www debsecond org

www debsecond org

เมนู

สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

กองบริหารงานกลาง

 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ
 • กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
 • กลุ่มงานกิจการพิเศษ
 • กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานงาน

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 • กลุ่มงานสื่อสารองค์การและประชาสัมพันธ์
 • กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรม
 • กลุ่มงานพัฒนาการศึกษาเชิงรุก

กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา

 • กลุ่มงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ
 • กลุ่มงานติดตามและประเมินผล

กองนิติการ

 • กลุ่มงานนิติการ
 • กลุ่มงานวินัย

กองบริหารทะเบียนและวัดผล

 • กลุ่มงานวัดผลประเมินผล
 • กลุ่มงานทะเบียนและสถิติ

กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 • กลุ่มงานวิชาการ
 • กลุ่มงานวิทยบริการ
 • กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา
 • กลุ่มงานกิจการนักเรียน