Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

เมนู

หน้าแรก

การเสวนาในโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... (ครั้งที่ 3)

โครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....(ครั้งที่ 3) (เสวนา 4 ภูมิภาค) วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมราวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จัดโดย  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

ชื่อของคุณ :
ความคิดเห็น :

การพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ และพัฒนาขีดความสามารถพระสงฆ์เข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ประจำภาคใต้ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดการอบรม เวลา 09.00 น. โดย พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 เป็นประธานเปิด, นายธงชัย สิทธิยุโณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี ถวายสักการะ, พระครูพรหมเขตคณารักษ์,ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ถวายรายงาน, พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มจร. บรรยายพิเศษ, นำกระบวนการวิทยากร โดย พระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร และวิทยากร ประกอบด้วย  นายธงชัย สิทธิยุโณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี, คุณสิรินนา เพชรรัตน์ ผู้จัดการหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นๆ มาตรา 50 (5) และศูนย์ประสานงานภาคประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี,  คุณชญานิน เอกสุภาพ ผู้รับผิดชอบงานกองทุน (กปท.) สปสช. เขตพื้นที่ หรือแทน   และ พระมหาบวร ปวรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ ได้กล่าวความสำคัญของกองทุนหลักประกันสุขภาพ และปิดการอบรม เวลา 16.00 น. โดย  พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก สามัญศึกษา รุ่นที่ 4 (กลุ่มที่ 1,2,3,4,12,13 และ14) จัดโดยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 ระหว่างวันที่ 11-13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ณโรงแรมเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟรีสอร์ท ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยพระราชวัชราภรณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 ประธานฝ่ายบรรพชิต โดยท่านประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดฝ่ายฆราวาส และ ท่านสิทธา มูลหงษ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ท่านวรวิทย์ ทองไทรนันท์ ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา และผํ้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ตลอดผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกรูป/ท่าน
1 - 2 - 3 - 4