Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

เมนู

ผู้บริหารสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2 (ภาคใต้)

พระครูสิริวินัยบรรหาร
พระครูสิริวินัยบรรหาร

พระครูสิริวินัยบรรหาร

ตำแหน่งผู้บริหาร :ประธานกรรมการบริหาร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :น.ธ.เอก, ป.ธ.5, พธ.บ.

พระครูพรหมเขตคณารักษ์,ดร. ประธานที่ปรึกษากรรมการบริหาร
พระครูพรหมเขตคณารักษ์,ดร. ประธานที่ปรึกษากรรมการบริหาร

พระครูพรหมเขตคณารักษ์,ดร.

ตำแหน่งผู้บริหาร  : ที่ปรึกษาและกรรมการบริหาร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง  

วุฒิการศึกษา  : น.ธ.เอก, พธ.บ., M.A., Ph.d. (บริหารการศึกษา)

พระครูวิริยกิจโสภิต รองประธานกรรมการบริหาร รูปที่ 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิธรรม
พระครูวิริยกิจโสภิต รองประธานกรรมการบริหาร รูปที่ 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิธรรม

พระครูวิริยกิจโสภิต

  • ตำแหน่งบริหารเขตการศึกษา : รองประธานกรรมการ รูปที่ 1
  • ตำแหน่งบริหารโรงเรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิธรรม
  • วุฒิการศึกษา : น.ธ.เอก, พธ.บ., ศศ.ม. (ปรัชญา,จริยศาสตรศึกษา)
พระครูสุจิณธรรมโสภิต รองประธานกรรมการบริหาร รูปที่ 2
พระครูสุจิณธรรมโสภิต รองประธานกรรมการบริหาร รูปที่ 2

พระครูสุจิณธรรมโสภิต

ตำแหน่ง            : กรรมการบริหาร

ตำแหน่งในโรงเรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม

วุฒิการศึกษา      : น.ธ.เอก, พธ.บ., M.Ed.

พระมหาสมศักดิ์ ปรมาภินนฺที

ตำแหน่ง            : กรรมการบริหารและเลขานุการ

ตำแหน่งในโรงเรียน  : ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน

วุฒิการศึกษา      : น.ธ.เอก, ป.ธ.9, ร.บ. (เทคนิคและทฤษฎีการเมือง)

พระครูพิทักษ์เจติยานุกูล

ตำแหน่ง        : กรรมการบริหาร

ตำแหน่งในโรงเรียน  : ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบรมธาตุไชยาวิทยา

วุฒิการศึกษา  : น.ธ.เอก, ป.ธ.3, พ.ม., ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)

พระครูรัตนสุตาทร

ตำแหน่ง            : กรรมการบริหาร

ตำแหน่งในโรงเรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม

วุฒิการศึกษา      : น.ธ.เอก, ป.ธ.4, พธ.บ., ค.ม., (บริหารการศึกษา)

พระครูสุนทรปริยัติคุณ

ตำแหน่ง          : กรรมการบริหาร

ตำแหน่งในโรงเรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตโปทาราม

วุฒิการศึกษา    : น.ธ.เอก, พธ.บ., ศศ.ม.

พระครูโสภณธรรมประดิษฐ์,ดร.

ตำแหน่ง         : กรรมการบริหาร 

ตำแหน่งในโรงเรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่            

วุฒิการศึกษา   : น.ธ.เอก, ป.ธ.1-2, พธ.บ.,พธ.ม., Ph.d.

พระครูธีรธรรมานุยุต

ตำแหน่ง        : กรรมการบริหาร

ตำแหน่งในโรงเรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม

วุฒิการศึกษา  : น.ธ.เอก, ศน.บ., ศน.ม. (สังคมวิทยา)

พระครูธีรธรรมพิมล,ดร.

ตำแหน่ง        : กรรมการบริหาร

ตำแหน่งในโรงเรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม

วุฒิการศึกษา  : น.ธ.เอก, พธ.บ., พธ.ม. (พระพุทธศาสนา),พธ.ด.

พระครูภัทรกิจจานุกูล

ตำแหน่ง       : กรรมการบริหาร

ตำแหน่งในโรงเรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา

วุฒิการศึกษา : น.ธ.เอก, พธ.บ., ร.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

พระครูขันตยารัต
พระครูขันตยารัต

พระครูขันตยารัต

ตำแหน่งผู้บริหาร :กรรมการบริหาร

ตำแหน่งในโรงเรียน : ผู้จัดการโรงเรียนพุทธวิทยา  

วุฒิการศึกษา :น.ธ.เอก, พธ.บ.