www debsecond org

www debsecond org

เมนู

สถานศึกษา

วัดสระเรียง
วัดสระเรียง

 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง

        โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ตั้งอยู่ที่ วัดสระเรียง เลขที่ ๕๗๒ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดสระเรียง มีเนื้อที่ทั้งหมด ๓ ไร่ ๒ งาน ๖๙ ตารางวา ใช้ตั้งเป็นโรงเรียน ๑ ไร่เท่านั้น ก่อนที่จะมีการจัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง วัดสระเรียงได้ดำเนินการเรียนการสอนแผนกนักธรรม แผนกบาลี มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๔

        ต่อมาพระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์,ดร. (สังคม แชเชือน) รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ด้วยแนวคิดที่ต้องการจะพัฒนาเยาวชนในชนบท ที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ดังที่ท่านกล่าวไว้ในวารสารอาทิตย์รายสัปดาห์ (๒๕๔๔,หน้า ๕๒-๕๓) ว่า “เพื่อตอบแทนบุญคุณพระศาสนา และช่วยเหลือเด็กที่อยากเรียนแล้วไม่ได้เรียน จึงไปสำรวจตามโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ครูทุกคนทุกโรงเรียน ตอบเป็นเสียงเดียวกัน มี และมากด้วย ... ท่านจึงมีความคิดว่า ถ้าครั้งนั้นพระศาสนาไม่ให้โอกาสอาตมาคงไม่มีวันนี้ แล้วเด็กที่ขาดโอกาสเช่นกัน” อนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ หลังจากพระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์,ดร.(สังคม แชเชือน) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเดลฮี ประเทศอินเดีย ท่านจึงได้เริ่มงานด้านการศึกษา สร้างโอกาสให้กับเยาวชน ทันที ด้วยการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง 

        ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา ท่านได้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดสระเรียง ขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ ตามหนังสือวัดสระรียง เลขที่ ๔๗/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๗ และได้เปิดเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ เป็นต้นมา โดยมี พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์,ดร.(สังคม แชเชือน) เป็นผู้จัดการโรงเรียน และพระมหาภากร ฐิตธมฺโม เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (รก.) เป็นครูใหญ่รูปแรก 

          อนึ่ง ขณะนั้น สภาการศึกษาสงฆ์ได้พิจารณาออกใบอนุญาตให้ ตามหนังสือเลขที่ ศธ.๖๔๐๔/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๗ และใบอนุญาตเลขที่ ๕๓/๒๕๓๗ โดยมีคณะกรรมการผู้ดำเนินการจัดตั้ง ดังนี้

        ๑) พระมหาภากร ฐิตธมฺโม (ปัจจุบัน พระเทพสิริโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช) 

        ๒) พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์,ดร.(สังคม แชเชือน) 

        ๓) พระประหยัด วุธปญฺโญ (สุวรรณชาตรี)

        ๔) พระมหาชำนาญ ภูริปญฺโญ (บุญทอง)

        ๕) พระสุภักษ์ สุภทฺโท (บุรินทโกษ) 

        ๖) พระมหาพะยอม สุเมธี (ปิดชิด ) 

        ๗) พระบรรจบ ชวโน (ศรีขาว) 

        ๘) พระเจริญ วรปญฺโญ (บุษบงกรด) 

        ๙) พระมหาสมชัย สมชโย (แขกไทย) 

        ๑๐) พระแคล้ว โชติปญฺโญ (ปัจจุบัน พระครูพรหมเขตคณารักษ์,ดร.(ชัยสิทธิ์ เรืองรอด) ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติ-ธรรมสามัญวัดสระเรียง) 

        ๑๑) พระมหาโสภณ บัวจันทร์ 

        ๑๒) นายวิไล ศรีประไพ 

        ๑๓) นายนัด จันทร์ช่วง 

        ๑๔) นายประทีป ชุมพงศ์ 

        ๑๕) นายสำราญ จันทร์เมือง 

        ๑๖) นายธรรมนูญ ธรฤทธิ์ 

        การจัดการเรียนการสอนในขณะนั้น ได้ใช้อาคารเนื่องแจ้ง มาชาตรี เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ด้วยจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี จนอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น 

        ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ สมัยพระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์,ดร.(สังคม แชเชือน) เป็นผู้จัดการโรงเรียน และพระมหาภากร ฐิตธมฺโม เป็นครูใหญ่ ได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ เป็น “โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง” 

        ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน ๕ ชั้น จนแล้วเสร็จภายในปีเดียว (อาคารในปัจจุบัน) จากแนวคิดการก่อตั้งโรงเรียน กล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาคนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๙ ที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนารับนโยบายของรัฐที่กำลังดำเนินการขยายโอกาสทางการศึกษาให้มาก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดตั้งโรงเรียนดังกล่าว จึงกำหนดปรัชญาของโรงเรียนว่า ปญฺา นรานํ รตนํ : ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน โดยเชื่อว่าการศึกษานำมาซึ่งปัญญาส่งเสริมให้บุคคลคิดดี พูดดี ทำดีในที่สุด 

        ปัจจุบัน โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง มีพระครูพรหมเขตคณารักษ์,ดร.(ชัยสิทธิ์ เรืองรอด) เจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก/เจ้าคณะอำเภอพระพรหม เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒3 รูป/คน และมีนักเรียน จำนวน ๒๑๘ รูป 

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน ตั้งอยู่ที่ วัดมะนาวหวาน (พระอารามหลวง) เลขที่ 126 หมู่ที่ 4 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250 โทรศัพท์ 0-7575-5590

ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2534

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปรัชญา/ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และวิสัยทัศน์สถานศึกษา

คำขวัญ : "ปญฺญาโลกสมึ ปชฺโชโต" ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

ปรัชญา/ปณิธาน : สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Wisdom for Change)

อัตลักษณ์ของผู้เรียน : คาระวะนอบน้อม งามพร้อมการนุ่งหุ่ม

เอกลักษณ์/จุดเน้น :    อ่านออกเขียนได้    คิดคำนวณ    คิดวิเคราะ์ คิดสร้างสรรค์    ความกตัญญูกตเวที    ความรับผิดชอบ

วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามด้านศาสนทายาท ที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมผลักดันให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน

พันธกิจ :

1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นกระบวนการคิดของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม

3. จัดสภาพบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนที่เน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

4. พัฒนาเครือข่าย ชุมชน สังคม และองค์กรส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

5.พัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

เป้าหมาย

1. นักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้และทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร

2. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแสวงหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ

4. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียน

5. นักเรียนรักการเรียนรู้ และมีความใฝ่ในการแสวงหาความรู้

6. โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

7. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบูรณาการการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

8. การบริหารงานเป็นระบบ โดยใช้การระดมความคิดและนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา

8. ผู้ปกครองและชุมชนมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียน

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

4. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม

5. สนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6. พัฒนาระบการบริหารทรัพยากรและงบประมาณให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ