Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

เมนู

หน้าแรก

คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัญญาทีโปวิทยานุสรณ์ 

นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา และประธานอนุกรรมาธิการ นายณรงณ์ สหเมธาพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาและรองประธานอนุกรรมาธิการ คนที่ 2 และคณะลงพื้นที่ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และจัดทำดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ติดตามเยี่ยมชมการเรียนการสอนของ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ (วัดบางขยาราม)ตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และรับฟังขอคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....
พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 เป็นประธานการประชุม พระอธิการภูวนาท จารุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบางขยาราม รองผู้อำนวยการฯ คณะครูบุคลากร ทางการศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บางชนะ ผู้อำนวยการ รพ.สต.ตำบลบางชนะ เครือข่ายโรงเรียนวัดประสิทธิธาราม กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ กรรมการสถานศึกษา สื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือติดตามแนวทางที่กรรมาธิการขอทราบปัญหา และอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน ภายในโรงเรียน
นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา และประธานอนุกรรมาธิการ กล่าวว่า โรงเรียนนี้ ชัดเจนที่สุด ที่จะสอนให้เด็กเป็นคนดี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการเรียนการสอนภายใต้ พ.ร.บ พระปริยัติธรรรม พ.ศ.2563 ภายหลังเข้าชมวิธีการเรียนการสอน ภายในห้องเรียนแล้ว ทราบปัญหาจากคณะผู้บริหาร/ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 4 โรงเรียน แล้วรู้สึกชื่นชมที่ คณะครู/ผู้บริหารเป็นอย่างมากที่เสียสละเวลา เป้นครูที่สมบรูณ์ สมคำว่า คุรุ ครูของแผ่นดิน ที่ช่วยเหลื่อการเรียนการสอน ของนักเรียนสามเณรให้ได้รับการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน ทั้งที่โรงเรียนไม่มีงบประมาณเพียงพอ จัดการศึกษาด้วยหลักความศรัทธา ครูไม่มีเงินเดือนตามที่รัฐกำหนด ครู 1 คน รับผิดชอบสอนทุกวิชา รายหัวที่รัฐจัดให้น้อยที่สุดในระบบการศึกษาของชาติ ไม่มีอาคารเรียน ไม่ได้รับการอุดหนุนจากท้องถิ่น คณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา เมื่อทราบปัญหาแล้วจะรีบประสานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าพบเพื่อสอบถามว่า มีวิธีเพิ่มงบอุดหนุนตามความเป็นจริงได้หรือไม่ ถ้าไม่ต้องงบประมาณตามค่ารายหัวนักเรียน เพราะเป็นโรงเรียนในระบบศาสนา วิธีใดจัดสรรครูให้เพียงพอ ได้หรือไม่ และจะนำปัญหาทั้งหมดส่งต่อให้รัฐบาลทราบต่อไป
ท่านปรีชา บัววิรัตน์เลิศ แจ้งในที่ประชุม กมธ.การศึกษา ว่า ขณะนี้ ได้ประสานประธาน กมธ.การศาสนาฯ เพื่อเร่งรัดให้สำนักพุทธฯ ออกกฎหมายรับรองต่อไป

การนิเทศติดตามโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดเมืองยะลา

พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระโสภณธรรมมุนี,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุม, พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดเมืองยะลา ถวายการต้อนรับ, ท่านอมร สะอาด รก.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน โดย พระปลัดศิจะพรรณ สุธมฺโม รก.ผอ.รร.ปส.วัดเมืองยะลา ดำเนินการ, นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล วิทยากรนิเทศติดตามประกันคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่ พศจ..ยะลา, คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมประชุมในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดเมืองยะลา อ เมือง จ.ยะลา จัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา

การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และจัดทำและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการศึกษา เดินทางศึกษาดูงานด้านปฏิรูปการศึกษา รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษา รวมแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง


การเสวนาในโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... (ครั้งที่ 3)

โครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....(ครั้งที่ 3) (เสวนา 4 ภูมิภาค) วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมราวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จัดโดย  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

ชื่อของคุณ :
ความคิดเห็น :

การพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ และพัฒนาขีดความสามารถพระสงฆ์เข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ประจำภาคใต้ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดการอบรม เวลา 09.00 น. โดย พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 เป็นประธานเปิด, นายธงชัย สิทธิยุโณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี ถวายสักการะ, พระครูพรหมเขตคณารักษ์,ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ถวายรายงาน, พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มจร. บรรยายพิเศษ, นำกระบวนการวิทยากร โดย พระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร และวิทยากร ประกอบด้วย  นายธงชัย สิทธิยุโณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี, คุณสิรินนา เพชรรัตน์ ผู้จัดการหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นๆ มาตรา 50 (5) และศูนย์ประสานงานภาคประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี,  คุณชญานิน เอกสุภาพ ผู้รับผิดชอบงานกองทุน (กปท.) สปสช. เขตพื้นที่ หรือแทน   และ พระมหาบวร ปวรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ ได้กล่าวความสำคัญของกองทุนหลักประกันสุขภาพ และปิดการอบรม เวลา 16.00 น. โดย  พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก สามัญศึกษา รุ่นที่ 4 (กลุ่มที่ 1,2,3,4,12,13 และ14) จัดโดยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 ระหว่างวันที่ 11-13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ณโรงแรมเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟรีสอร์ท ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยพระราชวัชราภรณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 ประธานฝ่ายบรรพชิต โดยท่านประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดฝ่ายฆราวาส และ ท่านสิทธา มูลหงษ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ท่านวรวิทย์ ทองไทรนันท์ ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา และผํ้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ตลอดผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกรูป/ท่าน
1 - 2 - 3 - 4 - 5