รวมจำนวน 222  รูป
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 15  รูป
 3. ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ 103 รูป/คน
 4. กรรมการคุมสอบ            20 รูป/คน

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน  1 วัน  วันที่ 8 เมษายน  2564 แข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้) ปริยัติสามัญ ตามพรลิงค์วิชาการ

ประธานอำนวยการ

โดย พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้)

สถานที่การจัดสอบ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย        พระครูพรหมเขตคณารักษ์         ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง และหัวหน้าสนามสอบ

สถานที่พัก         โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา วัดพระนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย        พระครูเหมเจติยาภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา

สนับสนุน             สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

3 Apr 2021

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและสรรหาบุคลากร เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระราชปริยัติสุนทร ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและสรรหาบุคลากร เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ พร้อมคณะกรรมการ ได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยที่ประชุมได้พิจารณาคุณสมบัติและการสรรหา เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลทั่วไปของบุคลากร เพื่อรวบรวมและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 
27 Mar 2021

ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการศึกษาคณะสงฆ์ไทย กำลังดำเนินการไปอย่างเป็นระบบและเข้มข้นต่อเนื่อง.. หลังจากมี”พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม”....(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 50 ก เมื่อ 16 เมษายน 2562)...
วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส พระพรหมบัณฑิต ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติประกอบ พ.ร.บ.
ได้เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหลักฐานและข้อมูล(เพิ่มเติม)ที่ “กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง”ขอมาก่อนพิจารณาอนุมัติงบ(เริ่มใช้งบประมาณตาม พ.ร.บ. 1 ตุลาคม 2564)
ข้อมูลเพิ่มเติมและเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย...
1/ ข้อบังคับ..ว่าด้วยการบริหารบุคคล
2/ จำนวนสำนักเรียน/ สำนักศาสนศึกษา/โรงเรียน/ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ทั้งหมดทั่วประเทศ
3/อัตรากำลัง(กำลังคนที่มีอยู่จริง)ณ สำนักเรียน/ สำนักศาสนศึกษา/โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา/ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ ทั้งหมดทั่วประเทศ
4/ ภาระงบประมาณสำหรับการจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักเรียน/ สำนักศาสนศึกษา/โรงเรียน/ศูนย์พระปริยัตินิเทศก็ทั้งหมดทั่วประเทศ
5/แผนผังโครงสร้างองค์กรและแผนผังบริหารงานบุคคล
6/ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของ จศป.(เจ้าหน้าที่/ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งหมดทั่วประเทศ)
การประชุมสำเร็จลงด้วยความดีงามเรียบร้อยทุกประการ .. จิรัง ติฏฐะตุ พุทธะสาสะนัง ..ขอบวรพระพุทธศาสนาได้สถิตรุ่งเรืองในแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน เทอญ...
27 Mar 2021

ประชุมชี้แจง จศป. ส่วนงาน สศป. ปส.2

การชี้แจงการจัดทำฐานข้อมูล จศป. ใน สศป. แผนกสามัญศึกษา และความคืบหน้าของขั้นตอนการจัดทำอนุบัญญัติประกอบณ โรงแรมร้อยเกาะ ตำบลมะข้ามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 15.30 น.โดย สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๒ (ภาคใต้) สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจำนวน 20 โรง 86 รูปคน 1. เวลา 10.00 น.ประเด็นถามตอบข้อปัญหา ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จศป.2. เวลา 11.30 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และผู้เข้าร่วมประชุมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน ณ.ห้องอาหารไข่เค็ม โรงแรมร้อยเกาะ3. เวลา 12.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรูปคนพร้อมกัน ณ.ห้องประชุมนางยวน4.ประธานพิธีเดินทางมาถึงยังห้องประชุมพระครูปริยัติคุณาวุธ รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยตัวแทนสำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ ถวายพานพุ่มสักการะประธานดังนี้ พระครูวิริยกิจโสภิต รองประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เขต 2,พระครูปริยัติธำรงคุณ เจ้าคณะตำบลคลองน้อย, พระมหาสัญญา ธีรสญฺญโม , ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์, นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี,นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล นักวิชาการศาสนศึกษา สำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เขต 2 และนายศุภโชค มณีโชติ ตัวแทนกองพุทธศาสนศึกษา 5. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม พระครูวิริยกิจโสภิต รองประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 26. ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและเปิดการประชุมพระครูปริยัติคุณาวุธ รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และมอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจำนวน 20 โรง7. กล่าวต้อนรับ โดยนางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี8.เวลา 13.00 – 15.30 น. ประชุมชี้แจงจัดทำอนุบัญญัติฯคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติฯ และคณะทำงาน ประกอบด้วยพระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา ม.มจร.ชมพระมหาอินสอน คุณวุฑฺโฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์นายเกรียงไกร ทองแจ้น นักวิชาการศานนศึกษา สำนักเขตการศึกษา ปส.5นายสมชาย บุญตัน ครู โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา ม.มจร.ชม.คณะทำงาน ชี้แจงประเด็นดังต่อไปนี้- โครงสร้างของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ (กศป. กบป. และ อบป.) - โครงสร้างของ สศป. แผนกสามัญศึกษา- สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ส่วนกลาง)- สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ส่วนภูมิภาค)- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา- หน้าที่และอำนาจของ สศป. แผนกสามัญศึกษา- การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ จศป. (๓๕ ตำแหน่ง)- การจัดทำกรอบอัตรากำลัง จศป. ตามโครงสร้างของ สศป. แผนกสามัญศึกษา- การกำหนดเกณฑ์การนับอายุการปฏิบัติงาน จศป.- การจัดทำข้อมูลบัญชี จศป. ตามข้อ 58 แห่งข้อบังคับ กศป. ว่าด้วย กบป. พ.ศ. 2563- เกณฑ์การจัดวาง จศป. ตามกรอบอัตรากำลังใหม่ใน สศป. แผนกสามัญศึกษา- เกณฑ์การคำนวณอัตราเงินเดือนเริ่มต้น จศป.- การจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ “2565” เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2564- เกณฑ์การยืมตัว จศป. จากโรงเรียน มาปฏิบัติงานชั่วคราวในสำนักงานและสำนักเขตการศึกษาฯ- ความคืบหน้าของขั้นตอนการจัดทำอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 25629. เวลา 15.10 – 15.30 น. พิธีปิดพระครูวิริยกิจโสภิต รองประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2กล่าวปิดประธานพิธีปิดพระครูขันตยารัต ผู้จัดการโรงเรียนพุทธวิทยา มอบถวายเหรียญบูชาหลวงปู่ทวด ให้ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงทุกรูป/คน ขอบคุณเจ้าภาพการจัดการประชุม : โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ ร่วมกับสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เขต 2

การประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (จศป.)วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564ณ โรงแรมร้อยเกาะ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโดย...สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1. สถานศึกษา 20 โรง จำนวน 9 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 82 รูป/คน ดังนี้1 พระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน นครศรีธรรมราช ,2 พระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา นครศรีธรรมราช , 3 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง นครศรีธรรมราช 4 พระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 5 พระปริยัติธรรมสามัญวัดไตรวิทยาราม นครศรีธรรมราช 6 พระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม กระบี่ 7 พระปริยัติธรรมปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 8 แสงธรรมพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 9 พระบรมธาตุไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี 10 พระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม สุราษฎร์ธานี 11 พระปริยัติธรรมวัดตโปทาราม ระนอง 12 พุทธรังษีพิทยาลัย ชุมพร 13 พุทธวิทยา สงขลา 14 แสงทองวิทยาธรรม สงขลา 15 วัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา สงขลา 16 หลวงพ่อเดิมประสิทธิวิทยา สงขลา 17 พระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว สงขลา 18 ธรรมจักรวิทยา สตูล 19 สิทธิธรรม ตรัง 20 พระปริยัติธรรมสามัญวัดเมืองยะลา ยะลา 2. ผู้บริหาร สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 6 รูป/คน3. วิทยากรและคณะจัดทำอนุบัญญัติฯ จำนวน 4 รูป/คน4. บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 คน5. ตัวแทนจากกองพุทธศาสนศึกษา จำนวน 1 คน  
  นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล นักวิชาการศึกษาสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเขต 2 สรุปรายงานการประชุม    
9 Mar 2021

ประชุมพิจารณาอนุบัญญัติ จศป.

สรุปการประชุมประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเพื่อพิจารณาข้อมูล จศป.ในสำนักงานการศึกษาพระธรรม แผนกสามัญศึกษา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ พิเศษ /2564 วันที่ 6-7 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพุทธชินสีห์วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 1. สรุปการประชุม ดังนี้ 
  1. ร่างประกาศ มีดังนี้
  1.1 ร่างประกาศ กบป.เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน จศป. พ.ศ. ....
  1.2 ร่างประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เรื่องคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ......
  1.3 ร่างประกาศ กบป.เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ จศป.พศ....
  1.4 ร่างประกาศ จศป. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของ จศป 
  1.5 ร่างประกาศ กบป. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และพิจารณาเรื่องรับเรื่องร้องทุกข์ของ จศป พ.ศ....
  1.6 ร่างประกาศ อบป. สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา จศป. พ.ศ.....
  1.7 ร่างประกาศ กศป. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์เลขทะเบียนนาเรื่องอุทธรณ์ของ จศป. พ.ศ....
  1.8 ร่างประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เรื่องการสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ....
  1.9 ร่างระเบียบ กศป. ว่าด้วยการจัดการการเงินการบัญชีทรัพย์สินการตรวจสอบภายในและการพัสดุของสถานศึกษาพระปริยัติธรรมและสำนักงานพระปริยัติธรรม พ.ศ.....
  1.10 ร่างรายชื่อ อบป. สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจำนวน 15 รูปหรือคน
  1.11 ร่างประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เรื่องหน้าที่และอำนาจการบริหารงาน ในสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ....
  2. บัญชีรายชื่อ จศป 
  2.1 จศป. ส่วนกลาง กำหนดอายุ 10 ปีขึ้นไป เป็น ผอ.กอง, กำหนดอายุ 7 ปีขึ้นไปเป็น ผอ. กลุ่ม, กำหนดอายุ 5 ปีขึ้นไปเป็นนักวิชาการศาสนา, กำหนดอายุ 3 ปีขึ้นไปเป็นเจ้าพนักงานศาสนา
  2.2 จศป. ส่วนสำนักเขต กำหนดอายุ 7 ปีขึ้นไป เป็น ผอ.กอง, กำหนดอายุ 5 ปีขึ้นไปเป็น ผอ. กลุ่ม, กำหนดอายุ 3 ปีขึ้นไปเป็นนักวิชาการศาสนา, กำหนดอายุ 2 ปีขึ้นไปเป็นเจ้าพนักงานศาสนา
  2.3 สำหรับเจ้าพนักงานศาสนา ให้ยืมตัวจากโรงเรียน ที่มีวุฒิ ตำกว่า ป.ตรี มีระดับ ม.6 - อนุปริญญา เท่านั้น
  2.4 โรงเรียนครูมีวุฒิการศึกษา ม.6 ไม่ได้
  2.5 โรงเรียนมีนักวิชาการศาสนา มากกว่า กำหนดไม่ได้ ขนาดใหญ่ 3 คน ขนาดกลาง 2 คน และขนาดเล็ก 1 คน
  2.6 โรงเรียนมีอัตราเกินต้องเฉลี่ย และกำหนดมาตรญ่นตำแหน่งตามภาระงาน
  3. การปรับตำแหน่งในส่วนสำนักเขต (เฉพาะเขต 2)
  3 1 ประธานบริหาร ประกอบด้วย ประธาน 1 รูป รอง 2 รูป เลขา 1 รูป (คงเดิม)
  3 2. ผอ.กอง 5 รูป/คน ปรับ 18 ก.พ.64 (ไม่มี ผอ.รร.) คงเดิม
  3.3 ผอ.กลุ่ม 13 รูป/คน ปรับ 18 ก.พ.64 (ไม่มี ผอ.รร.) ตำแหน่งคงเดิม
  3.4. นักวิชาการศาสนา 13 รูป/คน ปรับ 18 ก.พ.64 ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป คงเดิม
  3.5. เจ้าพนักงานศาสนา วุฒิ ม.6-ปวส. ปรับใหม่ทั้งหมด 7 มี.ค. 64 เนื่องจากเดือนน้อยกว่า ป.ตรี อยู่ รร.เงินเดือนมากกว่า ฉะนั้นโรงเรียนที่เสนอรายชื่อเมื่อ 15.ก.พ.64 เฉพาะเจ้าพนักงานศาสนา ในระดับเขต จำเป็นต้องปรับใหม่หมด
  ทั้งนี้ เป็นไปตามมติ อนุ จศป. ประชุม 6 ก.พ.64 โดย พระครูสุวรรณสรานุกิจ ประธาน อนุฯ
  3.6 ระดับโรงเรียน วุฒิ ม.6 ปรับเป็นเจ้าพนักงานศาสนา, นักวิชาการศาสนศึกษา เกินจำนวนที่กำหนด ปรับให้เป็นครูไปพลางก่อน และนักวิชาการศาสนศึกษา ปรับตามกำหนด (ขนาดใหญ่ 3 รูป/คน, ขนาดกลาง 2 รูป/คน และขนาดเล็ก 1 รูป/คน)  ทั้งนี้ เป็นไปตามมติ อนุ จศป. ประชุม 6 ก.พ.64 โดย พระครูสุวรรณสรานุกิจ ประธาน อนุฯ
  4. การประชุมชี้แจง จศป.โดยคณะทำงาน พ.ม.สมเกียรติ/พ.ม.อินสอน และคณะทำงานฯ
  4.1 เขต 2 กำหนด จำนวน 20 โรง วันที่ 23 มี.ค. สุราษฎร์ธานี
  4.2 เขต 1,3,12,13 และ 14 กำหนด 22 มี.ค. จำนวน 52 โรง วัดชูจิตฯ อยุธยา
  4.3 เขต 4,5,6 จำนวน 128 โรง กำหนด 21 มี.ค. แพร่นครา
  4 4. เขต 7,8,9,10,11 จำนวน 208 โรง กำหนด 25 มี.ค. ร้อยเอ็ด
  5. การใช้จ่ายการประชุม
  5.1 ค่าสถานจัดประชุม อาหาร และเครื่องดื่ม โรงเรียนสนับสนุนรายหัวของบุคคลเจ้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม (กำหนดอีกครั้ง)
  5.2 สถานที่พักครูและบุคลากร โรงเรียนสนับสนุน
  5.3 ค่าพาหนะการเดินทางครูและบุคลากร โรงเรียนสนับสนุน
  5.4 คณะทำงานอนุกรรมการฯ เบิกจ่ายจากงบสนับสนุน ที่ร่วมกันสมทบแล้ว 
  จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ
  ปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล สรุปประชุม (7 มีนาคม 2564)
17 Feb 2021

ประชุมอนุบัญญัติ (กฎหมายลูก)

17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร คณะทำงานกลั่นกรองร่างอนุบัญญัติประกอบ พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2563 ได้ประชุมจัดทำ 1.)ร่างข้อบังคับ กศป. ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.... 2.) ร่างประกาศ กศป. เรื่อง กำหนดตำแหน่งอื่นที่มิให้นำการเกษียณอายุมาบังคับใช้ พ.ศ... 3.) ร่าง ประกาศ กบป. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ก่อนเป็น จศป. และ 4.) จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ### (รอบนอกการประชุม) ใน สศป. แผนกสามัญศึกษา ให้จัดทำบัญชี จศป. ที่อยู่ก่อนตามบทเฉพาะกาลข้อ 58 แห่งบังคับ กศป. ว่าด้วย กบป. โดยให้เทียบ จศป. ประเภท ตำแหน่ง ระดับ และชื่อเฉพาะตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตามคำรับรองของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งได้ไม่เกินอัตรากำลังที่ กบป. กำหนด โดยความเห็นชอบ กศป. ##ทั้งนี้ให้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จศป. เข้าสู่อัตรากำลังให้แล้วเสร็จอย่างเร่งด่วน (เน้นอย่างเร่งด่วน) เพื่อจะได้สิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนตามกฎหมายกำหนด ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ 
The Show must Go on : หลายวันก่อน(2/2/64) บอร์ดใหญ่การศึกษาคณะสงฆ์ ได้อนุมัติ @ บัญชีกำหนดตำแหน่งจำนวนทั้งหมด 35 ตำแหน่ง@ บัญชีเงินประจำตำแหน่ง@ บัญชีเงินเดือน .. เพื่อนำเสนอกระทรวงการคลัง ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว..
@@@@@ 17/2/64 เวลา 09.00-14.00 น. ณ วัดหงส์รัตนาราม พระเทพปริยัติมุนี เป็นประธานประชุมพิจารณา..(ร่าง)อนุบัญญัติ(กฎหมายลูก) เพื่อประกอบ พ.ร.บ. ประกอบด้วย...
1/(ร่าง)ประกาศ”กำหนดมาตรฐานตำแหน่ง”
@@@ ชื่อตำแหน่ง
@@@ หน้าที่ผู้ดำรงตำแหน่ง
@@@ คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง
2/ (ร่าง)ประกาศ... หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ปนะจำอยู่ก่อน... เป็น ..จศป.
3/(ร่าง) ประกาศ...การกำหนดตำแหน่งอื่นที่มิให้นำการเกษียณอายุมาบังคับใช้ พ.ศ....
การใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. พระปริยัติธรรม 2562 ใกล้เข้าทุกขณะ(1 ตุลาคม 2564) ขอให้สำนักเรียน/ สำนักศาสนศึกษา/ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้เตรียมการ เรื่องต่างๆ ไว้ให้พร้อม.. 
สำหรับ....
@@@ เกณฑ์การจัดตั้งสำนักเรียน/ สำนักศาสนศึกษา
@@@เกณฑ์การแต่งตั้งและถอดถอนครูสอนพระปริยัติธรรม
@@@ แบบคำขอการจัดตั้งสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษา
ให้ดำเนินการ ขอจัดตั้ง/ยกเครื่อง/ปรับปรุง/ ตาม” ประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลี พ.ศ. 2555”เท่านั้น..
ส่วน....โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้ ดำเนินการตาม”ประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 2553..”
ขอให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการ (ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่/อำนาจ)ได้เตรียมการ/ ดำเนินการ จัดการพันธกิจ”ด้านศาสนศึกษา”ของคณะสงฆ์ เพื่อรองรับ พ.ร.บ. พระปริยัติธรรม 2562 ..อย่างเร่งด่วนต่อไป
17 Feb 2021

การจัดสรรบุคลากรลงตำแหน่ง ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ นักวิชาการศาสนา และเจ้าพนักงานศาสนา

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้จัดทำข้อมูลประเภทผู้สนับสนุนการศึกษา ประกอบด้วย บริหาร ผู้อำนวยการ นักวิชาการศาสนา และเจ้าพนักงานการศาสนา เพื่อจัดบัญชีการจัดบุคลากร ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กบป. กำหนดตามประกาศสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เรื่อง การกำหนดตำแหน่งบุคลากรของส่วนงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๓ ครั้งที่ประชุมผู้บริหารคณะกรรมการบริหารเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ วันจันทร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ผู้บริหารเขตฯ ได้เสนอรายชื่อผู้บริหาร ครู และบุคลากร ลงตามตำแหน่งความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทำงาน จำนวน ๕๐ รูป/คน

11 Feb 2021

ประชุมประธานเขตการศึกษาฯ 1-14 ครั้งที่ 1/2564

แจ้งสรุปการประชุม... 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีประชุม ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑ – ๑๔ ร่วมกับกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม #ผลประชุมดังนี้
๑/ พิจารณาเสนอชื่อ จศป. ตามข้อ 58 แห่งข้อบังคับ กศป. ว่าด้วย กบป. ให้ดำรงตำแหน่งรองประธาน กก.กศ.ปส. จำนวน ๒ รูป ผู้ช่วยประธาน กก.กศ.ปส. จำนวน ๒ รูป เลขานุการประธาน กก.กศ.ปส. จำนวน ๑ รูป และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงาน กศ.ปส. จำนวน ๑ รูป
๒/ พิจารณาเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อบป. สำนักงาน กศ.ปส. จำนวน ๕ รูป/คน
๓/ คัดเลือกผู้แทนประธานเขต กศ.ปส. จำนวน ๔ รูป เป็น อบป. สำนักงาน กศ.ปส.
๔/ ให้ที่ประชุมประธานเขต กศ.ปส. ทั้ง ๑๔ เขต ได้พิจารณาเสนอคัดเลือก ู้ผู้ที่สมควรเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งในระดับผอำนวยการกอง, ผู้อำนวยการกลุ่ม, นักวิชาการศาสนา, เจ้าพนักงานการศึกษา ให้ครบทุกตำแหน่งตามโครงสร้างกรอบอัตรากำลังของส่วนงาน 
๕/ ให้ดำเนินการด่วน สำหรับการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อ จศป. สำนักงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (สำนักเขต) โดยให้แล้วเสร็จวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. และให้นำส่งข้อมูลรายชื่อ จศป. มายังคณะทำงานฐานข้อมูล จศป. ทันนี้ ทั้งนี้เพราะจะต้องนำเข้าที่ประชุม ของคณะทำงานกลั่นกรองจัดทำร่างอนุบัญญัติประกอบ พ.ร.บ. ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นข้อมูลแสดงตัวตน จศป. ที่ปฏิบัติงานตามข้อ 58 แห่งข้อบังคับ กศป. ว่าด้วย กบป. ให้ตรงกับตัวเลขกรอบอัตรากำลังที่ตั้งคำของบประมาณ “๖๕”
9 Feb 2021

การเข้าสู่ตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ

ขออนุญาตแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ... ประเด็นที่จะนำมาพิจารณาจัดบุคคล เข้าสู่ตำแหน่งตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทาง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ก่อนเป็น จศป. ตามข้อ ๕๘ แห่งข้อบังคับ กศป. ในส่วนงานของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดังนี้...
๑.) ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ประจำ ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับ กศป. ใช้บังคับ
๒.) ตำแหน่งที่ดำรงหรือหน้าที่ปฏิบัติ ในปัจจุบันเทียบได้กับ จศป. ประเภท ตำแหน่ง ระดับ และชื่อเฉพาะตำแหน่งใดตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ซึ่งกำหนดโดย กบป. โดยความเห็นชอบของ กศป. ทั้งนี้ตามคำรับรองของผู้มีอำนาจ สั่งบรรจุ และแต่งตั้ง (ข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับ กศป.) โดยความเห็นชอบของ กบป.
๓.) ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ และแต่งตั้งเป็น จศป. ประเภทตำแหน่ง ระดับ และชื่อเฉพาะตำแหน่งนั้น โดยไม่เกินอัตรากำลังที่ กบป. กำหนดโดยความเห็นชอบของ กศป. 
พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ถึงคลังแล้ว
2 Feb 2021
สมเด็จพระวันรัต
สมเด็จพระวันรัต

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ครั้งที่ 1/2564

เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ครั้งที่ 1/2564 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมมีมติ”เห็นชอบ”
1/ ประกาศ.. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม
2/ ประกาศ...ว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม...
ทั้งนี้ให้นำเสนอ “กระทรวงการคลัง”เพื่ออนุมัติ ต่อไป
(การดำเนินการให้รัฐ อุดหนุนงบประมาณแผ่นดินในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมคณะสงฆ์ ตาม พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 จะเริ่มเป็นปีแรก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป...

จากการประชุม กศป. วันนี้ ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบประกาศ ๒ ฉบับ ได้แก่ ประกาศ กบป. เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จศป. และประกาศ กบป. เรื่องเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จศป. ตามที่ กบป. เสนอ  
## ขั้นตอนต่อไป ให้แต่ละแผนกดำเนินการดังนี้... 
๑.) จัดทำค่างาน/ปริมาณงาน แต่ละตำแหน่งของแต่ละแผนกตามประกาศ กบป. เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จศป. เพื่อให้สอดคล้องกับเงินประจำตำแหน่งที่กำหนดในประกาศ กบป. เรื่องเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จศป. (ทั้ง ๒ ประกาศ ที่ กศป. เห็นชอบ)
๒.) จัดทำลำดับสายงานตามตำแหน่งเพื่อให้เห็นความแตกต่างของค่างาน/ปริมาณงาน โดยให้สอดคล้องกับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งที่ กบป. ประกาศกำหนด
๓.) จัดทำบัญชี จศป. เข้าสู่ตำแหน่งตามบทเฉพาะกาลข้อ ๕๘ แห่งข้อบังคับ กศป. ว่าด้วย กบป. พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกตำแหน่งที่ กบป. ประกาศกำหนด  
๔.) ให้ประชุมแต่ละแผนก เพื่อเสนอแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานประจำในแต่ละแผนกตามบทเฉพาะกาลข้อ ๕๘ แห่งข้อบังคับ กศป. ว่าด้วย กบป. พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ดำรงตำแหน่งรองประธาน กก.ปส., ผู้ช่วยประธาน กก.ปส., เลขานุการประธาน กก.ปส., ผอ.สำนักอำนวยการ, และพิจารณาคัดเลือกผู้แทนประธานเขตการศึกษา ปส., และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่ง อบป. สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามข้อ ๑๐, ข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับ กศป. ว่าด้วย กบป. พ.ศ. ๒๕๖๓
๕.) กำหนดให้แล้วเสร็จ และส่งข้อมูลในวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
2 Feb 2021
สมเด็จพระพุฒาจารย์
สมเด็จพระพุฒาจารย์

ประชุมคณะกรรมการ กบป.

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล การศึกษาพระปริยัติธรรม ชื่อย่อ”กบป.”เป็นประธานการประชุม กบป. ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ สำคัญ คือ
1/ การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน และการพ้นจากหน้าของ จศป.
2/ การกำหนด อัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น ของ จศป.

จศป. คือ เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมหรือผู้ปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาพระปริยัติธรรมรวมถึงผู้ปฏิบัตงานใน สศป. ประกอบด้วย
1/ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
2/ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
3/ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
4/ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
5/ผู้ปฏิบัติงานสอนใน สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา ศูนย์การเรียน โรงเรียน
6/ผู้สนับสนุนการศึกษาในสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา ศูนย์การเรียน โรงเรียน

การอุดหนุนงบประมาณจากภาครัฐ ตามสิทธิของ พ.ร.บ. พระปริยัติธรรม ฉบับนี้ จะเริ่มเป็นปีแรก ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล การศึกษาพระปริยัติธรรม หรือ กบป. สรุปผลการประชุมดังนี้ ##เรื่องที่ ๑ เห็นชอบหลักการร่างประกาศ กบป. ว่าด้วยมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ศ.... (ชี้แจงเฉพาะส่วนแผนกสามัญศึกษา เท่านั้น) ได้แก่ตำแหน่ง (๑) ที่ปรึกษาประธาน กก.กศ.ปส. (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ (๓) ประธาน กก.กศ.ปส. (๔) รองประธาน กก.กศ.ปส. (๕) ประธานเขต กศ.ปส. (๖) ผู้ช่วยประธาน กก.กศ.ปส. (๗) เลขานุการประธาน กก.กศ.ปส. (๘) รองประธานเขต กศ.ปส. (๙) เลขานุการประธานเขต กศ.ปส. (๑๐) ผอ.สำนักอำนวยการ (๑๑) ผู้จัดการ ร.ร.ปส. (๑๒) ผอ.กอง (๑๓) ผู้อำนวยการ ร.ร.ปส. (๑๔) รอง ผอ.ร.ร.ปส. (๑๕) ผอ.กลุ่ม (๑๖) นักวิชาการศาสนา (๑๗) ครูสอน ร.ร.ปส. และ (๑๘) เจ้าพนักงานการศาสนา ##เรื่องที่ ๒ เห็นชอบหลักการร่างประกาศ กบป. ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.... (ชี้แจงเฉพาะส่วนแผนกสามัญศึกษา เท่านั้น) ได้แก่ (๑) ที่ปรึกษาประธาน กก.กศ.ปส. เงินประจำตำแหน่ง ๒๕,๐๐๐ บาท (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ เงินประจำตำแหน่ง ๒๐,๐๐๐ บาท (๓) ประธาน กก.กศ.ปส. เงินประจำตำแหน่ง ๓๐,๐๐๐ บาท (๔) รองประธาน กก.กศ.ปส. เงินประจำตำแหน่ง ๒๐,๐๐๐ บาท (๓) ประธานเขต กศ.ปส. เงินประจำตำแหน่ง ๒๐,๐๐๐ บาท (๔) ผู้ช่วยประธาน กก.กศ. เงินประจำตำแหน่ง ปส. ๑๔,๕๐๐ บาท (๕) เลขานุการประธาน กก.กศ.ปส. เงินประจำตำแหน่ง ๑๐,๐๐๐ บาท (๖) รองประธานเขต กศ.ปส. เงินประจำตำแหน่ง ๑๐,๐๐๐ บาท (๗) เลขานุการประธานเขต กศ.ปส. เงินประจำตำแหน่ง ๑๐,๐๐๐ บาท (๘) ผอ.สำนักอำนวยการ เงินเดือน ๓๒,๘๕๐ บาท เงินประจำตำแหน่ง ๑๐,๐๐๐ บาท (๙) ผู้จัดการ ร.ร.ปส. เงินเดือน ๓๒,๘๕๐ บาท เงินประจำตำแหน่ง ๑๐,๐๐๐ บาท (๑๐) ผอ.กอง เงินเดือน ๒๖,๖๖๐ บาท เงินประจำตำแหน่ง ๕,๖๐๐ บาท (๑๑) ผอ. ร.ร.ปส. เงินเดือน ๒๖,๖๖๐ บาท เงินประจำตำแหน่ง ๕,๖๐๐ บาท (๑๒) รอง ผอ. ร.ร.ปส. เงินเดือน ๒๖,๖๖๐ บาท เงินประจำตำแหน่ง ๕,๖๐๐ บาท (๑๓) ผอ.กลุ่ม เงินเดือน ๒๒,๑๔๐ บาท เงินประจำตำแหน่ง ๓,๕๐๐ บาท (๑๔) ครู ร.ร.ปส. เงินเดือน ๑๕,๔๔๐ บาท (๑๔) นักวิชาการศาสนา เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท (๑๕) เจ้าพนักงานการศาสนา เงินเดือน ๑๑,๒๐๐ บาท ##ก่อนนำเสนอที่ประชุม กศป. พิจารณาต่อไป (วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
1 - 2 - 3 - 4 - 5