www debsecond org

www debsecond org

เมนู

ประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร

ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน ปส.2 ประจำปี 2563

ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน ปส.2 ครั้งที่ 2/2561

ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 (ภาคใต้)ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา วัดพระนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียน ปส.2 เป็นประธานการประชุม, พระครูพรหมเขตคณารักษ์,ดร. ที่ปรึกษา, พระครูวิริยกิจโสภิต รองประธาน, พระมหาสมศักดิ์ ปรมาภินนฺที เลขานุการ และคณะผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 19 โรง ร่วมประชุมปรึกษาหารือตามวาระประชุม โดยมีท่านเจ้าคุณ พระศรีธรรมประสาธน์ ผู้จัดการโรงเรียน, พระครูเหมเจติยานุกูล ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา ทุกรูป/คน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้ ในนามของประธานกลุ่มฯ (พระครูสิริวินัยบรรหาร) ขอขอบคุณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่มอบคีย์บอร์ด Lenovo ให้กับโรงเรียนในกลุ่มฯ ทั้งหมด 19 โรง , พระศรีธรรมประสาธน์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) มอบพระบูชาและเหรียญบูชา (พระธนบดี เจ้าแห่งทรัพย์ เงินไหลมา) พระครูเหมเจติยาภิบาล เป็นเจ้าภาพถวายอาหารเพล/เที่ยง และเครื่องดื่ม ให้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู ที่เข้ารวมการประชุม และขอบขอบคุณ พระครูพรหมเขตคณารักษ์ ได้มอบถวายปริ้นเตอร์ Samsung ให้แก่สำนักงานกลุ่มโรงเรียนฯ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่ม 2 ทั้งหมด รวม 21 เครื่อง

ประชุมกรรมการผู้บริหารประจำปีการศึกษา 2562