www.debsecond.org

www.debsecond.org

เมนู

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2

โครงสร้างสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

โครงสร้างสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

กองอำนวยการ

 • กลุ่มงานอำนวยการ มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับ งานบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานเอกสาร งานสารบรรณ การรับ การส่ง การจัดเก็บ การค้นหา การร่าง และการตอบโต้หนังสือ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรัฐพิธี ราชพิธี ศาสนพิธี งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ ระบบการควบคุมภายใน และพัฒนาองคกรประชาสัมพนธ์ เผยแผ่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสำนกเขต ดำเนินการเลือกตั้ง และสรรหากรรมการ และอนุกรรมการประสาน ส่งเสรมการจัดสวัสดิการ และสวัสดิภาพ อื่นทีไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของงานใด และปฏบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มงานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการจัดระบบ การบริหารทรัพยากรบุคคล กำหนดอัตราบุคลากร การกำหนดคุณสมบัติบุคลากร การสรรหา สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง หรือขั้นเงินเดือน งานพัฒนาบุคลากร งานสวัสดิการบุคลากร งานทะเบียนประวัติ และฐานข้อมูลบุคลากร และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่และอำนาจ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง การฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ การปฏิบัติงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ ปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับการลา ศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือต่างประเทศ ศึกษาวิเคราะห์วิจัย และส่งเสริมระบบเครือข่ายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ  มีหน้าที่และอำนาจ ในการดำเนินการปฏิบัติงานการเงินและควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีิ และแผนปฏิบัติการของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม จัดเก็บ รักษาเงินตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ ดำเนินการธุรกรรมทางการเงิน เกี่ยวกับบัญชีฝากธนาคารทุกประเภท ปฏิบัติงานบัญชี จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำงบการเงิน ให้สอดคล้องกับงบการเงินของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม ปฏิบัติงานพัสดุ จัดระบบงานพัสดุและจัดหา การจัดซื้อ การจัดจ้าง การควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซม เก็บรักษา เบิกจ่ายพัสดุและจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ จัดหาโปรแกรมเพื่อเป็นเครื่องมือบริหารงาน เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และพัสดุ ปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดการบริการ และสวัสดิการทั่วไปของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มงานนิติการ มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการปฏิบัติงานกฎหมาย และคดีความ งานนิติกรรมและสัญญา งานวินัย และอุทธรณ์ ร้องทุกข์วิเคราะห์ข้อบังคับ ระเบียบ กฏ คำสั่ง ประกาศ และเกณฑ์เกี่ยวกับ การบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม การจัดทำแก้ไข และปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ กฏ คำสั่ง ประกาศ และเกณฑ์ต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อประสิทธิภาพการบริหารงาน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการวิเคราะห์ วางแผน และออกแบบ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน แก้ไขปรับปรุงระบบงานเดิมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดูแลจัดทำคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ จัดสร้าง และปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผล จัดเตรียมรูปแบบเอกสารต่าง ๆ อันเป็นหลักฐานของแบบทดสอบวัดผลที่เป็นปัจจุบัน ดูแลระบบการตรวจข้อสอบ การกรอกคะแนน การตรวจข้อมูล และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มงานสื่อและนวัตกรรมการศึกษา มีหน้าที่และอำนาจ ในการดำเนินการวิเคราะห์รูปแบบ และนวัตกรรมในการจัดการศึกษา แสวงหาความร่วมมือหรือทุนเพื่อการพัฒนารูปแบบ และนวัตกรรมในการจัดการศึกษา ดำเนินการนำร่องเพื่อให้สามารถนำรูปแบบ และนวัตกรรมในการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ ติดตาม และประเมินผล เกี่ยวกับการนำรูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาไปปฏิบัติ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา

 • กลุ่มงานนโยบายและแผนการจัดการศึกษา มีหน้าที่และอำนาจ ในการวิเคราะห์จัดทำนโยบายิ และแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม และแผนพัฒนาสถานศึกษาพระปริยัติธรรม ปฏิบัติงานวิเคราะห์ และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ  จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงบประมาณ เพื่อเสนอรายงานไปยังสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มงานติดตามและประเมินผล มีหน้าที่และอำนาจในการวิเคราะห์ และวางระบบติดตามประเมินผลแผนงานหรือโครงการ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมงานวิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามนโยบาย และแผนงาน กำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการทั้งในส่วนของ สำนักเขตและสถานศึกษาพระปริยัติธรรม และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กองประเมินผลการจัดการศึกษา

 • กลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการ เกี่ยวกับการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพระปริยัติธรรม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรู้ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัด และประเมินผลการจัดการศึกษา ส่งเสริม ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพระปริยติธรรม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มงานทะเบียนและสถิติ มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียน ฐานข้อมูลผลการเรียน ฐานข้อมูลคุณลักษณะพิเศษ ให้บริการออกเอกสารต่าง ๆ และเก็บรักษาหลักฐาน ผลการศึกษา และติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านการบริการออกเอกสารต่าง ๆ จัดรวบรวมข้อมูลสถิตินักเรียน เพื่อแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดรวบรวมข้อมูลสถานศึกษาพระปริยัติธรรม จัดทำทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน จัดทำรูปแบบเอกสารและแบบคำร้องต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในงานทะเบียน ดำเนินการเกี่ยวกับการรับคำร้อง การขอแก้ไขหลักฐาน เช่น ชื่อ นามสกุล หรืออื่น ๆ ให้ถูกต้องตรงตามหลักฐานความเป็นจริง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา

 • กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินเกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา งานสนองงานตามโครงการพระราชดำริฯ ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาแผนกบาลี การศึกษาแผนกธรรม ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา ส่งเสริมงานการแนะแนวการศึกษา ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ หลักปฏิบัติพระคิลานุปัฏฐาก การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับพระสงฆ์ และงานอนามัยของสถานศึกษาพระปริยัติธรรม ส่งเสริมข้อปฏิบัติกิจของสงฆ์ กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมสมณสารูป กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และกิจการนักเรียนอื่น ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ส่งเสริมป้องกันแก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาพระปริยัติธรรม ให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มงานพัฒนาการศึกษาเชิงรุก มีหน้าที่และอำนาจในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ การประเมินผลการจัดการเรียนรู้การสะท้อนคิดการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ใหม่ การส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศติดตาม ในการนำหลักการรูปแบบ และลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ไปใช้จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
การตั้งค่าคุกกี้
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)