Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

เมนู

โครงการกิจกรรมประชุมอบรมสัมมนา

หน้าแรก

21 Nov 2021

ความคืบหน้า จศป.

ความคืบหน้า จศป. นายศิลป์บวร แก้วงาม รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า คณะทำงานกระบวนการกลั่นกรอง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม มาตรา 12 (7) กรณีการของบประมาณ ผ่านร่างบุคลากรจากสำนักงบประมาณ ต้องผ่านการเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ดังนั้น ต้องปฏิบัติดังนี้
1. จำนวนบุคลากรครบถูกต้อง ยื่นเสนอไปกระทรวงการคลัง ตามคำแนะนำของสำนักงบประมาณ
2. ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมรวมเสนอกระทรวงการคลังเพื่อความเห็นชอบ
3. รวมรวมแผนงานโครงการฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นเสนอในปีงบประมาณต่อไปด้วย
สำเร็จเป้าหมายอย่างแน่แท้
จึงนมัสการ/เรียนมาด้วยความนับถือ

เจ้าภาพงานศพ พระมหาสุริยา โอภาโส

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 และโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ ภาคใต้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมถวายความอาลัย พระมหาสุริยา โอภาโส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา ณ วัดโรงวาส อ.เมือง จ.สงขลา

พัฒนาศักยภาพนักวิชาการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการศาสนาศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การอบรม B-NET&ONET

การอบรมก่อนสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET&B-NET ประจำปีการศึกษา 2562