www debsecond org

www debsecond org

เมนู

ประชาสัมพันธ์และสันทนาการ

28 Sep 2019

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอยัล พลา คลิฟ บีช ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

  • สัมมนาเรื่อง "แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดย คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  • การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  • บรรยายพิเศษ เรื่อง การเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน โดย อ.สมชาย หนองฮี
  • บรรยายพิเศษ เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดย ผู้ตวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • สัมมนาเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดย คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
24 Sep 2019

ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน ปส.2 ครั้งที่ 2/2562

ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 21 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ โดย พระครูอัครรัตนากร ผู้จัดการ, พระครูรัตนสุตาทร ผู้อำนวยการ นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และคณะครูทุกคนให้การต้อนรับ โดยมีพระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานบริหารกลุ่มฯ พระครูวิริยกิจโสภิต รองประธาน และผู้อำนวยการทุกโรง ตลอดคณะครูและบุคลากรในกลุ่มที่ 2 (ภาคใต้) จำนวน 50 รูป/คน ร่วมประชุม ในนามกลุมฯ ขอขอบพระคุณ ผู้จัดการโรงเรียนวัดแก้วฯ(พระครูอัครรัตนากร) ได้มอบหลวงปู่สิงค์ และขอขอบพระคุณ พระครูขันตยารัต มอบหลวงปู่ทวด ให้คณะผู้เข้าร่วมประชุมทุกรูป/คน
15 Sep 2019
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

การประชุมรับฟังความเห็นเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับพระภิกษุและสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังที่ 2 โดย สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
13 Aug 2019
รก.ผอ.สมศ.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย
รก.ผอ.สมศ.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย

อบรมสัมมนาผู้ประเมินภายนอกโดยวัตถุประสงค์พิเศษ

การจัดอบรมสัมมนาผู้ประเมินภายนอกโดยวัตถุประสงค์พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดย...รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย

คณะวิทยากร มีดังนี้ 

  1. ดร.รังสรรค์  มณีเล็ก
  2. ดร.ผดุงชัย  ภู่พัฒน์
  3. รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์
  4. นายธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย
5 Aug 2019
อบรมผู้ประเมินภายนอกโดยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9