www debsecond org

www debsecond org

เมนู

ประชาสัมพันธ์และสันทนาการ

พระเดชพระคุณ พระประสิทธิโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง เป็นประธานจัดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานการเปิดการประชุม โดย พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 (ภาคใต้) ได้กล่าวขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ ที่ท่านได้เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุม และต้อนรับคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน ปส.2 ทั้ง 20 โรง และขอบพระคุณ พระครูวิริยกิจโสภิต รองประธานและผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิธรรม รวมตลอดพระปลัดณรงค์วิทย์ สิทฺธิเมธี รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนสิทธิธรรม ทุกรูป/คน นอกจากนี้มี ท่านสยามพัชร์ ทิพสอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ได้รับการต้อนรับเป็นดียิ่ง ในการประชุมสัญจรกรรมการบริหาร กลุ่มโรงเรียน ปส.2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนสิทธิธรรม วัดประสิทธิชัย (วัดท่าจีน) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

พิธีปิดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน ปส.2 ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2562

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานพิธีปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเคพาร์ค ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พิธีเปิดงานทักษะวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน ปส.2 ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562

พระครูปริยัติยาภิรม เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 ในวันที่ 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเคพาร์ค ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ประชุมกรรมการตัดสินผลงานทักษะวิชาการ 

  ประชุมกรรมการตัดสินผลงานทักษะวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 (ภาคใต้)ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเคพาร์ท อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดย พระครูสิริวินัยบรรหาร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม และ พระมหาสัญญา ธีรสญฺญโม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ทุกท่าน  

การนิเทศงานประะกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง 

การนิเทศงานประะกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดย..พระครูพรหมเขตคณารักษ์,ดร. ผู้อำนวยการ และครู-บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง (17 ธันวาคม 2562 ภาคบ่าย)

การส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2562 ณ ชลพฤษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก

ระบบสารสนเทศด้วยโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้วยโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562 ณโรงแรมคำแสดรีเวอร์แคว รีสอร์ท ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

19. การนิเทศงานประะกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย

การนิเทศงานประะกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย วัดราชบุรณะ ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดย..พระครูสิริวินัยบรรหาร ผู้อำนวยการ และครู-บุคลากรโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง (28 พฤศจิกายน 2562 ภาคเช้า)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9