www.debsecond.org

www.debsecond.org

เมนู

สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

คณะกรรมการผู้บริหาร สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

คณะกรรมการผู้บริหาร สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ผู้บริหารสำนักงานการศึกษา สศปส.

ผู้บริหารสำนักงานการศึกษา สศปส.

โครงสร้างสำนักอำนวยการ สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

โครงสร้างสำนักอำนวยการ สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

กองบริหารงานกลาง

 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ
 • กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
 • กลุ่มงานกิจการพิเศษ
 • กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานงาน

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 • กลุ่มงานสื่อสารองค์การและประชาสัมพันธ์
 • กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรม
 • กลุ่มงานพัฒนาการศึกษาเชิงรุก

กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา

 • กลุ่มงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ
 • กลุ่มงานติดตามและประเมินผล

กองนิติการ

 • กลุ่มงานนิติการ
 • กลุ่มงานวินัย

กองบริหารทะเบียนและวัดผล

 • กลุ่มงานวัดผลประเมินผล
 • กลุ่มงานทะเบียนและสถิติ

กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 • กลุ่มงานวิชาการ
 • กลุ่มงานวิทยบริการ
 • กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา
 • กลุ่มงานกิจการนักเรียน
สำนักอำนวยการ

สำนักอำนวยการ

กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา

กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา

กองนิติการ

กองนิติการ

กองบริหารทะเบียนและสถิติ

กองบริหารทะเบียนและสถิติ

กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เขต ๑-๑๔

ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เขต ๑-๑๔

การตั้งค่าคุกกี้
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)