www debsecond org

www debsecond org

เมนู

ประชาสัมพันธ์และสันทนาการ

17 Jun 2019
18 Jun 2019
15 Jun 2019

วันไหว้ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง

พิธีไหว้ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดไหว้ครู โดยนักเรียนทั้งหมดไหว้บูชาครู พระครูพรหมเขตคณารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง

16 Jun 2019

พิธีเปิดปฎิบัติจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 เป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานผลประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) วันที่ 16 - 17 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

13 Jun 2019

พิธีไหว้ครู โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม

พิธีไหว้ครู 2562 โดยนักเรียนทุกระดับชั้นปี โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

13 Jun 2019

พิธีไหว้ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดไตรวิทยาราม

พิธีวันไหว้ครูบูชาธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดไตรวิทยาราม ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 

13 Jun 2019

วันไหว้ครูโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย

พระครูสิริวินัยบรรหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย รับการไหว้ครูจากนักเรียนโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย ต.ท่าแซะ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

12 Jun 2019

พิธีไหว้ครู โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา

พิธีไหว้ครู โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

10 Jun 2019
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9