www debsecond org

www debsecond org

เมนู

ประชาสัมพันธ์และสันทนาการ

28 May 2019

ทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูขันตยารัต

ขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 4 รอบ 48 ปี พระครูขันตยารัต เจ้าอาวาสวัดชะลอน ผู้จัดการโรงเรียนพุทธวิทยา ณ วัดชะลอน ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ชื่อของคุณ :
ความคิดเห็น :
28 May 2019

การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

            ด้วย การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา, แผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในการนี้ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๒ จึงจัดเตรียมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔, แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ให้กับสถานศึกษาต่อไป

            ในการนี้ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๒ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านกรุณาส่งรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสงค์จะเข้าร่วมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาฯ ดังกล่าว ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยส่งแบบตอบรับไปที่สำนักงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๒ วัดสระเรียง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ และโปรดได้ลงทะเบียนรูปละ/คนละ ๑,๐๐๐ บาท

          จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ และขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9