Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

เมนู

โครงการกิจกรรมประชุมอบรมสัมมนา

หน้าแรก

12 Sep 2021

เร่งรัด ติดตาม ความคืบหน้า จศป.

สรุปผลการเร่งรัด ติดตาม ความคืบหน้า การบรรจุแต่งตั้ง จศป.(เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม)
โดย....รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล อ่านจดหมายเปิดผนึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเร่งรัด ติดตาม ความคืบหน้า การบรรจุแต่งตั้ง จศป. (เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม) ตามบทเฉพากาล ข้อ 58 แห่งข้อบังคับ กศป. ว่าด้วย กบป. พ.ศ.2563 และการอนุมัติเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามมาตรา 12 (7) แห่ง พ.ร.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562
ท่าน รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ให้ข้อคิดเห็นในส่วนกฎหมายตาม พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2564 เท่านั้น
1. คณะกรรมการต้องออกกฎหมายอนุบัญญัติประกอบให้ครบทุกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ (มาตรา 12) ตามหลักเกณฑ์ที่ให้วัดมีสิทธิจัดตั้งสถานศึกษาพระปริยัติธรรมได้ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกำหนด เช่น
a. การอนุมัติการใช้หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
b. การกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา 18 เกี่ยวกับกำหนดตำแหน่ง อัตรากำลัง เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เป็นต้น
c. ออกข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศ เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานศึกษา
d. ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งบัญชีและจำหน่ายทรัพย์จากบัญชีเป็นสูญ
2. ส่วนที่กรรมการตามมาตรา 12 ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ แล้วนั้น เช่น
a. ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยโครงสร้างบริหารงานและจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและสถานศึกษาพระปริยัติธรรมพ.ศ.2563
b. ประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ฉบับที่ 1) เรื่อง หน้าที่และอำนาจของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
c. ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2563
3. ส่วนคณะกรรมาธิการ จะรับเรื่องการเร่งรัด ติดตามกฎหมายอนุบัญญัติ ตาม พ.ร.บ. เพื่อบรรจุเข้าสู่ตำแหน่งให้ทันเดือนตุลาคม นี้
4. การบรรจุแต่งตั้ง จศป. นั้น ทางคณะสงฆ์ได้ติดตามให้อยู่แล้ว และเรื่องนี้กำลังเข้าสู่การพิจารณา แล้วด้วย
5. วันพฤหัสบดี ทางคณะกรรมาธิการประชุม หลังจากประชุมเสร็จ ขอให้นักวิชาการ (ปรัชญาวิชญ์) โทรหา รศ.ดร.รงค์ เพื่อติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง
6. ประสานงานทางเลขานุการแล้ว แจ้งว่าในส่วนรัฐบาลจะไม่มีปัญหาการให้งบประมาณ เพียงดำเนินการข้อกฎหมายอนุบัญญัติให้ครบถ้วน และครอบคลุมทุกข้อกฎหมายก็จะได้ครบตามงบประมาณที่จะจัดสรรให้ และจะให้ทันในเดือนตุลาคม เมื่อเรื่องผ่านนายกรัฐมนตรีแล้ว ก็สามารถอนุมัตินำงบประมาณมาใช้ได้
หมายเหต: ข้อสรุปนี้เป็นการสรุปจากการปรึกษาและเสนอแนะของท่าน รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ และท่านรับเรื่องติดตามให้ด้วย
สรุปสาระประเด็นสำคัญในการยื่นจดหมายเปิดผนึก
โดย....นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล
10 กันยายน 2564

เจ้าภาพงานศพ พระมหาสุริยา โอภาโส

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 และโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ ภาคใต้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมถวายความอาลัย พระมหาสุริยา โอภาโส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา ณ วัดโรงวาส อ.เมือง จ.สงขลา

พัฒนาศักยภาพนักวิชาการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการศาสนาศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การอบรม B-NET&ONET

การอบรมก่อนสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET&B-NET ประจำปีการศึกษา 2562