Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

เมนู

กลุ่มภาระงานในองค์กร

(ร่าง)โครงสร้างการบริหาร

(ร่าง)โครงสร้างการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562

กลุ่มอำนวยการ

 • งานธุรการ
 • งานอำนวยการ
 • งานบริหารการเงินและบัญชี
 • งานบริหารพัสดุและทรัพย์สิน      

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน
 • วิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตรากำลังคน
 • ประสานการดำเนินการและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา
 • กำหนดจำนวนอัตรากำลังของสถานศึกษา
 • จัดทำแผนอัตรากำลัง
 • เสนอแผนอัตรากำลังเพื่อขอความเห็นส่งเสริมให้สถานศึกษา
 • จัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา
 • นำแผนสู่การปฏิบัติติดตามและประเมินผล
 • การใช้อัตรากำลังตามแผนการเกลี่ยอัตรากำลัง
 • การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
 • ประสานการจัดทำระบบข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตรวจสอบการใช้ตามความ จำเป็นความต้องการ ความขาดแคลนเทียบกับเกณฑ์และแผนอัตรากำลังสถานศึกษา
 • เสนอการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเกลี่ยอัตรากำลังครูและบุคลากร
 • เสนอการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 • การกำหนดตำแหน่ง
 • ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำภาระงานสำหรับพนักงานศาสนการด้านการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
 • นำแผนอัตรากำลังมากำหนดตำแหน่งพนักงานศาสนการด้านการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในกลุ่มโรงเรียน
 • รับคำขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง/ขอเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขตำแหน่ง/ขอกำหนดเพิ่มจากสถานศึกษา 
 • ดำเนินการให้มีการประเมินเพื่อขอเลื่อนตำแหน่ง เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งเพิ่ม 
 • ผู้มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งการปรับปรุงตำแหน่ง เลื่อนตำแหน่ง เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งเดิม 
 • เสนอแนะการพัฒนาแก่หน่วยงานตามความเหมาะสม      

กลุ่มนโยบายและแผน

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • วินิจฉัยหน้าที่ความรับผิดชอบ มอบหมาย แนะนำ ตรวจสอบ กลั่นกรอง เร่งรัด ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • ควบคุม กำกับ ติดตาม นิเทศการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด ในส่วนงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ตามแผนพัฒนาและแผนการปฏิบัติการประจำปี 
 • การขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ให้สถานศึกษา 
 • งานส่งเสริมการจัดการศึกษานักเรียนพิการ นักเรียนด้อยโอกาส และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
 • งานโครงการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
 • งานส่งเสริมนักเรียนพิการ บกพร่อง
 • งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
 • งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา ฯลฯ
 • งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 • งานส่งเสริมคณะกรรมการโรงเรียน
 • งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน   
 • งานเอกสารหลักฐานการจบหลักสูตรต่างๆ และการรับรองวุฒิการศึกษา 
 • งานคัดเลือกนักเรียน และโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
 • การยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียน 
 • งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
 • งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย ระบบการดูแลนักเรียน งานส่งเสริมกิจกรรมการแนะแนวในสถานศึกษา    

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 • ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของกลุ่มโรงเรียน 
 • ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรให้พัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
 • กำกับ ดูแล ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามภาระงานที่กำหนดไว้ 
 • ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
 • การวางแผนการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 • การรายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 • ประสานการรวบรวม ประมวลวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับกลุ่มงานอื่น
 • ติดตามดูแลและรายงานผลการใช้งบประมาณโครงการฯ 
 • ศึกษาค้นคว้า วิจัย การพัฒนาระบบบริหาร การจัดการศึกษา 
 • งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 • งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 • งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา
 • ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 • ผลิตเอกสาร/นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานทดสอบระดับชาติ
 • งานคลังข้อสอบ การจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
 • จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลของทุกกลุ่มงาน 
 • งานนิเทศพัฒนาสื่อนวัตกรรมด้าน ICT
 • งานวิจัยและพัฒนาด้าน ICT      

กลุ่มงานวินัยและนิติกร

 • รับผิดชอบ งานวินัย งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ งานกฎหมายและการดำเนินคดีของพนักงานศาสนการด้านการศึกษา
 • ดูแลพนักงานศาสนการด้านการศึกษาให้ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับ 
 • ดำเนินคดีกับพนักงานศาสนการด้านการศึกษา 
 • ปฏิบัติหน้าที่ ควบคุม ดูแลงานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ งานวินัย งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ งานกฎหมาย และการดำเนินการคดีของรัฐ
 • พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒