www.debsecond.org

www.debsecond.org

เมนู

การทดสอบการศึกษาระดับชาติ

ประชุมชี้แจง B-Net_2561

การจัดประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดจัดประชุมชี้แจงสถานศึกษาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งตามโครงสร้างการจัดสอบมีสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๒ ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบ นั้น เพื่อสรุปผลการดำเนินการทางการศึกษา B-NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมในการบริหารการจัดสอบในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความโปร่งใส ยุติธรรม และตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยมี รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นผู้บรรยาย ทางสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๒ จึงขอเจริญพรเชิญท่านผู้อำนวยการ ได้บรรยายประชุมชี้แจงสถานศึกษา B-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก ๑๘ โรง จำนวน ๖๙ รูป/คน

ประชาสัมพันธ์ B-NET_2561

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสอบ B-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาปลาย ที่ศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๔ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวินัย เพื่อให้การบริหารจัดการในการดำเนินการทดสอบ B-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปตามกำหนดการและแนวปฏิบัติที่ สทศ.กำหนด ตลอดจนให้สถานศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลการจัดสอบ สถาบันทดสอบฯ ได้จัดส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสอบ B-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไปยังศูนย์สอบแล้ว ดังนั้น ทางสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๒ จึงประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทราบ

รหัสสถานศึกษาและรหัสผ่านโรงเรียน สอบ O-NET/B-NET

  •   รหัสสถานศึกษาและรหัสผ่านโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สอบ O-NET  
  •   รหัสสถานศึกษาและรหัสผ่านโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สอบ B-NET    
การตั้งค่าคุกกี้
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)