www.debsecond.org

www.debsecond.org

เมนู

หน้าแรก

18 Oct 2023
ภาพวันประวัติศาสตร์การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดย พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ถวายเช็คเงินสดให้แก่ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑ - ๑๔ เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนที่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน ตามตำแหน่งของกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบ ในกลุ่มที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน ๒,๘๔๔ อัตรา โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้ปฏิบัติงานสอน จำนวน ๑,๖๓๗ อัตรา และประเภทผู้สนับสนุนการศึกษา จำนวน ๑,๒๐๗ อัตรา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๖๗,๓๔๑,๐๐๐ บาท (หกสิบเจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) มอบให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ จำนวน ๔๐๒ โรง

ภาพวันประวัติศาสตร์การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดย พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ถวายเช็คเงินสดให้แก่ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑ - ๑๔ เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนที่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน ตามตำแหน่งของกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบ ในกลุ่มที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน ๒,๘๔๔ อัตรา โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้ปฏิบัติงานสอน จำนวน ๑,๖๓๗ อัตรา และประเภทผู้สนับสนุนการศึกษา จำนวน ๑,๒๐๗ อัตรา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๖๗,๓๔๑,๐๐๐ บาท (หกสิบเจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) มอบให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ จำนวน ๔๐๒ โรง

ชื่อของคุณ :
ความคิดเห็น :
18 Oct 2023
วันประวัติศาสตร์การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดย พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ในส่วนงานสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันพุธ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่ ๒) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนที่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน ตามตำแหน่งของกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบ ในกลุ่มที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน ๒,๘๔๔ อัตรา โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้ปฏิบัติงานสอน จำนวน ๑,๖๓๗ อัตรา และประเภทผู้สนับสนุนการศึกษา จำนวน ๑,๒๐๗ อัตรา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๖๗,๓๔๑,๐๐๐ บาท (หกสิบเจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

วันประวัติศาสตร์การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดย พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ในส่วนงานสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันพุธ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่ ๒) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนที่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน ตามตำแหน่งของกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบ ในกลุ่มที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน ๒,๘๔๔ อัตรา โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้ปฏิบัติงานสอน จำนวน ๑,๖๓๗ อัตรา และประเภทผู้สนับสนุนการศึกษา จำนวน ๑,๒๐๗ อัตรา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๖๗,๓๔๑,๐๐๐ บาท (หกสิบเจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ชื่อของคุณ :
ความคิดเห็น :
1 Oct 2023
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

อาลัย ศาสตราจารย์ ดร วิจิตร ศรีสอ้าน

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมศ. 

อดีตประธานคณะอนุกรรมการติดตามการนำผลประเมินไปใช้ 

.

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของปูชนียบุคคลต้นแบบนักการศึกษา และผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการประเมินคุณภาพการศึกษาไทย

.

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2, สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

26 Sep 2023

ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อ จศป.

นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน

นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน

26 กันยายน 2566 ประชุมคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.)

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่ เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) จำนวน 3,320 อัตรา จำนวน 346,726,400 บาท ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณ แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบ วงเงิน 346,726,400 บาท เพื่ออุดหนุนสมทบค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 แก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) แผนกสามัญศึกษา จำนวน 3,320 อัตรา ตามข้อมูลยืนยันตัวบุคคลพร้อมรับรองความถูกต้อง เพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน (สามเณร) ปีการศึกษา 2566 จำนวน 32,736 รูป จำแนกเป็นผู้ปฏิบัติงานสอนวิชาสามัญ ตามประกาศ คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยขนาดโรงเรียนและกรอบอัตรากำลังพนักงานศาสนการ ด้านการศึกษา พ.ศ. 2555 ในอัตราส่วนจำนวนครู 1 อัตรา ต่อนักเรียน (สามเณร) 20 รูป จำนวน 1,637 อัตรา ผู้ปฏิบัติงานสอนวิชาบาลี ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่จัดการเรียนการสอน จำนวน 402 อัตรา และผู้สนับสนุนการสอนตามโครงสร้างสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่มีคนครอง จำนวน 1,207 อัตรา รวมถึงเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ที่พ้นตำแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 จำนวน 74 อัตรา โดยเบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุน และขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขอทำความตกลงกับ สำนักงบประมาณต่อไป

12 Aug 2023
ขอถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายวัชรเดช คำลือ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ชื่อของคุณ :
ความคิดเห็น :
28 Jul 2023

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์

นายวัชรเดช คำลือ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ชื่อของคุณ :
ความคิดเห็น :

ศึกษาวิถีปฏิบัติแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ "สังฆศาลา" วัดห้วยยอด จ.ตรัง

สังฆศาลา วัดห้วยยอด จ.ตรัง

สังฆศาลา วัดห้วยยอด จ.ตรัง

พระสมุห์กฤษฎา ขนฺติกโร เจ้าอาวาสวัดห้วยยอด ผู้ก่อตั้งกองทุนชายผ้าเหลือง ศูนย์ฟักฟื้นสังฆศาลา วัดห้วยยอด จ.ตรัง ได้เป็นวิทยากรพิเศษ ภาคีเครือข่าย ร่วมสนับสนุนกับโรงพยาบาลห้วยยอด เพื่อฟักฟื้นพระภิกษุผู้อาพาธ และดูแลผู้สูงอายุ โดยคณะศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธ ร่วมศึกษาเรียนรู้วิถีปฏิบัติ ด้วยความยินดียิ่ง

การพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธ

การพัฒนาศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธ

การพัฒนาศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธ

เสวนาวงกลม สรุปข้อพบเห็นจากการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไก ศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธประจำภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธ ในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรสงฆ์ และชุมชน สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธในการจัดทำฐานข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลไกศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจัดการความรู้และขยายผล ในการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชน ในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน นั้น ในการนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธ ในการพัฒนา และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ เพื่อเสริมสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชนในระดับพื้นที่ ประจำภาคใต้ กำหนดตัวแทนเข้าร่วมประจำศูนย์ฯ ไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ ในการพัฒนา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 โดยบุคลากรเข้าประชุม เชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมราชาวดี ณ ภูผายอดรีสอร์ท 190 ถนนเพชรเกษม ตำบลปากคม ตำบลห้วยยอด จังหวัดตรังโ ดยพื้นที่ภาคใต้ นำโดยวิทยากร พระมหาประยูร โชติโร ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต ,ผศ.ดร.มาฆวินทร์ ปริสุตตฺโม รองอธิการบดี มมร., พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์, ผศ.ดร.ปฏืธรรม สำเนียง, พระเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทุกรูปท่าน ทุกพื้นที่ศูนย์ประสานงานสุขภาพวิถีพุทธ  กัลยาณมิตรทุกหน่วยงาน

ประชุมศนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธ ภาคใต้

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธประจำภาคใต้ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชน สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธในการจัดทำฐานข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลไกศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจัดการความรู้และขยายผลในการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชนในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน นั้น ในการนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธในการพัฒนา และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ เพื่อเสริมสุขภาวะองค์กรสงฆ์และชุมชนในระดับพื้นที่ ประจำภาคใต้ กำหนดตัวแทนเข้าร่วมประจำศูนย์ฯ ไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ ในการพัฒนา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 โดยบุคลากรเข้าประชุม เชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมราชาวดี ณ ภูผายอดรีสอร์ท 190 ถนนเพชรเกษม ตำบลปากคม ตำบลห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประชุมศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธ ภาคใต้

ประชุมศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธ ภาคใต้

เลื่อนสมณศักดิ์ พระเทพวชิรปฏิภาณ

พระเทพวชิรปฏิภาณ

พระเทพวชิรปฏิภาณ

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 ขอถวายความเคารพ ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระราชวิจิตรปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร วัดราชบูรณะ พระอารามหลวง ผู้จัดการโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวชิรปฎิภาณ โดยจัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 ณ วัดราชบูรณะ พระอารามหลวง

พระเทพปวรเวที รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ส่วนกลาง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลการติดตามปฏิบัติงานในหน้าที่ของปริยัตินิเทศก์ 5 หน โดย...พระธรรมวิสุทธาจารย์ รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ คณะธรรมทูต, พระธรรมวชิรเมธี รศ.ดร. รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ หนกลาง, พระเทพวิสุทธิคุณ,ดร  รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ หนตะวันออก, พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศ หนเหนือ, พระราชวรเวที,ดร. รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ หนใต้, ดำเนินรายการโดย พระเทพปวรเวที รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ส่วนกลาง ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันที่ 15 กรกฎาคม 2566

พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง

บรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการคุณภาพทางการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี โดยพระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง และกรรมการมหาเถรสมาคม และ การตอบสนองยุทธศาสตร์ว่าด้วยยกระดับการประกันคุณภาพทางการศึกษา โดย ดร อินทพร จันทร์เอี่ยม รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการประชุมโครงการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ณ ประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

หน้า:1 - 2 - 3
การตั้งค่าคุกกี้
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)