www.debsecond.org

www.debsecond.org

เมนู

สถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

โครงสร้างสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

โครงสร้างสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สถานศึกษา

 • 03028001 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน (7080040203)
 • 03028002 โรงเรียนพระบรมธาตพิทักษ์วิทยา (7080010204)
 • 03028003 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง (7080010205
 • 03028004 โรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ (7080110206)
 • 03028005 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม (7080100207)
 • 03028101 โรงเรียนวัดแก้วโกรวาราม (7081010201)
 • 03028401 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ (7084010201)
 • 03028402 โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม (7084010202)
 • 03028403 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยาวิทยา (7084060203)
 • 03028404 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม (7084120204
 • 03028501 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตโปทาราม (7085010201)
 • 03028601 โรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย (7086040201
 • 03029001 โรงเรียนพุทธวิทยา (7090020201)
 • 03029002 โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม (7090010202)
 • 03029003 โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา (7090010203)
 • 03029004 โรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา (7090080204)
 • 03029005 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว (7090010205)
 • 03029101 โรงเรียนธรรมจักรวิทยา (7091010201)
 • 03029201 โรงเรียนสิทธิธรรม (7092010201)
 • 03029301 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพัทลุงวัดจรณาราม (7093030201)
 • 03029501 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเมืองยะลา (7095010201)
หน้าที่และอำนาจของสถานศึกษา

หน้าที่และอำนาจของสถานศึกษา

อำนาจและหน้าที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

อำนาจและหน้าที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

อำนาจและหน้าที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

อำนาจและหน้าที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

อำนาจและหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ

อำนาจและหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
 • การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
 • การวางแผนการบริหารการศึกษา
 • งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนกการจัดการศึกษา
 • การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
 • การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • การดำเนินงานธุรการ
 • การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
 • การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
 • การรับนักเรียน
 • การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งสถานศึกษาพระปริยัติธรรม ขยายชั้นเรียน เปิดห้องเรียนสาขา ยุบ ยุบรวม ย้ายที่ตั้ง เปลี่ยนชื่อ หยุดดำเนินการชั่วคราว หรือเลิกดำเนินการ
 • การประสานงานจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
 • การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 • การทัศนศึกษา
 • งานกิจการนักเรียน
 • การประชาสัมพันธ์
 • งานการศึกษา
 • การส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
 • งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
 • การรายงานผลการปฏิบัติงาน
 • การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
 • แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

 • การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอจัดตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
 • การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด
 • การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 • การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 • การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
 • การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
 • การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากประมาณ
 • การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
 • การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
 • การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 • การวางแผนพัสดุ
 • การกำหนดรูปแบบรายการหรือคนลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
 • การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ
 • การจัดหาพัสดุการควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ
 • การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การเบิกเงินจากคลัง การรับเงินการเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
 • การนำเงินส่งคลัง
 • การจัดทำบัญชีการเงิน
 • การจัดทำรายงานทางการขึ้นและงบการเงิน
 • การจะทำหรือจะหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียนและรายงาน
 • อื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

 • การดำเนินการวางแผนอัตรากำลัง
 • การจัดสรรอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 • การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น
 • การย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
 • การลาทุกประเภท
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
 • การสั่งพักการสั่งให้พ้นจากครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ก่อน
 • การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
 • การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
 • การออกจากครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ
 • การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
 • การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • การส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
 • การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานวิชาการ

 • การดำเนินการพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
 • การวางแผนงานด้านวิชาการ
 • การจัดการเรียนการสอน
 • การพัฒนาหลักสูตร
 • การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
 • การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
 • การนิเทศการศึกษา
 • การแนะแนว
 • การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
 • การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
 • การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการศึกษาพระปริยัติธรรมและองค์กรอื่น
 • การส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
 • การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
 • การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน การพัฒนา และสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


งานทะเบียนและวัดผล

  ขอบข่ายงานทะเบียน

 1. งานรับนักเรียนใหม่ การมอบตัว / การตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารมอบตัว
 2. งานทะเบียนประวัติของนักเรียน
 3. งานจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน
 4. งานสถิติข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนและจำนวนนักเรียน
 5. งานออกเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนที่จบการศึกษาแล้วและที่กำลังศึกษา
 6. งานเก็บเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมด
 7. งานตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่หน่วยงานอื่นประสานมา
 8. จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และลำดับผลการเรียน (Pr) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 9. จัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
 10. ตรวจสอบโปรแกรมการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่ย้ายเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา
 11. ประสานการประเมินผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
 12. งานสถิติข้อมูลงานทะเบียน
 13. ภาระงานเฉพาะกิจที่โรงเรียนมอบหมาย


ขอบข่ายงานวัดผล

 1. งานการดูแลและตรวจสอบการวัดผลและประเมินผลรายวิชาต่างๆ
 2. งานการวัดผลระหว่างภาค และปลายภาค
 3. งานลงทะเบียนการสอบซ่อม
 4. งานการลงทะเบียนเรียนซ้ำ
 5. งานตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักเรียน
 6. งานตรวจสอบและติดตามการมาเรียนของนักเรียน
 7. งานลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักเรียน
 8. งานบันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน
 9. งานสถิติข้อมูลผลการเรียนงานวัดผล
 10. งานผลิตข้อสอบวัดผลและประเมินผล
 11. ภาระงานเฉพาะกิจที่โรงเรียนมอบหมาย  
การตั้งค่าคุกกี้
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)