Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

เมนู

โครงการกิจกรรมประชุมอบรมสัมมนา

หน้าแรก

24 May 2021

ประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากร สศป.ปส.เขต 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขต 2 (ภาคใต้) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม จศป.สศป.ปส.2 ผ่านออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams โดย พระครูสิริวินัยบรรหาร รักษาการประธานเขตการศึกษพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 58 รูป/คน

เจ้าภาพงานศพ พระมหาสุริยา โอภาโส

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 และโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ ภาคใต้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมถวายความอาลัย พระมหาสุริยา โอภาโส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา ณ วัดโรงวาส อ.เมือง จ.สงขลา

พัฒนาศักยภาพนักวิชาการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการศาสนาศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การอบรม B-NET&ONET

การอบรมก่อนสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET&B-NET ประจำปีการศึกษา 2562