www.debsecond.org

www.debsecond.org

เมนู

ประชาสัมพันธ์และสันทนาการ

19 Jun 2022
คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

18 Jun 2022
6 Apr 2022

งานแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษา ปส. 2 ครั้งที่ 12

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2565 ณ ระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ และมีสนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขัน โดย พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานเขตการศึกษาฯ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฯ พระครูพรหมเขตคณารักษ์,ดร. กล่าวสัมโมทนียกถา และให้กำลังนักเรียนเข้าแข่ง และผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรในโรงเรียน ร่วมเป็นกรรมการประจำสนามสอบ

งานแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 12

งานแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 12

15 Feb 2022

การยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET

การอบรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6 ประกอบด้วยวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านออนไลน์ระบบ Microsoft Teams โดยมีนักเรียนเข้าร่วมผ่านออนไลน์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูควบคุมดูแลการอบรม ครูประสานงานการอบรม แบะนักเรียน รวมจำนวนทั้งหมด 226 รูป/คน โดย พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม
5 Feb 2022

การทดสอบทางการศึกษา B-NET ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) ได้กำหนดการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ในวันเสาร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 และศูนย์สอบ
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 จัดสนามสอบเป็น 2 สนาม คือ
  1. สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  2. สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 212 รูปและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 111 รูป รวมทั้งสิ้น 323 รูป

10 Dec 2020

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษา ปส.2 ครั้งที่ 11

ปริยัติสามัญสมิหลาวิชาการ

ปริยัติสามัญสมิหลาวิชาการ

การจัดงานทักษะวิชาการ ระดับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึษา เขต 2 (ภาคใต้) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 "ปริยัติสามัญสมิหลาวิชาการ" วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม วัดหัวป้อมใน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จัดโดย...โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม รวมกับสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
13 Nov 2020

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ คสช.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้การกำกับของนายกรฐมนตรี มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพภายใต้อาชีพ เละการให้การรับรองสมรรถนะ เพื่อย้ำความเป็นมืออาชีพที่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด เป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแนวทางที่เป็นสากล รวมถึงเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังพลของประเทศ ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินองค์กร่" ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไป สำหรับหน่วยงานรับรองบุคลากร ISO/IEC 17024 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8:30 น. - 17:00 น. ณโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร
1 Oct 2020

งานเกษียณ คุณครูประทีป ชุมพงศ์

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง โดย...ผู้อำนวยการ พระครูพรหมเขตคณารักษ์,ดร. ,คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดงานเกษียณ "เรือจ้างพาย สายใจแห่งรัก" ให้แด่คุณครูประทีป ชุมพงศ์ ครูเกษียณอายุราชการ
13 Sep 2020

ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน ปส.2 ครั้งที่ 3/2563

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 (ภาคใต้) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ วัดเมืองยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดย พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุม, พระเดชพระคุณ พระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดเมืองยะลา ถวายการต้อนรับ, พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 กล่าวรายงาน และแนะนำผู้บริหารทั้ง 20 โรง, บรรยายพิเศษโดย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา และ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา จากนั้นนำเข้าสู่วาระประชุม

ระเบียบวาระการประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 3 / 2563 วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดเมืองยะลา ตำบล.สะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดย... สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 (ภาคใต้)

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 1.1    เรื่อง ที่ประธานแจ้ง (ถ้ามี)

วาระที่ 1.2    เรื่อง ที่เลขานุการฯ แจ้ง

โครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…..

สำรวจความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

การรับสมัครสามเณรเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2563

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน (G-Code )เพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับ ผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

การรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

การส่งรายชื่อข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (ฺB-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th 

การส่งรายชื่อข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ฺ๐-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2

การจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล e-Citizen

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน ปส.2 ครั้งที่ 2/2563

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่อง สืบเนื่อง 

วาระที่ 3.1     การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนขับเคลื่อนการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ และการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่มที่ 2 

วาระที่ 3.2     การจัดทำคำสั่งโครงสร้างบริหาร 4 ฝ่าย ภายในสถานศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังความคิดเห็น

วาระที่ 4.1    การจัดทำรายงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่อง นโยบาย 

วาระที่ 5.1     การนิเทศติดตามโรงเรียนโดยใช้มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

วาระที่ 5.2    ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2563

ระเบียบวาระที่ 6    เรื่อง พิจารณา 

วาระที่ 6.1    โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

วาระที่ 6.2    การใช้สื่อเทคโนโลยี ในการเรียนการสอนของครู และการใช้แผนการสอนด้วย Active Learning

ระเบียบวาระที่ 7    เรื่อง อื่น ๆ 

คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัญญาทีโปวิทยานุสรณ์ 

นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา และประธานอนุกรรมาธิการ นายณรงณ์ สหเมธาพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาและรองประธานอนุกรรมาธิการ คนที่ 2 และคณะลงพื้นที่ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และจัดทำดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ติดตามเยี่ยมชมการเรียนการสอนของ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ (วัดบางขยาราม)ตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และรับฟังขอคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....
พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 เป็นประธานการประชุม พระอธิการภูวนาท จารุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบางขยาราม รองผู้อำนวยการฯ คณะครูบุคลากร ทางการศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บางชนะ ผู้อำนวยการ รพ.สต.ตำบลบางชนะ เครือข่ายโรงเรียนวัดประสิทธิธาราม กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ กรรมการสถานศึกษา สื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือติดตามแนวทางที่กรรมาธิการขอทราบปัญหา และอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน ภายในโรงเรียน
นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา และประธานอนุกรรมาธิการ กล่าวว่า โรงเรียนนี้ ชัดเจนที่สุด ที่จะสอนให้เด็กเป็นคนดี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการเรียนการสอนภายใต้ พ.ร.บ พระปริยัติธรรรม พ.ศ.2563 ภายหลังเข้าชมวิธีการเรียนการสอน ภายในห้องเรียนแล้ว ทราบปัญหาจากคณะผู้บริหาร/ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 4 โรงเรียน แล้วรู้สึกชื่นชมที่ คณะครู/ผู้บริหารเป็นอย่างมากที่เสียสละเวลา เป้นครูที่สมบรูณ์ สมคำว่า คุรุ ครูของแผ่นดิน ที่ช่วยเหลื่อการเรียนการสอน ของนักเรียนสามเณรให้ได้รับการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน ทั้งที่โรงเรียนไม่มีงบประมาณเพียงพอ จัดการศึกษาด้วยหลักความศรัทธา ครูไม่มีเงินเดือนตามที่รัฐกำหนด ครู 1 คน รับผิดชอบสอนทุกวิชา รายหัวที่รัฐจัดให้น้อยที่สุดในระบบการศึกษาของชาติ ไม่มีอาคารเรียน ไม่ได้รับการอุดหนุนจากท้องถิ่น คณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา เมื่อทราบปัญหาแล้วจะรีบประสานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าพบเพื่อสอบถามว่า มีวิธีเพิ่มงบอุดหนุนตามความเป็นจริงได้หรือไม่ ถ้าไม่ต้องงบประมาณตามค่ารายหัวนักเรียน เพราะเป็นโรงเรียนในระบบศาสนา วิธีใดจัดสรรครูให้เพียงพอ ได้หรือไม่ และจะนำปัญหาทั้งหมดส่งต่อให้รัฐบาลทราบต่อไป
ท่านปรีชา บัววิรัตน์เลิศ แจ้งในที่ประชุม กมธ.การศึกษา ว่า ขณะนี้ ได้ประสานประธาน กมธ.การศาสนาฯ เพื่อเร่งรัดให้สำนักพุทธฯ ออกกฎหมายรับรองต่อไป

การนิเทศติดตามโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดเมืองยะลา

พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระโสภณธรรมมุนี,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุม, พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดเมืองยะลา ถวายการต้อนรับ, ท่านอมร สะอาด รก.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน โดย พระปลัดศิจะพรรณ สุธมฺโม รก.ผอ.รร.ปส.วัดเมืองยะลา ดำเนินการ, นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล วิทยากรนิเทศติดตามประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่ พศจ..ยะลา, คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมประชุมในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดเมืองยะลา อ เมือง จ.ยะลา จัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา
หน้า:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
การตั้งค่าคุกกี้
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)