sd main logo

Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

เมนู

ประชาสัมพันธ์และสันทนาการ

8 Jul 2019
B-NET_2562
29 Jun 2019

คณะนิเทศก์ติดตามนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย ผู้อำนวยการสุเทพ ภู่รัตนโอภา และคณะ นิเทศก์ติดตามโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครสรธรรมราช เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยมีท่านเจ้าคุณพระสิริธรรมราชมุนี ผู้จัดการ, พระมหาสมศักดิ์ ปรมภินนที ผู้อำนวยการ และคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
18 Jun 2019

พิธีปิดการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 เป็นประธานพิธีปิดการปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยมีพระครูพรหมเขตคณารักษ์,ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ในฐานะวิทยากร สรุปการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา และได้รับเกียรติจากท่านสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้บรรยายถวายความรู้และแนะนำตัวแก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกลุ่มที่ 2 จำนวน 20 โรง ผู้เข้าร่วมจำนวน 60 รูป/คน
17 Jun 2019
18 Jun 2019
15 Jun 2019

วันไหว้ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง

พิธีไหว้ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดไหว้ครู โดยนักเรียนทั้งหมดไหว้บูชาครู พระครูพรหมเขตคณารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง

16 Jun 2019

พิธีเปิดปฎิบัติจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 เป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานผลประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) วันที่ 16 - 17 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

1 - 2 - 3 - 4