sd main logo

Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

เมนู

โครงการกิจกรรมประชุมอบรมสัมมนา

หน้าแรก

10 Dec 2020
ปริยัติสามัญสมิหลาวิชาการ
ปริยัติสามัญสมิหลาวิชาการ

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษา ปส.2 ครั้งที่ 11

การจัดงานทักษะวิชาการ ระดับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึษา เขต 2 (ภาคใต้) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 "ปริยัติสามัญสมิหลาวิชาการ" วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม วัดหัวป้อมใน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จัดโดย...โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม รวมกับสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เจ้าภาพงานศพ พระมหาสุริยา โอภาโส

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 และโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ ภาคใต้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมถวายความอาลัย พระมหาสุริยา โอภาโส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา ณ วัดโรงวาส อ.เมือง จ.สงขลา

พัฒนาศักยภาพนักวิชาการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการศาสนาศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การอบรม B-NET&ONET

การอบรมก่อนสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET&B-NET ประจำปีการศึกษา 2562