sd main logo

Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

เมนู

โครงการกิจกรรมประชุมอบรมสัมมนา

หน้าแรก

21 Oct 2020

การประชุมจัดทำฐานข้อมูล จศป. ครั้งที่ 2

การประชุมจัดทำฐานข้อมูล จศป.่ ใน จศป.แผนกสามัญศึกษา เพื่อเข้าสู่อัตราตำแหน่ง ตามข้อแนะนำของผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ครั้งที่ 2 โดยคณะทำงานฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาิ แผนกสามัญศึกษา ณ ห้องประชุมพุทธชินสีห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิษณุโลก ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2563

พระเดชพระคุณ พระราชสิทธิเมธี ผช.ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม โดย พระครูสุวรรณสรานุกิจ เป็นประธานการประชุม โดย...พระมหาสมเกียรติ และพระมหาอินสอน เป็นวิทยากร 

สรุปดังนี้

  1. แผนภูมิอัตราสำนักการศึกษาพระธรรมส่วนกลางส่วนภูมิภาคและสถานศึกษาพระปริยัติธรรม
  2. กำหนดเลขรหัสประจำตำแหน่งตัวเลข 8 หลัก
  3. แยกประเภทอัตราที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์
  4. เทียบบัญชีอายุการปฏิบัติงานกับอัตราเงินเดือนเริ่มต้น
  5. ฐานข้อมูล จศป. สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม และสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
  6. ฐานข้อมูลสถานศึกษาพระปริยัติธรรม ตามบัญชี 1 นับได้ไม่เกิน 15 ปี ระดับชำนาญงาน,ชำนาญการและชำนาญการพิเศษ, บัญชี 2 นับได้ไม่เกิน 5 ปีระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน และบัญชี 3 นับได้ 1 ปี ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน


ทุกเขตการศึกษาได้เริ่มต้นในการจับนับการแต่งตั้งจากโรงเรียนโดยเอกสารประกอบคือ จศป. 1 และ จศป. 2 เพื่อนำลงไปใน จศป. 3-19 ตามลำดับโดยกรอกข้อมูลความถูกต้องลงในช่อง ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู นักวิชาการศาสนศึกษาประจำโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ทั่วไปตามตำแหน่ง จนแล้วเสร็จ และตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเพื่อนำเสนองานในวันที่ 22 ต.ค. ของทุกเขตการศึกษา

เจ้าภาพงานศพ พระมหาสุริยา โอภาโส

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 และโรงเรียนพระปริยัติธรรม ฯ ภาคใต้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมถวายความอาลัย พระมหาสุริยา โอภาโส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา ณ วัดโรงวาส อ.เมือง จ.สงขลา

พัฒนาศักยภาพนักวิชาการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการศาสนาศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การอบรม B-NET&ONET

การอบรมก่อนสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET&B-NET ประจำปีการศึกษา 2562