www.debsecond.org

www.debsecond.org

เมนู

การบริหารจัดการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561

คู่มือการบริหารการจัดการ

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศโดยกำหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นมีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายและจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนของท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้ขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางนี้

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๒ จึงได้จัดทำคู่มือการขับเคลื่อนจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนสู่หลักสูตรสถานศึกษา โดยได้นำเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการบริการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๒ อนุมัติและประกาศใช้ในคราวประชุมเพื่อให้โรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบ และทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร รวมถึงความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ ๒ ขอขอบคุณ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชน ผู้ปกครอง ท้องถิ่น ที่ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น คณะวิจัยและคณะผู้จัดทำคู่มือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้ ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนอนาคตของชาติ

ปกคู่มือการบริหารจัดการ PS_G2

คู่มือการบริหารจัดการ PS_G2


แฟ้มสะสมผลงาน

บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาที่มีหน้าที่ปฏิบัติการสอน หรือส่งเสริม สนับสนุนการสอนในสถานศึกษา ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะต้องมีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน     มีทั้งการทำหน้าที่หลักเกี่ยวกับการเรียนการสอน และส่งเสริม พัฒนาพฤติกรรม   ของผู้เรียนด้วยกระบวนการที่เชื่อถือได้  พร้อมทั้งคอย       เอาใจใส่ดูแลพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมร่วมกับชุมชน สถาบันทางการศึกษา หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ อยู่เสมอ

ดังนั้น จึงเป็นภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ทั้งจากสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาที่มอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการเสนอผลการปฏิบัติงานและพัฒนางานให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน  จึงได้จัดทำแฟ้มผลงานของตนเองขึ้น  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไปที่จะต้องศึกษารูปแบบการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ  เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานของตนเองให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

(ร่าง)โครงสร้างการบริหาร

(ร่าง)โครงสร้างการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562

กลุ่มอำนวยการ

 • งานธุรการ
 • งานอำนวยการ
 • งานบริหารการเงินและบัญชี
 • งานบริหารพัสดุและทรัพย์สิน      

กลุ่มบริหารงานบุคคล

การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน

 • วิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตรากำลังคน
 • ประสานการดำเนินการและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา
 • กำหนดจำนวนอัตรากำลังของสถานศึกษา
 • จัดทำแผนอัตรากำลัง
 • เสนอแผนอัตรากำลังเพื่อขอความเห็นส่งเสริมให้สถานศึกษา
 • จัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา
 • นำแผนสู่การปฏิบัติติดตามและประเมินผล
 • การใช้อัตรากำลังตามแผนการเกลี่ยอัตรากำลัง


การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

 • ประสานการจัดทำระบบข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตรวจสอบการใช้ตามความ จำเป็นความต้องการ ความขาดแคลนเทียบกับเกณฑ์และแผนอัตรากำลังสถานศึกษา
 • เสนอการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเกลี่ยอัตรากำลังครูและบุคลากร
 • เสนอการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 


การกำหนดตำแหน่ง

 • ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำภาระงานสำหรับพนักงานศาสนการด้านการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
 • นำแผนอัตรากำลังมากำหนดตำแหน่งพนักงานศาสนการด้านการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในกลุ่มโรงเรียน
 • รับคำขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง/ขอเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขตำแหน่ง/ขอกำหนดเพิ่มจากสถานศึกษา 
 • ดำเนินการให้มีการประเมินเพื่อขอเลื่อนตำแหน่ง เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งเพิ่ม 
 • ผู้มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งการปรับปรุงตำแหน่ง เลื่อนตำแหน่ง เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งเดิม 
 • เสนอแนะการพัฒนาแก่หน่วยงานตามความเหมาะสม      

กลุ่มนโยบายและแผน

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • วินิจฉัยหน้าที่ความรับผิดชอบ มอบหมาย แนะนำ ตรวจสอบ กลั่นกรอง เร่งรัด ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • ควบคุม กำกับ ติดตาม นิเทศการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด ในส่วนงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ตามแผนพัฒนาและแผนการปฏิบัติการประจำปี 
 • การขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ให้สถานศึกษา 
 • งานส่งเสริมการจัดการศึกษานักเรียนพิการ นักเรียนด้อยโอกาส และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
 • งานโครงการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
 • งานส่งเสริมนักเรียนพิการ บกพร่อง
 • งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
 • งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา ฯลฯ
 • งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 • งานส่งเสริมคณะกรรมการโรงเรียน
 • งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน   
 • งานเอกสารหลักฐานการจบหลักสูตรต่างๆ และการรับรองวุฒิการศึกษา 
 • งานคัดเลือกนักเรียน และโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
 • การยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียน 
 • งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
 • งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย ระบบการดูแลนักเรียน งานส่งเสริมกิจกรรมการแนะแนวในสถานศึกษา    

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 • ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของกลุ่มโรงเรียน 
 • ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรให้พัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
 • กำกับ ดูแล ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามภาระงานที่กำหนดไว้ 
 • ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
 • การวางแผนการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 • การรายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 • ประสานการรวบรวม ประมวลวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับกลุ่มงานอื่น
 • ติดตามดูแลและรายงานผลการใช้งบประมาณโครงการฯ 
 • ศึกษาค้นคว้า วิจัย การพัฒนาระบบบริหาร การจัดการศึกษา 
 • งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 • งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 • งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา
 • ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 • ผลิตเอกสาร/นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานทดสอบระดับชาติ
 • งานคลังข้อสอบ การจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
 • จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลของทุกกลุ่มงาน 
 • งานนิเทศพัฒนาสื่อนวัตกรรมด้าน ICT
 • งานวิจัยและพัฒนาด้าน ICT      

กลุ่มงานวินัยและนิติกร

 • รับผิดชอบ งานวินัย งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ งานกฎหมายและการดำเนินคดีของพนักงานศาสนการด้านการศึกษา
 • ดูแลพนักงานศาสนการด้านการศึกษาให้ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับ 
 • ดำเนินคดีกับพนักงานศาสนการด้านการศึกษา 
 • ปฏิบัติหน้าที่ ควบคุม ดูแลงานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ งานวินัย งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ งานกฎหมาย และการดำเนินการคดีของรัฐ
 • พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒  
การตั้งค่าคุกกี้
X
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)