www.debsecond.org

www.debsecond.org

เมนู

การส่งเสริมการศึกษา

แฟ้มสะสมผลงาน

บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาที่มีหน้าที่ปฏิบัติการสอน หรือส่งเสริม สนับสนุนการสอนในสถานศึกษา ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะต้องมีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน     มีทั้งการทำหน้าที่หลักเกี่ยวกับการเรียนการสอน และส่งเสริม พัฒนาพฤติกรรม   ของผู้เรียนด้วยกระบวนการที่เชื่อถือได้  พร้อมทั้งคอย       เอาใจใส่ดูแลพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมร่วมกับชุมชน สถาบันทางการศึกษา หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ อยู่เสมอ

ดังนั้น จึงเป็นภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ทั้งจากสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาที่มอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการเสนอผลการปฏิบัติงานและพัฒนางานให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน  จึงได้จัดทำแฟ้มผลงานของตนเองขึ้น  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไปที่จะต้องศึกษารูปแบบการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ  เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานของตนเองให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

คู่มือการบริหารการจัดการ

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศโดยกำหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นมีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายและจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนของท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้ขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางนี้

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๒ จึงได้จัดทำคู่มือการขับเคลื่อนจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนสู่หลักสูตรสถานศึกษา โดยได้นำเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการบริการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๒ อนุมัติและประกาศใช้ในคราวประชุมเพื่อให้โรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบ และทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร รวมถึงความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ ๒ ขอขอบคุณ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชน ผู้ปกครอง ท้องถิ่น ที่ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น คณะวิจัยและคณะผู้จัดทำคู่มือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้ ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนอนาคตของชาติ

ปกคู่มือการบริหารจัดการ PS_G2

คู่มือการบริหารจัดการ PS_G2


มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561

การตั้งค่าคุกกี้
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)