sd main logo

Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

เมนู

ประชาสัมพันธ์และสันทนาการ

15 Sep 2019
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

การประชุมรับฟังความเห็นเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับพระภิกษุและสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังที่ 2 โดย สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
13 Aug 2019
รก.ผอ.สมศ.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย
รก.ผอ.สมศ.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย

อบรมสัมมนาผู้ประเมินภายนอกโดยวัตถุประสงค์พิเศษ

การจัดอบรมสัมมนาผู้ประเมินภายนอกโดยวัตถุประสงค์พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดย...รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย

คณะวิทยากร มีดังนี้ 

  1. ดร.รังสรรค์  มณีเล็ก
  2. ดร.ผดุงชัย  ภู่พัฒน์
  3. รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์
  4. นายธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย
5 Aug 2019
อบรมผู้ประเมินภายนอกโดยวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
11 Aug 2019
สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562
26 Jul 2019
พระราชวิสุทธิกวี
พระราชวิสุทธิกวี

พระราชวิสุทธิกวี

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 ขอถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณ พระศรีธรรมประสาธน์ รองเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เจ้าคณะจังหวัดนครีธรรมราช (ธ) และผู้จัดการโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา ทรงได้รับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่ พระราชวิสุทธิกวี
26 Jul 2019
พระราชสิริธรรมมงคล
พระราชสิริธรรมมงคล

พระราชสิริธรรมมงคล

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 ขอถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณ พระสิริธรรมราชมุนี เจ้าอาวาสวัดมะนาวหวาน (พระอารามหลวง) อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช และผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน ทรงได้รับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่ พระราชสิริธรรมมงคล
21 Jul 2019
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
12 Jul 2019

ประชุมจัดทำอนุบัญญัติประกอบ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562

การประชุมคณะทำงาน หารือการจัดทำอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์ประสานงานกลางโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับกองพุทธศาสนศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาดิ

วันที่ ๑๒-๑๓ เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช ๒๕๖๒

ณ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๓
วัดชูจิตธรมารามตำบลสนับทึบอำภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 - 2 - 3 - 4