www debsecond org

www debsecond org

เมนู

ประชาสัมพันธ์และสันทนาการ

7 Nov 2019

6. การนิเทศงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนธรรมจักรวิทยา

การนิเทศติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนธรรมจักรวิทยา วัดมงคลมิ่งเมือง ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ภาคบ่าย โดย พระครูสังฆรักษ์กลวิชร พุทธิสาโร, ผู้จัดการ  และคณะครู/บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
7 Nov 2019

5. การนิเทศติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา

การนิเทศติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา วัดเอก ต.เชิงแส อ.กระแสสินธิ์ จ.สงขลา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ภาคเช้า โดย พระครูภัทรกิจจานุกูล,ผู้อำนวยการ,  และคณะครู/บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
6 Nov 2019

4. การนิเทศติดตามโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดเมืองยะลา

การนิเทศติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดเมืองยะลา วัดเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ภาคบ่าย โดย พระครูโสภณคุณาทร, ผู้จัดการและผู้อำนวยการ,  และคณะครู/บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม
6 Nov 2019

3. การนิเทศติดตามโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว

การนิเทศติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว วัดโคกเปี้ยว ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ภาคเช้า โดย พระครูโกศลอรรถกิจ,ดร. ผู้จัดการและผํ้อำนวยการ,  และคณะครู/บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม
6 Nov 2019

2. การนิเทศติดตามโรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม

การนิเทศติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม วัดหัวป้อมใน ต.บ่อย่าง อ.เมือง จ.สงขลา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ภาคบ่าย โดย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม
6 Nov 2019

1. การนิเทศติดตามโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา

การนิเทศติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา วัดมัชฌิมาวาส ต.บ่อย่าง อ.เมือง จ.สงขลา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ภาคเช้า โดย พระครูนิพิษฐ์สมาจาร ผู้จัดการ, พระครูบวรสรนาท ผู้อำนวยการ และครูบุคลากร ร่วมประชุม
30 Oct 2019

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ 1 ประกอบด้วยกลุ่มที่ 1,2,3,4,12,13,14 ระหว่างวันที่ 29-31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ณ โรวแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณโลก จัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 โดย...นายภาณุวัฒน์ ทรัพย์ผดุงโชค เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน วิทยากร
29 Oct 2019

โครงการ Young Smart Novice

โครงการเพื่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ใน 5 จังหวัดภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา ต.เชิงแส อ.กระแสสินธิ์ จ.สงขลา โดยมีครู-นักเรียนจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย โรงเรียนพุทธวิทยา, โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม, โรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา, โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา, โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว, จังหวัดสตูล ได้แก่ โรงเรียนธรรมจักรวิทยา และจังหวัดยะลา ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเมืองยะลา
5 Oct 2019
ซีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิตเต็ด สนับสนุนดารศึกษาวัดชะลอน
30 Sep 2019

ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

  1. ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
  2. กรอบ ทิศทางการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
  3. แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลพื่นฐานทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562
  4. ผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562
  5. การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่วตั้งเป็นคณะอนุกรรมการดำเนินงานบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9