Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

เมนู

ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2

พระครูเหมเจติยาภิบาล,ดร.

ตำแหน่ง          : กรรมการบริหาร

ตำแหน่งในโรงเรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา

วุฒิการศึกษา    : น.ธ.เอก, ป.ธ.4, ศน.บ., ศน.ม., Ph.D.

พระครูบวรสรนาท

ตำแหน่ง           : กรรมการบริหาร

ตำหน่งในโรงเรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา

วุฒิการศึกษา     : น.ธ.เอก, ป.ธ.4 ศน.บ.

พระมหาณรงค์ชัย  สุวณฺณวํโส

ตำแหน่ง        : กรรมการบริหาร

ตำแหน่งในโรงเรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม

วุฒิการศึกษา  : น.ธ.เอก, ป.ธ.3, พธ.บ., รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

พระครูเขมพัชรากร

ตำแหน่ง        : กรรมการบริหาร

ตำแหน่งในโรงเรียน : ผู้จัดการโรงเรียนธรรมจักรวิทยา

วุฒิการศึกษา  : น.ธ.เอก, ปวส.

พระมหาสัญญา  ธีรสญฺญโม

ตำแหน่ง       : กรรมการบริหาร

ตำแหน่งในโรงเรียน  : ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัญญาทีปวิทยานุสรณ์

วุฒิการศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.7, พธ.บ., พธ.ม.

พระครูโกศลอรรถกิจ,ดร.

ตำแหน่ง       : กรรมการบริหาร

ตำแหน่งในโรงเรียน  : ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว

วุฒิการศึกษา : น.ธ.เอก, ศน.บ.,ศน.ม., Ph.D.

นายปรัชญาวิชญ์  นุ่มนวล

ตำแหน่ง        : นักวิชาการศาสนศึกษา

วุฒิการศึกษา : น.ธ.เอก, ป.วค., พธ.บ., M.A. (Public Administration)

นายเทพนิมิตร  กลับกลาย

ตำแหน่ง       : นักวิชาการศาสนศึกษา

วุฒิการศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.5, พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)