www.debsecond.org

www.debsecond.org

เมนู

ประชาสัมพันธ์และสันทนาการ

การพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ และพัฒนาขีดความสามารถพระสงฆ์เข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ประจำภาคใต้ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดการอบรม เวลา 09.00 น. โดย พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 เป็นประธานเปิด, นายธงชัย สิทธิยุโณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี ถวายสักการะ, พระครูพรหมเขตคณารักษ์,ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ถวายรายงาน, พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มจร. บรรยายพิเศษ, นำกระบวนการวิทยากร โดย พระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร และวิทยากร ประกอบด้วย  นายธงชัย สิทธิยุโณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี, คุณสิรินนา เพชรรัตน์ ผู้จัดการหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นๆ มาตรา 50 (5) และศูนย์ประสานงานภาคประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี,  คุณชญานิน เอกสุภาพ ผู้รับผิดชอบงานกองทุน (กปท.) สปสช. เขตพื้นที่ หรือแทน   และ พระมหาบวร ปวรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ ได้กล่าวความสำคัญของกองทุนหลักประกันสุขภาพ และปิดการอบรม เวลา 16.00 น. โดย  พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก สามัญศึกษา รุ่นที่ 4 (กลุ่มที่ 1,2,3,4,12,13 และ14) จัดโดยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 ระหว่างวันที่ 11-13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ณโรงแรมเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟรีสอร์ท ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยพระราชวัชราภรณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 ประธานฝ่ายบรรพชิต โดยท่านประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดฝ่ายฆราวาส และ ท่านสิทธา มูลหงษ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ท่านวรวิทย์ ทองไทรนันท์ ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา และผํ้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ตลอดผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกรูป/ท่าน
พระเดชพระคุณ พระประสิทธิโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง เป็นประธานจัดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานการเปิดการประชุม โดย พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 (ภาคใต้) ได้กล่าวขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ ที่ท่านได้เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุม และต้อนรับคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน ปส.2 ทั้ง 20 โรง และขอบพระคุณ พระครูวิริยกิจโสภิต รองประธานและผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิธรรม รวมตลอดพระปลัดณรงค์วิทย์ สิทฺธิเมธี รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนสิทธิธรรม ทุกรูป/คน นอกจากนี้มี ท่านสยามพัชร์ ทิพสอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ได้รับการต้อนรับเป็นดียิ่ง ในการประชุมสัญจรกรรมการบริหาร กลุ่มโรงเรียน ปส.2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนสิทธิธรรม วัดประสิทธิชัย (วัดท่าจีน) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

พิธีปิดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน ปส.2 ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2562

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานพิธีปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเคพาร์ค ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พิธีเปิดงานทักษะวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน ปส.2 ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562

พระครูปริยัติยาภิรม เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 ในวันที่ 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเคพาร์ค ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ประชุมกรรมการตัดสินผลงานทักษะวิชาการ 

  ประชุมกรรมการตัดสินผลงานทักษะวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 (ภาคใต้)ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเคพาร์ท อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดย พระครูสิริวินัยบรรหาร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม และ พระมหาสัญญา ธีรสญฺญโม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ทุกท่าน  

การนิเทศงานประะกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง 

การนิเทศงานประะกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดย..พระครูพรหมเขตคณารักษ์,ดร. ผู้อำนวยการ และครู-บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง (17 ธันวาคม 2562 ภาคบ่าย)

การส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2562 ณ ชลพฤษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก

ระบบสารสนเทศด้วยโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้วยโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562 ณโรงแรมคำแสดรีเวอร์แคว รีสอร์ท ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
หน้า:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
การตั้งค่าคุกกี้
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)