www debsecond org

www debsecond org

เมนู

หน้าแรก

7 Sep 2020

คณะจัดทำฐานข้อมูล​ จศป.ทั่วประเทศ

การประชุมศูนย์ประสานงานกลาง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แห่งประเทศไทย วันที่ 7​-8 กันยายน 2563 ณ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

พระครูสุวรรณสรานุกิจ ในนามประธานคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการยริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้มอบหมายให้ พระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ คณะทำงานได้นำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา จึงสรุปได้ดังนี้

1 เรื่อง จัดทำฐานข้อมูลประวัติ จศป. ทั่วประเทศ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุการปฏิบัติงาน ประเด็นที่จะนำมานับอายุการปฏิบัติงาน ใบทะเบียนประวัติ จศป, บัญชีเทียบอายุการปฏิบัติงานกับอัตราเงินเดือน
1.1 สำหรับการนับปีของจศป.เข้าสู่ตำแหน่งนั้น สรุปมี 3 เรื่อง
1.1.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนั้น ให้นับจากการแต่งตั้งครั้งแรก เป็นฐานข้อมูล
1.1.2 เจ้าหน้าที่ที่เปลี่ยนเป็นครู ก็ให้นับตั้งแต่เจ้าหน้าที่
1.2.3 ครูพระภิกษุที่ลาสิกขาแล้ว มาเป็นโรงเรียนเดิม 
1.2.4 กรณีผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ที่มาจากหลายโรง ให้นับต่อเนื่องได้ แต่ต้องนับไม่เกิน 5 ปี
1.2.5 เอกสารหลักฐานมายืนยันแห่งข้อมูลเท็จจริง ได้แก่ คำสั่งแต่งตั้งให้เป็นครูอัตราจ้าง, หนังสือสัญญาจ้าง, หลักฐานการจ่ายเงินเดือนประจำ, หลักฐานการรายงานข้อมูล จ.3 ตั้งแต่ปีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูอัตราจ้าง, สมุดลงเวลาปฏิบัติงาน (ขอดูหลักฐานบางปีการศึกษา), หลักฐานการจ่ายเงินปีกันสังคมสำหรับครูคฤหัสถ์ และ อื่นๆ
1.2 ทะเบียนประวัติ จศป.พร้อมหลักฐานที่ต้องแนบ หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบทะเบียนประวัติ จศป.
1.2.1 สำเนาหนังสือ หรือคำสั่งแต่งตั้ง ให้เป็นผู้จัดการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู นักวิชาการศาสนศึกษา และเจ้าพนักงานศาสนศึกษา แล้วแต่กรณี
1.2.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่ยังไม่หมดอายุ
1.2.3ีสำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา
1.2.4. สำเนาทะเบียนบ้าน
1.2.5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
1.2.6. สำเนาหนังสือสุทธิ (กรณีเป็นบรรพชิต)
1.2.7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
1.3. บัญชีเทียบอายุการปฏิบัติงาน กับอัตราเงินเดือนของ จศป 
2. ขั้นตอนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม หรือ จศป. ในส่วนสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, ในส่วนสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 1-14, ในส่วนสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และในอัตราตำแหน่ง จศป. ตามขนาดของสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสถานศึกษาขนาดเล็ก, ขนาดกลาง, ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ
3. ขั้นเตรียมการวางตัว จศป. เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง ในสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในส่วนสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และในส่วนสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
4. แผนภูมิอัตรากําลังสํานักงานการศึกษาพระธรรมแผนกสามัญศึกษา ได้แก่
4.1 สำนักการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, สำนักอำนวยการ, กองบริหารงานกลาง, กองเทคโนโลยสารสนเทศ, กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา, กองนิติการ, กองบริหารทะเบียนและวัดผล, กองวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน
4.2 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 14 เขต ดังนี้ึ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศกษา 14 เขต, กองอำนวยการ, กองเทคโนโลยีสารสนเทศ, กองนโยบายและแผนการจัดการศึกษา, กองประเมินผลการจัดการศึกษา และกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
4.3 สถานศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาดังนี้ สถานศึกษาขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 50 รูป สถานศึกษาขนาดกลาง มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 51 รูปขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 รูป สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 101 รูปขึ้นไป แต่ไม่เกิน 200 รูป สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 201 รูปขึ้นไป
5. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อัตราค่าตอบแทน  กรอบอัตรากำลังของ จศป. 
6. ใบสมัครคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานศึกษาพระธรรมแผนกสามัญศึกษา และในสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
7. โครงสร้างคณะกรรมการศึกษาพระธรรม
8. โครงสร้างหน้าที่และอำนาจของส่วนงาน
9. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา จศป. ว่าด้วยหมวดทั่วไป ว่าด้วยหมวดการไปศึกษาการฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ว่าด้วยไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ ว่าด้วยหมวดการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และว่าด้วยการเปลี่ยน จศป.
10. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน จศป.
11. ว่าด้วยกองทุนเลี้ยงชีพ
12. ว่าด้วยการใช้เครื่องแบบและสัญลักษณ์
13. ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการย้าย การลา
14. แบบจัดทำบัญชีตำแหน่ง จศป. สำหรับการจัดทำ 3 บัญชี คือ บัญชี 1 ได้แก่ จศป.ที่ได้รับแต่งตั้งเมื่อปี 2514 ปี 2535 ปี 2546 และ ปี 2555 ตั้งแต่กรมการศาสนา, ผู้ว่าราชการจังหวัด และ พศจ. พศช. คุณสมบัติครบถือว่าเข้าหลักเกณฑ์บัญชี 1/ บัญชี 2 คือ จศป.มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงเรียนถือว่าอยู่ในบัญชี 2 และ บัญชี 3 จศป.ไม่มีใบแต่งตั้ง และคุณสมบัติไม่ครบ อยู่ในบัญชี 3
15. สำนักเขต 1-14 ดำเนินการให้แล้วและตรวจทาน ทั้ง 3 บัญชี ภายในวันที่ 12 ก.ย. วันที่ 15 ก.ย ตรวจทานโดยศูนย์ประสานงาน ในวันที่ 18 กันยายน  2563 ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกลั่นกรองบัญชีการเข้าสู่ตำแหน่ง จศป. ณ โรงเรียนน้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
ปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล สรุปประเด็นสำคัญ

22 Aug 2020

สรุปประเด็นการประชุม

คณะทำงานจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วันที่ 22-23  สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีปริยัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยพระครูสุวรรณสรานุกิจ  เป็นประธานประชุม นายสิทธา มูลหงษ์  ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา เป็นเลขานุการ ประธานกลุุ่มที่่่่่ 1-14 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่่่่่กองพุทธศึกษา ตัวแทนผู้อำนวยการ ตัวแทนนักวิชาการ และตัวแทนครู ร่วมประชุมตามคำสั่่งภาระงาน

1. สรุปเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้
1.1 เรื่อง การจัดทำแถลงการณ์คณะสงฆ์ฉบับออนไลน์
1.2 เรื่อง ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และสถานศึกษา
พระปริยัติธรรม พ.ศ. 2563 มติมหาเถรสมาคมครั้งที่ 14/2563 สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมมติที่ 398/2563 เรื่องการประกาศใช้ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยโครงสร้างการบริหารในแถลงการณ์คณะสงฆ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
1.3 เรื่อง ความคืบหน้าของการจัดทำอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2563 มี 5 ฉบับ ดังนี้
1.3.1 (ร่าง)ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ....
1.3.2 (ร่าง)ประกาศแม่กองบาลีสนามหลวง (ฉบับที่....) เรื่องหน้าที่และอำนาจของการบริหารงานในสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
1.3.3 (ร่าง)ประกาศแม่กองธรรมสนามหลวง (ฉบับที่....)เรื่องหน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
1.3.4 (ร่าง)ประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา(ฉบับที่....)เรื่องหน้าที่และอำนาจของส่วนงานสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
1.3.5 (ร่าง)ประกาศประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์(ฉบับที่....)เรื่องหน้าที่และอำนาจของส่วนงานในศูนย์พระเทพแห่งคณะสงฆ์
จากลงนามประกาศได้ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563
2.เพื่อพิจารณา
2.1 (ร่าง)ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรมเรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อัตราค่าตอบแทน กรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม และขนาดของสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ...
2.1.1 เรื่องบัญชีประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง
2.1.2 เรื่องบัญชีกรอบอัตรากำลัง
2.1.3. เรื่องบัญชีเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งวิทยฐานะอย่าฐานบัญชีคำนวณเงินเดือนฐานล่าง-ฐานบน
2.1.4 มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ
2.1.5 ขนาดสถานศึกษาพระปริยัติธรรม
จะพิจารณาคณะกรรมการชุดใหญ่ วันที่ 24 สิงหาคม 2563

2.2 เรื่อง การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง

2.3 เรื่อง การจัดทำแผนงบประมาณ

2.4 เรื่อง การจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กบป. กำหนด หรือ อบป. กำหนด
3. ประเด็นสำคัญที่จะเกิดตามข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ...ที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ดังนี้
3.1 แผนงบประมาณของ สศป.
3.2 กรอบอัตรากำลังของ สศป.
3.3 อบป.สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
3.4 อัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น
3.5 วัน เวลาปฏิบัติงาน และวันหยุด
3.6 เครื่องแบบของ จศป. ฝ่ายคฤหัสถ์
3.7 ประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง
3.8 มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
3.9 การสรรหา การบรรจุการแต่งตั้ง การถอดถอน การพ้นจากหน้าที่ของ จศป.
3.10 การย้าย
3.11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ จศป.
3.12 การลา
3.13 หลักเกณฑ์และวิธีการในการพัฒนา จศป.
3.14 บําเหน็จความชอบ
3.15 การลงโทษ จศป.
3.16 การสั่งพักงาน
3.17 การให้ออกจากงาน
3.18 การอุทธรณ์ การร้องทุกข์
3.19 การกระทำผิดวินัย

สรุปประเด็นสำคัญ โดย นายปรัชญาวิชญ์  นุ่มนวล

ความหมายของคำย่อ

"กศป." หมายความถึง คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรม

"กบป." หมายความถึง คณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม

"อบป." หมายความถึง คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรมประจำสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

"สศป." หมายความถึง ส่วนงานการศึกษาพระปริยัติธรรม ได้แก่ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และสถานศึกษาพระปริยัติธรรมในสังกัดสำนักงานดังกล่าว และให้หมายความรวมถึงศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ด้วย

"จศป." หมายความถึง เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้ปฏิบัติงานใน สศป. ทั้งหมดด้วย


11 Aug 2020

จ่อชง 5 อนุบัญญัติบอร์ดพระปริยัติธรรม 17 ส.ค.นี้

นายสิทธา มูลหงษ์ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติประกอบพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2563 ที่ห้องประชุม อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส โดยมีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติฯ เป็นประธานการประชุม ได้มีมติเห็นชอบ 1.ร่างข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม 2.ร่างประกาศแม่กองบาสีสนามหลวง เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง 3. ร่างประกาศแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 4 ร่างประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานการศึกษาพระปริยติธรรม แผนกสามัญศึกษา และ5. ร่างประกาศประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ โดยหลังจากนี้จะเตรียมนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดชุดใหญ่ คือคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) เจ้าอาวาสวัดบวรฯ กรรมการมส.เป็นประธาน ในวันที่ 17 ส.ค. เพื่อพิจารณาประกาศใช้ต่อไป 

         นายสิทธา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ในระหว่างการประชุม ยังได้มีการรายงานถึงเรื่องการจัดทำแถลงการณ์คณะสงฆ์ฉบับออนไลน์ ซึ่งมส.ได้เห็นชอบตามที่พระพรหมบัณฑิต ได้เสนอในที่ประชุมมส. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. เนื่องจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 12 พ.ค. สมเด็จพระวันรัต ได้ลงนามในข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งมีข้อกำหนดว่าให้มีผลบังคับใช้ใน 180 วัน นับแต่ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ ทำให้ต้องรออีกหลายเดือนกว่าจะมีผลบังคับใช้ พระพรหมบัณฑิตจึงเสนอแนวทางที่คล้ายกับราชกิจจานุเบกษา คือมีแถลงการณ์คณะสงฆ์ฉบับออนไลน์ แต่ต้องมีข้อกำหนดว่าให้อยู่ในเว็บไซต์ของพศ. งานของคณะสงฆ์จะได้ประกาศในฉบับออนไลน์ ส่วนฉบับพิมพ์ก็จะออกมาภายหลังต่อไป
1 Aug 2020

เสวนาความคิดเห็นร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

เวลา 09.00 น. - 14.00 น. วันที่ 1 สิงหาคม 2563 การเสวนารับฟังความคิดเห็น และบรรยายพิเศษการนำเสนอกรอบแนวทางกระบวนการ และขั้นตอนในการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถึงผู้การร่วมเสวนาในประเด็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... โดย นายตวง อันทะไชยประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา

คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัญญาทีโปวิทยานุสรณ์ 

นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา และประธานอนุกรรมาธิการ นายณรงณ์ สหเมธาพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาและรองประธานอนุกรรมาธิการ คนที่ 2 และคณะลงพื้นที่ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และจัดทำดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ติดตามเยี่ยมชมการเรียนการสอนของ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ (วัดบางขยาราม)ตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และรับฟังขอคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....
พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 เป็นประธานการประชุม พระอธิการภูวนาท จารุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบางขยาราม รองผู้อำนวยการฯ คณะครูบุคลากร ทางการศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บางชนะ ผู้อำนวยการ รพ.สต.ตำบลบางชนะ เครือข่ายโรงเรียนวัดประสิทธิธาราม กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ กรรมการสถานศึกษา สื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือติดตามแนวทางที่กรรมาธิการขอทราบปัญหา และอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน ภายในโรงเรียน
นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา และประธานอนุกรรมาธิการ กล่าวว่า โรงเรียนนี้ ชัดเจนที่สุด ที่จะสอนให้เด็กเป็นคนดี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการเรียนการสอนภายใต้ พ.ร.บ พระปริยัติธรรรม พ.ศ.2563 ภายหลังเข้าชมวิธีการเรียนการสอน ภายในห้องเรียนแล้ว ทราบปัญหาจากคณะผู้บริหาร/ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 4 โรงเรียน แล้วรู้สึกชื่นชมที่ คณะครู/ผู้บริหารเป็นอย่างมากที่เสียสละเวลา เป้นครูที่สมบรูณ์ สมคำว่า คุรุ ครูของแผ่นดิน ที่ช่วยเหลื่อการเรียนการสอน ของนักเรียนสามเณรให้ได้รับการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน ทั้งที่โรงเรียนไม่มีงบประมาณเพียงพอ จัดการศึกษาด้วยหลักความศรัทธา ครูไม่มีเงินเดือนตามที่รัฐกำหนด ครู 1 คน รับผิดชอบสอนทุกวิชา รายหัวที่รัฐจัดให้น้อยที่สุดในระบบการศึกษาของชาติ ไม่มีอาคารเรียน ไม่ได้รับการอุดหนุนจากท้องถิ่น คณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา เมื่อทราบปัญหาแล้วจะรีบประสานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าพบเพื่อสอบถามว่า มีวิธีเพิ่มงบอุดหนุนตามความเป็นจริงได้หรือไม่ ถ้าไม่ต้องงบประมาณตามค่ารายหัวนักเรียน เพราะเป็นโรงเรียนในระบบศาสนา วิธีใดจัดสรรครูให้เพียงพอ ได้หรือไม่ และจะนำปัญหาทั้งหมดส่งต่อให้รัฐบาลทราบต่อไป
ท่านปรีชา บัววิรัตน์เลิศ แจ้งในที่ประชุม กมธ.การศึกษา ว่า ขณะนี้ ได้ประสานประธาน กมธ.การศาสนาฯ เพื่อเร่งรัดให้สำนักพุทธฯ ออกกฎหมายรับรองต่อไป

การนิเทศติดตามโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดเมืองยะลา

พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระโสภณธรรมมุนี,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุม, พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดเมืองยะลา ถวายการต้อนรับ, ท่านอมร สะอาด รก.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน โดย พระปลัดศิจะพรรณ สุธมฺโม รก.ผอ.รร.ปส.วัดเมืองยะลา ดำเนินการ, นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล วิทยากรนิเทศติดตามประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่ พศจ..ยะลา, คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมประชุมในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดเมืองยะลา อ เมือง จ.ยะลา จัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา

การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และจัดทำและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการศึกษา เดินทางศึกษาดูงานด้านปฏิรูปการศึกษา รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษา รวมแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง


การเสวนาในโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... (ครั้งที่ 3)

โครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....(ครั้งที่ 3) (เสวนา 4 ภูมิภาค) วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมราวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จัดโดย  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

ชื่อของคุณ :
ความคิดเห็น :

การพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ และพัฒนาขีดความสามารถพระสงฆ์เข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ประจำภาคใต้ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดการอบรม เวลา 09.00 น. โดย พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 เป็นประธานเปิด, นายธงชัย สิทธิยุโณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี ถวายสักการะ, พระครูพรหมเขตคณารักษ์,ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ถวายรายงาน, พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มจร. บรรยายพิเศษ, นำกระบวนการวิทยากร โดย พระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร และวิทยากร ประกอบด้วย  นายธงชัย สิทธิยุโณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี, คุณสิรินนา เพชรรัตน์ ผู้จัดการหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นๆ มาตรา 50 (5) และศูนย์ประสานงานภาคประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี,  คุณชญานิน เอกสุภาพ ผู้รับผิดชอบงานกองทุน (กปท.) สปสช. เขตพื้นที่ หรือแทน   และ พระมหาบวร ปวรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ ได้กล่าวความสำคัญของกองทุนหลักประกันสุขภาพ และปิดการอบรม เวลา 16.00 น. โดย  พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก สามัญศึกษา รุ่นที่ 4 (กลุ่มที่ 1,2,3,4,12,13 และ14) จัดโดยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 ระหว่างวันที่ 11-13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ณโรงแรมเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟรีสอร์ท ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยพระราชวัชราภรณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 ประธานฝ่ายบรรพชิต โดยท่านประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดฝ่ายฆราวาส และ ท่านสิทธา มูลหงษ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ท่านวรวิทย์ ทองไทรนันท์ ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา และผํ้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ตลอดผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกรูป/ท่าน
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6