Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

เมนู

หน้าแรก

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก สามัญศึกษา รุ่นที่ 4 (กลุ่มที่ 1,2,3,4,12,13 และ14) จัดโดยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 ระหว่างวันที่ 11-13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ณโรงแรมเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟรีสอร์ท ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยพระราชวัชราภรณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 ประธานฝ่ายบรรพชิต โดยท่านประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดฝ่ายฆราวาส และ ท่านสิทธา มูลหงษ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ท่านวรวิทย์ ทองไทรนันท์ ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา และผํ้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ตลอดผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกรูป/ท่าน
1 - 2 - 3 - 4 - 5