sd main logo

Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

เมนู

โครงการกิจกรรมประชุมอบรมสัมมนา

หน้าแรก

9 Apr 2021
งานทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษา ปส.2 ครั้งที่ 11
งานทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษา ปส.2 ครั้งที่ 11

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษา ปส.2 "ปริยัติสามัญ ตามพรลิงค์วิชาการ" ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563

                   การจัดแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้) ปริยัติสามัญ ตามพรลิงค์วิชาการ 

กลุ่มสาระ ทั้ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้

 1. วิชาภาษาไทย            23 รูป
 2. วิชาคณิตศาสตร์        22 รูป
 3. วิชาวิทยาศาสตร์        22 รูป
 4. วิชาสังคมศึกษา         22 รูป
 5. วิชาพระพุทธศาสนา   21 รูป
 6. วิชาสุขศึกษา              25 รูป
 7. วิชาศิลปะ                   24 รูป
 8. วิชาการงานอาชีพ       23 รูป
 9. วิชาภาษาอังกฤษ         20 รูป
 10. วิชาภาษาบาลี              20 รูป

รวมทั้งหมด                    222 รูป

โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งนี้ ประกอบด้วย

 1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน            จำนวน 8    รูป
 2. โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา                   จำนวน 20  รูป
 3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง         จำนวน 20  รูป
 4. โรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่             จำนวน 20 รูป
 5. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม          จำนวน 20 รูป
 6. โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัญญาทีปวิทยานุสรณ์   จำนวน 8   รูป
 7. โรงเรียนพระบรมธาตุไชยาวิทยา                      จำนวน 10 รูป
 8. โรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย                             จำนวน 20 รูป
 9. โรงเรียนพุทธวิทยา                                        จำนวน  20 รูป
 10. โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา                  จำนวน  8  รูป
 11. โรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา                  จำนวน 10 รูป
 12. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว                  จำนวน 20 รูป
 13. โรงเรียนธรรมจักรวิทยา                                   จำนวน 10 รูป
 14. โรงเรียนสิทธิธรรม                                          จำนวน 20 รูป
 15. พระปริยัติธรรมสามัญวัดเมืองยะลา                    จำนวน 8 รูป

 

พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้) ประธานในพิธีเปิด แข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้) ปริยัติสามัญ ตามพรลิงค์วิชาการ 

การจัดกิจกรรมการจัดงานมหกรรมทักษะวิชาการฯ ครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และกระบวนการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง เพราะเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และตัดสินใจด้วยตนเอง ตลอดทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้น าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการด เนินชีวิตของตนเองให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2554 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวินัย และเพื่อนำผลการทดสอบ ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ และเพื่อให้ผลการทดสอบ สามารถสะท้อนภาพของการจัดการศึกษาได้ การบริหารการทดสอบที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม และมีมาตรฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

 1. สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 136 รูป และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 86 รูป ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่  2  รวมจำนวน 222  รูป
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 15  รูป
 3. ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ 103 รูป/คน
 4. กรรมการคุมสอบ            20 รูป/คน

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน  1 วัน  วันที่ 8 เมษายน  2564 แข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้) ปริยัติสามัญ ตามพรลิงค์วิชาการ

ประธานอำนวยการ

โดย พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้)

สถานที่การจัดสอบ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย        พระครูพรหมเขตคณารักษ์         ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง และหัวหน้าสนามสอบ

สถานที่พัก         โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา วัดพระนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย        พระครูเหมเจติยาภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา

สนับสนุน             สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เจ้าภาพงานศพ พระมหาสุริยา โอภาโส

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 และโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ ภาคใต้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมถวายความอาลัย พระมหาสุริยา โอภาโส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา ณ วัดโรงวาส อ.เมือง จ.สงขลา

พัฒนาศักยภาพนักวิชาการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการศาสนาศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การอบรม B-NET&ONET

การอบรมก่อนสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET&B-NET ประจำปีการศึกษา 2562