www debsecond org

www debsecond org

เมนู

หน้าแรก

26 Oct 2020

เสนอ จศป. ต่อ ตัวแทน สนง. ก.พ.

แจ้งความคืบหน้าคณะทำงานฯ โดยมอบให้ท่าน พม.สมเกียรติ สิริอรุโณ เป็นตัวแทนคณะทำงานฯ เข้าร่วมกับคณะทำงานฝ่ายบาลี และฝ่ายธรรม การเข้าพบ จนท.สนง.ก.พ. และมีท่านพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ที่ปรึกษานายกฯ ผู้ตรวจ สนง.พศ. ผอ.กลุ่มฯ สามัญ และผอ.กลุ่มฯ บาลีและธรรม และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เข้าร่วมหารือและฟังการชี้แจงแนะนำเรื่องต่าง ๆ พอสรุปดังนี้
 1. ข้อมูล จศป. สามัญ ได้นำเสนอทาง ก.พ. โดยมีความเห็นว่าสามัญมีความชัดเจน และเห็นชอบตามกรอบอัตรากำลังและตำแหน่งทางสามัญฯ ที่เสนอขอตาม พรบ.ทั้งหมด
 2. ทางแผนกธรรม บาลี ข้อมูลยังไม่ชัดเจน ในส่วน จศป. รายบุคคล ซึ่งทางคณะทำงานและ ก.พ. กำหนดให้เดตไลน์วันที่ 30 ต.ค. 63 เท่านั้น (เพื่อให้ทันกรอบงบประาณปี 65)
 3. ทางคณะทำงาน สามัญ มอบข้อมูล จศป. ให้กับ ผู้ตรวจ พศ. 
 4. สรุปภาพรวม และเชิงลึก และบรรยากาศการเข้าหารือกับ สนง.ก.พ. ท่าน พม.สมเกียรติ จะนำเสนออีกครั้งครับ..


จากการเข้าพบที่ปรึกษานายก(ท่านพงศ์พร)และกพ.วันนี้มีเรื่องแจ้ง ดังนี้

 1. จศป.ของสามัญศึกษาทั้งหมด จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งทั้งหมด
 2. ตำแหน่งประธานกลุ่มเดิมั จะเป็นตำแหน่งรักษาการประธานเขตตามขัอบังคบใหม่
 3. สำนักงานกลางของสามัญศึกษา ที่ขอใช้สถานที่ตอนนี้มีหนังสืออนุญาตให้ใช้ได้แล้ว 
 4. ข้อมูล จศป. ของสามัญศึกษาได้มอบให้ท่านผู้ตรวจสิทธา และรอข้อมูลของบาลีนักธรรมซึ่งจะเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ เมื่อเสร็จแล้วจะดำเนินการพร้อมกันคาดการณ์ต้นเดือนหน้านี้

ชื่อของคุณ :
ความคิดเห็น :
21 Oct 2020

การประชุมจัดทำฐานข้อมูล จศป. ครั้งที่ 2

การประชุมจัดทำฐานข้อมูล จศป.่ ใน จศป.แผนกสามัญศึกษา เพื่อเข้าสู่อัตราตำแหน่ง ตามข้อแนะนำของผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ครั้งที่ 2 โดยคณะทำงานฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาิ แผนกสามัญศึกษา ณ ห้องประชุมพุทธชินสีห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิษณุโลก ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2563

พระเดชพระคุณ พระราชสิทธิเมธี ผช.ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม โดย พระครูสุวรรณสรานุกิจ เป็นประธานการประชุม โดย...พระมหาสมเกียรติ และพระมหาอินสอน เป็นวิทยากร 

สรุปดังนี้

 1. แผนภูมิอัตราสำนักการศึกษาพระธรรมส่วนกลางส่วนภูมิภาคและสถานศึกษาพระปริยัติธรรม
 2. กำหนดเลขรหัสประจำตำแหน่งตัวเลข 8 หลัก
 3. แยกประเภทอัตราที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์
 4. เทียบบัญชีอายุการปฏิบัติงานกับอัตราเงินเดือนเริ่มต้น
 5. ฐานข้อมูล จศป. สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม และสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
 6. ฐานข้อมูลสถานศึกษาพระปริยัติธรรม ตามบัญชี 1 นับได้ไม่เกิน 15 ปี ระดับชำนาญงาน,ชำนาญการและชำนาญการพิเศษ, บัญชี 2 นับได้ไม่เกิน 5 ปีระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน และบัญชี 3 นับได้ 1 ปี ระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน


ทุกเขตการศึกษาได้เริ่มต้นในการจับนับการแต่งตั้งจากโรงเรียนโดยเอกสารประกอบคือ จศป. 1 และ จศป. 2 เพื่อนำลงไปใน จศป. 3-19 ตามลำดับโดยกรอกข้อมูลความถูกต้องลงในช่อง ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู นักวิชาการศาสนศึกษาประจำโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ทั่วไปตามตำแหน่ง จนแล้วเสร็จ และตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเพื่อนำเสนองานในวันที่ 22 ต.ค. ของทุกเขตการศึกษา

12 Oct 2020

ประชุมคณะจัดทำฐานข้อมูล จศป.

ประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล จศป. สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 14 เขต ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชลเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 มติที่ประชุมในคราวประชุมวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยผู้แทนคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้เข้าประชุมรับฟังข้อปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง จศป. จากผู้แทนส่วนงาน ก.พ. และมีมติที่ประชุมให้ปฏิบัติดังนี้ ทั้งนี้ เมื่อได้จัดทำข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ให้นำกลับมาเสนอในที่ประชุมเพื่อให้ผู้แทนจากส่วนงาน
ก.พ. ได้รับทราบในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ก่อนนำเข้าที่ประชุม กบป. ต่อไป
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. โดย พระครูสุนทรพิมลศีล ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5 เป็นประธานการประชุม และท่านพระมหาอดิศร และพระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ เป็นวิทยากร
สรุป โดยรวมดังนี้
1. จศป. เป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประเภท 1
2. จศป. จัดให้เข้าบัญชีทั้งหมด โดยเริ่มจัดทำบัญชี 1 ถึง บัญชี 3
3. การจัดทำปริมาณงาน-ค่างาน ตามมาตรฐานตำแหน่งที่กำหนด เช่น มาตราฐานตำแหน่ง บริหาร, อำนวยการ, ครู, ปริยัตินิเทศก์, วิชาการ และทั่วไป
4. การจัดเทียบอายุการปฏิบัติงานของ จศป. กับภาระงานและระดับตำแหน่ง เช่น อายุงาน 1-3 ปี ระดับ ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน, อายุงาน 6-10 ปี ระดับ ชำนาญการ/ชำนาญงาน และ อายุงาน 11 ปีขึ้นไป ระดับชำนาญการพิเศษ 
5. จัดทำเทียบบัญชีอายุการปฏิบัติงานกับอัตราเงินเดือนเริ่มต้น ในตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/ครู/ปริยัตินิเทศก์/นักวิชาการศาสนศึกษา/เจ้าพนักงานศาสนศึกษา ตามโครงสร้าง จศป. การศึกษาพระปริยัติธรรมสามัญส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษา โดยแยกอัตราที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ ตามบัญชีที่ 1 บัญชีที่ 2 และบัญชีที่ 3 ทุกตำแหน่ง ตามข้อเสนอแนะส่วนงาน ก.พ./ท่านที่ปรึกษานายกฯ เป็นต้น
6. มาตรฐานตำแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะและระดับตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
7. สำนักเขต 1-14 รวบรวมจัดทำทุกบัญชีแล้วเสร็จในวันนี้ ซึ่งมีความสอดคล้องในทุกประเด็นแล้ว

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ทุกเขตการศึกษานำเสนอการจัดทำมาตรฐานการเข้าสู่ตำแหน่ง ทุกบัญชี ทุกรายการ ทุกวิทยฐานะ ทุกเงินประจำตำแหน่ง แล้วเสร็จ มติการประชุมมีการตั้งข้อเสนอแนะเพิ่ม เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมทุกรายการ โดยให้ทุกเขตการศึกษานำเอกสาร จศป.1 ทุกคน มาเทียบเป็นรายบุคคลอีกครั้ง ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดพิษณุโลก
6 Oct 2020

สรุปการจัดทำ(ร่าง)อนุบัญญัติ ครั้งที่ 3/2563

พระเทพปริยัติมุนี ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการศึกษาพระปริยัติธรรม มาตรฐานสถานศึกษาพระปริยัติธรรม และแผนงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นประธานในการประชุมฯครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวัดหงส์รัตนาราม โดยได้มีอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างประกอบไปด้วย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการพระพุทธศาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และคณะเลขานุการ ในการนี้ ดร.วัชรวิทย์ กีรติดุสิตโรจน์ (พิสัณฑ์ นุ่นเกลี้ยง) อนุกรรมการ และผู้จัดทำแผนการศึกษา มาตรฐานสถานศึกษาพระปริยัติธรรม และแผนงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมได้สรุป แผนการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ และได้สรุปข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอต่อ คณะอนุกรรมการต่อไป

5 ตุลาคม 2563 ผู้แทนคณะจัดทำ (ร่าง) ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้เข้าพบที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา (พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์) เพื่อรายงานการจัดทำข้อมูลในส่วนแผนกสามัญศึกษา ได้แก่

1) ข้อมูล จศป. ที่ปฏิบัติงานประจำ แยกเป็นบัญชี 1 บัญชี 2 บัญชี 3

2) ข้อมูลอัตรากำลัง จศป. ตามโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2563

3) ข้อมูลการกำหนดขนาดสถานศึกษาพระปริยัติธรรม

4) ข้อมูลการจัดทำมาตรฐานตำแหน่ง จศป. ทุกตำแหน่ง

5) ข้อมูลการเทียบอายุงาน จศป. กับอัตราเงินเดือน

6) ข้อมูลงบประมาณ ...

ประเด็นสำคัญคือท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ได้ให้แนวปฏิบัติว่าต้องดำเนินการบรรจุ แต่งตั้ง จศป. ที่ปฏิบัติงานประจำซึ่งมีจำนวน 4,933 อัตราก่อน และสามารถของบประมาณกลางได้ กรณีเข้าสู่ตำแหน่งก่อนกำหนดปีงบประมาณที่ตั้งไว้ เพราะฉะนั้นในปี พ.ศ. 2564 นี้ คงเห็นความมั่นคงแห่งวิชาชีพครูปริยัติฯ อย่างแน่แท้ ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมา ณ โอกาสนี้

6 ตุลาคม 2563 คณะทำงานแผนกบาลี แผนกธรรมแผนกสามัญศึกษา และศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ใต้ร่วมประชุม ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีผู้แทนจากส่วนงาน ก.พ. ได้มาชี้แจงให้แนวปฏิบัติแก่คณะทำงาน ดังนี้ 

1) ให้จัดทำปริมาณงานค่างานของมาตรฐานตำแหน่งให้ครบทุกต่าแหน่ง
2) ให้จัดทำกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างของส่วนงาน 
3) ให้จัดแยกอัตรากำลังที่เป็นบรรพชิต คฤหัสถ์
อย่างชัดเจน 
4) ให้แยกอัตรากำลังที่เป็นประเภทประจำ มีวาระอัตราจ้าง ชั่วคราว จ้างเหมา เป็นต้น 
5) ให้จัดทำการเทียบอายุงานของ จศป. ที่ปฏิบัติงานมาก่อน และที่ประชุมได้กำหนดให้นำข้อมูลที่ผู้แทนส่วนงาน ก.พ. ให้ดำเนินการนั้นกลับมานำเสนอในวันที่ 9 พ.ย 2563 เพื่อจะได้กรอบอัตรากำลังที่ชัดเจน ถูกต้อง โดยผ่านความเห็นชอบของผู้แทนส่วนงาน ก.พ. ทั้งนี้ เพื่อนำไปตั้งงบประมาณให้ปีงบประมาณ 2565

ทามไลน์การจัดทำอนุบัญญัติฯ ตามที่ท่านพระอาจารย์ประธานฯ(พระครูสิริวินัยบรรหาร) ปรึกษากับท่านที่ปรึกษานายกฯ (พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์) และเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากส่วนงาน ก.พ. ดังนั้นการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 12-13 ต.ค. ณ จ.เชียงใหม่ จัดทำเพิ่มตามที่ท่านที่ปรึกษานายกฯ เสนอแนะ และตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่จากตัวแทนส่วนงาน ก.พ. และ วันที่ 9 พ.ย. ทั้ง 4 แผนก จัดประชุมคณะกรรมการอนุบัญญัติฯ อีกครั้ง ฯลฯ จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ

1 Oct 2020

งานเกษียณ คุณครูประทีป ชุมพงศ์

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง โดย...ผู้อำนวยการ พระครูพรหมเขตคณารักษ์,ดร. ,คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดงานเกษียณ "เรือจ้างพาย สายใจแห่งรัก" ให้แด่คุณครูประทีป ชุมพงศ์ ครูเกษียณอายุราชการ
24 Sep 2020

การจัดทำข้อมูล จศป. ทั่วประเทศ

การประชุมคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารพระธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 วันที่ 23 - 24 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี สรุปความคืบหน้าการประชุมดังนี้ 1. ส่งไฟล์ข้อมูล จศป..3-19 ให้ศูนย์ประสานงาน วันที่ 24 ก.ย. /2. วันที่ 25 ก.ย. ลงประกาศแถลงการณ์ออนไลน์อนุบัญญัต 5 ฉบับ/ 3.วันที่ 27 ก.ย ส่งเอกสารพร้อมไฟล์ให้ศูนย์ประสานงานกลาง /4.วันที่ 5 ต.ค. ประชุมแผนจัดงบประมาณ ณ วัดหงส์ฯ โดย คณะกรรมการอนุญัติฯ ร่วมประชุมด้วย และ ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง วิทยากร
19 Sep 2020

ประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) อนุบัญญัติ ครั้งที่ 3/2563

ประชุมคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 18 ถึง 19 กันยายน 2563 หน้าห้องอิ่มบุญ 4 โรงแรมบ้านสวนคุณตา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
สรุปการประชุม ดังนี้
1. สรุปการจัดทำบัญชีประเภทบัญชี 1 บัญชี 2 และบัญชี 3
2. สรุปการออกแบบใบทะเบียนประวัติจศป. แบบ จศป. 1 ถึงแบบ จศป.19 และการขึ้นทะเบียนประวัติ จศป. ทั่วประเทศ
3. สรุปการจัดทำกรอบอัตรากำลัง จศป. แผนระยะที่ 1 แผนระยะที่ 2 และระยะที่ 3
4. สรุปหลักเกณฑ์วิธีการนับอายุการปฏิบัติงาน จศป.ทุกประเภทตำแหน่ง
5. สรุปฐานคำนวณบัญชีเงินเดือนเทียบเคียงอายุปฏิบัติงาน จศป.
6. สรุปขั้นตอนการได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง จศป.
7. สรุปขั้นตอนการสรรหาวางตัวบุคคลที่เหมาะสม ดำรงตำแหน่งในสำนักงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
8. สรุปการจัดทำแผนงบประมาณเป็นระยะที่ 1 แผนระยะที่ 2 และแผนระยะที่ 3
9. การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาประจำเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และอบป.ประจำสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
แผนดำเนินการกำหนดทามไลน์ ดังนี้
 • วันที่ 21 กันยายน โรงเรียน ส่งข้อมูล ศศป.1-2 ถึงกลุ่มฯ ให้เสร็จทุกโรง
 • วันที่ 22 กันยายน กลุ่มฯ รวบรวมเอกสาร/ตรวจสอบ และจัดทำ จศป.3-19 แล้วเสร็จ
 • วันที่ 23-24 กันยายน ประชุมหลอมรวมครั้งสุดท้ายที่ จ.อุดรธานี
 • วันที่ 25 กันยายน เข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรองอนุบัญญัติ
13 Sep 2020

ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน ปส.2 ครั้งที่ 3/2563

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 (ภาคใต้) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ วัดเมืองยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดย พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุม, พระเดชพระคุณ พระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดเมืองยะลา ถวายการต้อนรับ, พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 กล่าวรายงาน และแนะนำผู้บริหารทั้ง 20 โรง, บรรยายพิเศษโดย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา และ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา จากนั้นนำเข้าสู่วาระประชุม

ระเบียบวาระการประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 3 / 2563 วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดเมืองยะลา ตำบล.สะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดย... สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 (ภาคใต้)

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 1.1    เรื่อง ที่ประธานแจ้ง (ถ้ามี)

วาระที่ 1.2    เรื่อง ที่เลขานุการฯ แจ้ง

โครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…..

สำรวจความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

การรับสมัครสามเณรเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2563

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน (G-Code )เพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับ ผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

การรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

การส่งรายชื่อข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (ฺB-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th 

การส่งรายชื่อข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ฺ๐-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2

การจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล e-Citizen

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน ปส.2 ครั้งที่ 2/2563

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่อง สืบเนื่อง 

วาระที่ 3.1     การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนขับเคลื่อนการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ และการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่มที่ 2 

วาระที่ 3.2     การจัดทำคำสั่งโครงสร้างบริหาร 4 ฝ่าย ภายในสถานศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่อง เสนอเพื่อทราบและรับฟังความคิดเห็น

วาระที่ 4.1    การจัดทำรายงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่อง นโยบาย 

วาระที่ 5.1     การนิเทศติดตามโรงเรียนโดยใช้มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

วาระที่ 5.2    ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2563

ระเบียบวาระที่ 6    เรื่อง พิจารณา 

วาระที่ 6.1    โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

วาระที่ 6.2    การใช้สื่อเทคโนโลยี ในการเรียนการสอนของครู และการใช้แผนการสอนด้วย Active Learning

ระเบียบวาระที่ 7    เรื่อง อื่น ๆ 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6