sd main logo

Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

เมนู

หน้าแรก

6 Nov 2019

2. การนิเทศติดตามโรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม

การนิเทศติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม วัดหัวป้อมใน ต.บ่อย่าง อ.เมือง จ.สงขลา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ภาคบ่าย โดย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม
6 Nov 2019

1. การนิเทศติดตามโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา

การนิเทศติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา วัดมัชฌิมาวาส ต.บ่อย่าง อ.เมือง จ.สงขลา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ภาคเช้า โดย พระครูนิพิษฐ์สมาจาร ผู้จัดการ, พระครูบวรสรนาท ผู้อำนวยการ และครูบุคลากร ร่วมประชุม
30 Oct 2019

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ 1 ประกอบด้วยกลุ่มที่ 1,2,3,4,12,13,14 ระหว่างวันที่ 29-31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ณ โรวแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณโลก จัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 โดย...นายภาณุวัฒน์ ทรัพย์ผดุงโชค เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน วิทยากร
29 Oct 2019

โครงการ Young Smart Novice

โครงการเพื่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ใน 5 จังหวัดภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา ต.เชิงแส อ.กระแสสินธิ์ จ.สงขลา โดยมีครู-นักเรียนจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย โรงเรียนพุทธวิทยา, โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม, โรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา, โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา, โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว, จังหวัดสตูล ได้แก่ โรงเรียนธรรมจักรวิทยา และจังหวัดยะลา ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเมืองยะลา
5 Oct 2019
ซีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิตเต็ด สนับสนุนดารศึกษาวัดชะลอน
30 Sep 2019

ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

  1. ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
  2. กรอบ ทิศทางการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
  3. แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลพื่นฐานทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562
  4. ผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562
  5. การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่วตั้งเป็นคณะอนุกรรมการดำเนินงานบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
28 Sep 2019

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอยัล พลา คลิฟ บีช ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

  • สัมมนาเรื่อง "แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดย คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  • การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  • บรรยายพิเศษ เรื่อง การเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน โดย อ.สมชาย หนองฮี
  • บรรยายพิเศษ เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดย ผู้ตวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  • สัมมนาเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดย คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
24 Sep 2019

ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน ปส.2 ครั้งที่ 2/2562

ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 21 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ โดย พระครูอัครรัตนากร ผู้จัดการ, พระครูรัตนสุตาทร ผู้อำนวยการ นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และคณะครูทุกคนให้การต้อนรับ โดยมีพระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานบริหารกลุ่มฯ พระครูวิริยกิจโสภิต รองประธาน และผู้อำนวยการทุกโรง ตลอดคณะครูและบุคลากรในกลุ่มที่ 2 (ภาคใต้) จำนวน 50 รูป/คน ร่วมประชุม ในนามกลุมฯ ขอขอบพระคุณ ผู้จัดการโรงเรียนวัดแก้วฯ(พระครูอัครรัตนากร) ได้มอบหลวงปู่สิงค์ และขอขอบพระคุณ พระครูขันตยารัต มอบหลวงปู่ทวด ให้คณะผู้เข้าร่วมประชุมทุกรูป/คน
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7