sd main logo

Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

เมนู

หน้าแรก

15. การนิเทศงานประกันคุณภาพโรงเรียนพระปริยัคธรรมวัดมะนาวหวาน

การนิเทศงานประะกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โดย..พระเดชพระคุณ พระราชสิริธรรมมงคล ผู้จัดการ, พระมหาสมศักดิ์ ปรมาภินนฺที ผํูอำนวยการ และครู-บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรีนง (20 พฤศจิกายน 2562 ภาคเช้า)

14. การนิเทศงานประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม

การนิเทศงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยพระครูธีรธรรมพิมล ผู้อำนวยการ และครู-บุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง (18 พฤศจิกายน 2562 ภาคบ่าย) และร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย ท่านผู้อำนวยการคุณัญพงษ์ ทหารไทย และคณะ
18 Nov 2019

13. การนิเทศงานประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม

การนิเทศงานประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม วัดวิภาวดีกาญจนา ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยพระครูธีรธรรมานุยุต ผู้อำนวยการ และครู-บุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง (18 พฤศจิกายน 2562 ภาคเช้า) และร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย ท่านผู้อำนวยการคุณัญพงษ์ ทหารไทย และคณะ
17 Nov 2019

รางวัลบุคคลต้นแบบ

พระครูสิริวินัยบรรหาร  ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2  ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมดีเด่น รางวัลเกียรติคุณนานาชาติ Maha Nana Aword 2019 จากสมาพันธ์สื่อสร้างสรรค์ (ส.ส.ส.)
17 Nov 2019
พระครูสิริวินัยบรรหาร : รางวัลบุคคลต้นแบบ
16 Nov 2019
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม 2 ครั้งที่ 10/2562
14 Nov 2019

12. การนิเทศงานประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัญญาทีปวิทยานุสรณ์

การนิเทศงานประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ วัดบางขยาราม ต.บางชนะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยพระมหาสัญญา ธีรสญญาโม ผู้อำนวยการ พระอธิการภูวนาท จารูธมฺโม รองผู้อำนวยการ และครู-บุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง (14 พฤศจิกายน 2562 ภาคบ่าย)
14 Nov 2019

11. การนิเทศงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระบรมธาตุไชยาวิทยา

การนิเทศงานประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระบรมธาตุไชยาวิทยา วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยพระครูพิทักษ์เจติยานุกูล ผู้อำนวยการ และครู-บุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง (14 พฤศจิกายน 2562 ภาคเช้า)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7