www debsecond org

www debsecond org

เมนู

สถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
 • การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
 • การวางแผนการบริหารการศึกษา
 • งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผนกการจัดการศึกษา
 • การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
 • การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • การดำเนินงานธุรการ
 • การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
 • การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
 • การรับนักเรียน
 • การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งสถานศึกษาพระปริยัติธรรม ขยายชั้นเรียน เปิดห้องเรียนสาขา ยุบ ยุบรวม ย้ายที่ตั้ง เปลี่ยนชื่อ หยุดดำเนินการชั่วคราว หรือเลิกดำเนินการ
 • การประสานงานจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
 • การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 • การทัศนศึกษา
 • งานกิจการนักเรียน
 • การประชาสัมพันธ์
 • งานการศึกษา
 • การส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
 • งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
 • การรายงานผลการปฏิบัติงาน
 • การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
 • แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

 • การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอจัดตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
 • การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด
 • การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 • การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 • การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
 • การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
 • การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากประมาณ
 • การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
 • การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
 • การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 • การวางแผนพัสดุ
 • การกำหนดรูปแบบรายการหรือคนลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
 • การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ
 • การจัดหาพัสดุการควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ
 • การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การเบิกเงินจากคลัง การรับเงินการเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
 • การนำเงินส่งคลัง
 • การจัดทำบัญชีการเงิน
 • การจัดทำรายงานทางการขึ้นและงบการเงิน
 • การจะทำหรือจะหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียนและรายงาน
 • อื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

 • การดำเนินการวางแผนอัตรากำลัง
 • การจัดสรรอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 • การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น
 • การย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
 • การลาทุกประเภท
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
 • การสั่งพักการสั่งให้พ้นจากครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ก่อน
 • การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
 • การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
 • การออกจากครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ
 • การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
 • การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • การส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
 • การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานวิชาการ

 • การดำเนินการพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
 • การวางแผนงานด้านวิชาการ
 • การจัดการเรียนการสอน
 • การพัฒนาหลักสูตร
 • การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
 • การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
 • การนิเทศการศึกษา
 • การแนะแนว
 • การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
 • การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
 • การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการศึกษาพระปริยัติธรรมและองค์กรอื่น
 • การส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
 • การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
 • การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน การพัฒนา และสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


งานทะเบียนและวัดผล

  ขอบข่ายงานทะเบียน

 1. งานรับนักเรียนใหม่ การมอบตัว / การตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารมอบตัว
 2. งานทะเบียนประวัติของนักเรียน
 3. งานจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน
 4. งานสถิติข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนและจำนวนนักเรียน
 5. งานออกเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนที่จบการศึกษาแล้วและที่กำลังศึกษา
 6. งานเก็บเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมด
 7. งานตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่หน่วยงานอื่นประสานมา
 8. จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และลำดับผลการเรียน (Pr) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 9. จัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
 10. ตรวจสอบโปรแกรมการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่ย้ายเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา
 11. ประสานการประเมินผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
 12. งานสถิติข้อมูลงานทะเบียน
 13. ภาระงานเฉพาะกิจที่โรงเรียนมอบหมาย


ขอบข่ายงานวัดผล

 1. งานการดูแลและตรวจสอบการวัดผลและประเมินผลรายวิชาต่างๆ
 2. งานการวัดผลระหว่างภาค และปลายภาค
 3. งานลงทะเบียนการสอบซ่อม
 4. งานการลงทะเบียนเรียนซ้ำ
 5. งานตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักเรียน
 6. งานตรวจสอบและติดตามการมาเรียนของนักเรียน
 7. งานลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักเรียน
 8. งานบันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน
 9. งานสถิติข้อมูลผลการเรียนงานวัดผล
 10. งานผลิตข้อสอบวัดผลและประเมินผล
 11. ภาระงานเฉพาะกิจที่โรงเรียนมอบหมาย  

สถานศึกษา

 • 03028001 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน
 • 03028002 โรงเรียนพระบรมธาตพิทักษ์วิทยา
 • 03028003 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
 • 03028004 โรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่
 • 03028005 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม
 • 03028101 โรงเรียนวัดแก้วโกรวาราม
 • 03028401 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์
 • 03028402 โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม
 • 03028403 โรงเรียนวัดพระบรมธาตไชยาวิทยา
 • 03028404 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม
 • 03028501 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตโปทาราม
 • 03028601 โรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย
 • 03029001 โรงเรียนพุทธวิทยา
 • 03029002 โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม
 • 03029003 โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา
 • 03029004 โรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา
 • 03029005 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว
 • 03029101 โรงเรียนธรรมจักรวิทยา
 • 03029201 โรงเรียนสิทธิธรรม
 • 03029501 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเมืองยะลา