www.debsecond.org

www.debsecond.org

เมนู

การแข่งขันทักษะวิชาการ

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 11/2562 (น่าน)

สารสนเทศงานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มโรงเรียน ปส.2 ครั้งที่ 10/2562

ลงทะเบียนกรรมการดำเนินงาน ระดับกลุ่มโรงเรียน ปส. 2 ครั้งที่ 10/2562

การลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน ระดับกลุ่มโรงเรียน ปส. 2 ครั้งที่ 10/2562

 1. การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.ต้น
 2. การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.ปลาย 
 3. การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.ต้น
 4. การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.ปลาย 
 5. การแข่งขันท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ม.ต้น
 6. การแข่งขันท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ม.ปลาย 
 7. การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.ต้น
 8. การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.ปลาย 
 9. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ม.ต้น
 10. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย  ม.ปลาย
 11. การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น
 12. การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
 13. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
 14. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย 
 15. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ต้น
 16. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ปลาย 
 17. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ ม.ต้น
 18. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ ม.ปลาย 
 19. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
 20. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 
 21. การแข่งขันเรียงความแก้กระทู้ธรรมนักธรรมชั้นตรี ม.ต้น
 22. การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมนักธรรมชั้นโท ไม่จำกัดระดับชั้น 
 23. การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมนักธรรมชั้นเอก ไม่จำกัดระดับชั้น 
 24. การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาไทย ม.ต้น
 25. การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาไทย ม.ปลาย 
 26. การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ม.ต้น
 27. การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ม.ปลาย 
 28. การแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนา ม.ต้น
 29. การแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนา  ม.ปลาย 
 30. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา ม.ต้น
 31. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา ม.ปลาย 
 32. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.ต้น
 33. การแข่งขันเขียนภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.ปลาย 
 34. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.ต้น
 35. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.ปลาย 
 36. การแข่งขันตอบปัญหาศิลปะ ม.ต้น
 37. การแข่งขันตอบปัญหาศิลปะ ม.ปลาย 
 38. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ไม่จำกัดระดับชั้น 
 39. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ต้น
 40. การแข่งขันจัดสวนสวนแก้ว ม.ปลาย 
 41. การแข่งขันทำหนังสั้น ไม่จำกัดระดับชั้น 
 42. การแข่งขันตอบปัญหาการงานอาชีพฯ ม.ต้น
 43. การแข่งขันตอบปัญหาการงานอาชีพฯ ม.ปลาย 
 44. การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษ ม.ต้น
 45. การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 
 46. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.ต้น
 47. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.ปลาย 
 48. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ม.ต้น
 49. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 
 50. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาบาลี ม.ต้น
 51. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาบาลี ม.ปลาย 
 52. การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น
 53. การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก  ม.ปลาย 

แบบฟอร์มผลการแข่งขันรายบุคคล ระดับกลุ่มโรงเรียน ปส. 2 ครั้งที่ 10/2562

แบบฟอร์มผลการแข่งขันทักษะวิชาการรายสรุปรายรวม ระดับกลุ่มโรงเรียน ปส. 2 ครั้งที่ 10/2562

 1. ผลการแข่งขันเขียนเรียงความ ม.ต้น
 2. ผลการแข่งขันเขียนเรียงความ ม.ปลาย  
 3. ผลการแข่งขันคัดลายมือไทย ม.ต้น
 4. ผลการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.ปลาย  
 5. ผลการแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.ต้น
 6. ผลการแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.ปลาย
 7. ผลการแข่งขันท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ม.ต้น
 8. ผลการแข่งขันท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ม.ปลาย  
 9. ผลการแข่งขันตอบปัญหาไทย ม.ต้น
 10. ผลการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ม.ปลาย  
 11. ผลการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น
 12. ผลการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย  
 13. ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทประดิษฐ์ ม.ต้น
 14. ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
 15. ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ต้น
 16. ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ปลาย  
 17. ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ ม.ต้น
 18. ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ ม.ปลาย  
 19. ผลการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
 20. ผลการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
 21. ผลการแข่งขันเขียนเรียงความกระทู้ธรรมนักธรรมชั้นตรี ม.ต้น
 22. ผลการแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมนักธรรมชั้นโท ไม่จำกัดชั้น
 23. ผลการแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมนักธรรมชั้นเอก ไม่จำกัดชั้น  
 24. ผลการแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาไทย ม.ต้น
 25. ผลการแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาไทย ม.ปลาย 
 26. ผลการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ม.ต้น
 27. ผลการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ม.ปลาย  
 28. ผลการแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนา ม.ต้น
 29. ผลการแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนา ม.ปลาย   
 30. ผลการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา ม.ต้น
 31. ผลการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา ม.ปลาย
 32. ผลการแข่งขันวาดภาพลายเส้นด้วยดินสอ ม.ต้น
 33. ผลการแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีโปสเตอร์ ม.ปลาย  
 34. ผลการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.ต้น
 35. ผลการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.ปลาย 
 36. ผลการแข่งขันตอบปัญหาศิลปะ ม.ต้น
 37. ผลการแข่งขันตอบปัญหาศิลปะ ม.ปลาย
 38. ผลการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ไม่จำกัดชั้น
 39. ผลการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ต้น
 40. ผลการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.ปลาย
 41.  ผลการแข่งขันทำหนังสั้น ไม่จำกัดชั้น
 42. ผลการแข่งขันตอบปัญหาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ต้น
 43. ผลการแข่งขันตอบปัญหาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ปลาย  
 44. ผลการแข่งขันการบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.ต้น
 45. ผลการแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.ปลาย  
 46. ผลการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.ต้น
 47. ผลการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.ปลาย 
 48. ผลการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ม.ต้น
 49. ผลการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย
 50. ผลการแข่งขันตอบปัญหาภาษาบาลี ม.ต้น
 51.  ผลการแข่งขันตอบปัญหาภาษาบาลี ม.ปลาย
 52. ผลการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น
 53. ผลการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย 

แบบฟอร์มผลการแข่งขันตอบปัญหากลุ่มสาระวิชา รายสรุปรวม ระดับกลุ่มโรงเรียน ปส. 2 ครั้งที่ 10/2562

การตั้งค่าคุกกี้
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)