www debsecond org

www debsecond org

เมนู

ประชาสัมพันธ์และสันทนาการ

11 Aug 2019
สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562
26 Jul 2019
พระราชวิสุทธิกวี
พระราชวิสุทธิกวี

พระราชวิสุทธิกวี

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 ขอถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณ พระศรีธรรมประสาธน์ รองเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เจ้าคณะจังหวัดนครีธรรมราช (ธ) และผู้จัดการโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา ทรงได้รับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่ พระราชวิสุทธิกวี
26 Jul 2019
พระราชสิริธรรมมงคล
พระราชสิริธรรมมงคล

พระราชสิริธรรมมงคล

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 ขอถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณ พระสิริธรรมราชมุนี เจ้าอาวาสวัดมะนาวหวาน (พระอารามหลวง) อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช และผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน ทรงได้รับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่ พระราชสิริธรรมมงคล
21 Jul 2019
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
12 Jul 2019

ประชุมจัดทำอนุบัญญัติประกอบ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562

การประชุมคณะทำงาน หารือการจัดทำอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์ประสานงานกลางโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับกองพุทธศาสนศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาดิ

วันที่ ๑๒-๑๓ เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช ๒๕๖๒

ณ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๓
วัดชูจิตธรมารามตำบลสนับทึบอำภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8 Jul 2019
B-NET_2562
29 Jun 2019

คณะนิเทศก์ติดตามนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย ผู้อำนวยการสุเทพ ภู่รัตนโอภา และคณะ นิเทศก์ติดตามโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครสรธรรมราช เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยมีท่านเจ้าคุณพระสิริธรรมราชมุนี ผู้จัดการ, พระมหาสมศักดิ์ ปรมภินนที ผู้อำนวยการ และคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
18 Jun 2019

พิธีปิดการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 เป็นประธานพิธีปิดการปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยมีพระครูพรหมเขตคณารักษ์,ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ในฐานะวิทยากร สรุปการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา และได้รับเกียรติจากท่านสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้บรรยายถวายความรู้และแนะนำตัวแก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกลุ่มที่ 2 จำนวน 20 โรง ผู้เข้าร่วมจำนวน 60 รูป/คน
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9